• Как правильно управлять финансами своего бизнеса, если вы не специалист в области финансового анализа - Финансовый анализ

    Финансовый менеджмент - финансовые отношения между суъектами, управление финасами на разных уровнях, управление портфелем ценных бумаг, приемы управления движением финансовых ресурсов - вот далеко не полный перечень предмета "Финансовый менеджмент"

    Поговорим о том, что же такое коучинг? Одни считают, что это буржуйский брэнд, другие что прорыв с современном бизнессе. Коучинг - это свод правил для удачного ведения бизнесса, а также умение правильно распоряжаться этими правилами

АННОТАЦІЯ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 

Міністерство освіти і науки України
Київський національний економічний університет

Рекомендовано
Міністерством освіти і науки України

ББК 65.262.1  Розповсюджувати та тиражувати

Ц 38    без офіційного дозволу КНЕУ забороняється

Колектив авторів:

Мороз А. М., Пуховкіна М. Ф., Савлук М. І., Алексеєнко М. Д.,
Дзюблюк О. В., Остапишин Т. П., Раєвський К. Є., Половньов Ю. О.

Рецензенти:

Ю. О. Тараненко, канд. екон. наук, доц.
(Національна академія внутрішніх справ України)

В. П. Черевань, д-р екон. наук, проф.,
заслужений діяч науки і техніки України
(Київський університет ринкових відносин)

Редакційна колегія факультету банківської справи

Голова редакційної колегії M. I. Диба, д-р екон. наук, проф.

Відповідальний секретар     І. Б. Івасів, канд. екон. наук, доц.

Члени редакційної колегії    В. Х. Арутюнов, канд. філос. наук, проф.

А. М. Герасимович, д-р екон. наук проф.

Т. В. Майорова, канд. екон. наук, доц.

A. M. Мороз, д-р екон. наук, проф.

А. А. Пересада, д-р екон. наук, проф.

M. I. Савлук, д-р екон. наук, проф.

В. М. Свінціцький, д-р філос. наук, проф.

І. В. Шамова, канд. екон. наук, доц.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України
Лист № 14/18.2-1210 від 03.06.04

Центральний банк та грошово-кредитна політика - Мороз А.А., Пуховкіна М.Ф., Савлук М.І.

 та ін.; За ред. д-ра екон. наук, проф. А. М. Мороза і канд. екон. наук, доц. М. Ф. Пуховкіної. — К.:  КНЕУ, 2005. — 556 с.

ISBN 966–574–725–8

Підручник підготовлено відповідно до програми з нормативної навчальної дисципліни «Центральний банк та грошово-кредитна політика», яку включено до навчального плану підготовки бакалаврів з банківської справи. У ньому висвітлені основні завдання, напрями діяльності та операції цент­ральних банків, розкриваються зміст, цілі, типи та місце грошово-кредитної політики в загальнодержавній економічній політиці, дається розгорнута характеристика інструментів реалізації грошово-кредитної політики. Досліджується діяльність Національного банку України, а також центральних банків провідних країн світу.

Як інформаційна база для написання підручника використані законодавчі та нормативні акти з банківської діяльності в Україні станом на 1 січня 2005 р., аналітичні та статистичні видання Національного банку України.

Для студентів, слухачів центрів магістерської підготовки і курсів системи підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів, викладачів, наукових і практичних працівників, а також для всіх, хто цікавиться проблемами регулювання грошового ринку.

ББК 65.262.1

© Мороз А. М., Пуховкіна М. Ф., Савлук М. І. та ін., 2005

ISBN 966–574–725–8            © КНЕУ, 2005

Навчальне видання

Мороз Анатолій Миколайович

Пуховкіна Майя Федорівна

Савлук Михайло Іванович та ін.

Центральний банк
та грошово-кредитна політика

Підручник

Редактор П. Царик

Художник Т. Зябліцева

Технічний редактор Т. Піхота

Коректор П. Тютюнник

Верстка О. Дворнік

Підписано до друку 4.04.05. Формат 60×84/16. Папір офсет. № 1.
Гарнітура Тип Таймс. Друк офсетний. Ум. друк. арк. 32,31.
Обл.-вид. арк. 38,32. Наклад 3000 пр. Зам. № 04-2789.

Київський національний економічний університет

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру
суб’єктів видавничої справи (серія ДК, № 235 від 07.11.2000)

03680, м. Київ, проспект Перемоги, 54/1
Тел./факс: (044) 458-00-66;  456-64-58

Міністерство освіти і науки України
Київський національний економічний університет

Рекомендовано
Міністерством освіти і науки України

ББК 65.262.1  Розповсюджувати та тиражувати

Ц 38    без офіційного дозволу КНЕУ забороняється

Колектив авторів:

Мороз А. М., Пуховкіна М. Ф., Савлук М. І., Алексеєнко М. Д.,
Дзюблюк О. В., Остапишин Т. П., Раєвський К. Є., Половньов Ю. О.

Рецензенти:

Ю. О. Тараненко, канд. екон. наук, доц.
(Національна академія внутрішніх справ України)

В. П. Черевань, д-р екон. наук, проф.,
заслужений діяч науки і техніки України
(Київський університет ринкових відносин)

Редакційна колегія факультету банківської справи

Голова редакційної колегії M. I. Диба, д-р екон. наук, проф.

Відповідальний секретар     І. Б. Івасів, канд. екон. наук, доц.

Члени редакційної колегії    В. Х. Арутюнов, канд. філос. наук, проф.

А. М. Герасимович, д-р екон. наук проф.

Т. В. Майорова, канд. екон. наук, доц.

A. M. Мороз, д-р екон. наук, проф.

А. А. Пересада, д-р екон. наук, проф.

M. I. Савлук, д-р екон. наук, проф.

В. М. Свінціцький, д-р філос. наук, проф.

І. В. Шамова, канд. екон. наук, доц.

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України
Лист № 14/18.2-1210 від 03.06.04

Центральний банк та грошово-кредитна політика - Мороз А.А., Пуховкіна М.Ф., Савлук М.І.

 та ін.; За ред. д-ра екон. наук, проф. А. М. Мороза і канд. екон. наук, доц. М. Ф. Пуховкіної. — К.:  КНЕУ, 2005. — 556 с.

ISBN 966–574–725–8

Підручник підготовлено відповідно до програми з нормативної навчальної дисципліни «Центральний банк та грошово-кредитна політика», яку включено до навчального плану підготовки бакалаврів з банківської справи. У ньому висвітлені основні завдання, напрями діяльності та операції цент­ральних банків, розкриваються зміст, цілі, типи та місце грошово-кредитної політики в загальнодержавній економічній політиці, дається розгорнута характеристика інструментів реалізації грошово-кредитної політики. Досліджується діяльність Національного банку України, а також центральних банків провідних країн світу.

Як інформаційна база для написання підручника використані законодавчі та нормативні акти з банківської діяльності в Україні станом на 1 січня 2005 р., аналітичні та статистичні видання Національного банку України.

Для студентів, слухачів центрів магістерської підготовки і курсів системи підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів, викладачів, наукових і практичних працівників, а також для всіх, хто цікавиться проблемами регулювання грошового ринку.

ББК 65.262.1

© Мороз А. М., Пуховкіна М. Ф., Савлук М. І. та ін., 2005

ISBN 966–574–725–8            © КНЕУ, 2005

Навчальне видання

Мороз Анатолій Миколайович

Пуховкіна Майя Федорівна

Савлук Михайло Іванович та ін.

Центральний банк
та грошово-кредитна політика

Підручник

Редактор П. Царик

Художник Т. Зябліцева

Технічний редактор Т. Піхота

Коректор П. Тютюнник

Верстка О. Дворнік

Підписано до друку 4.04.05. Формат 60×84/16. Папір офсет. № 1.
Гарнітура Тип Таймс. Друк офсетний. Ум. друк. арк. 32,31.
Обл.-вид. арк. 38,32. Наклад 3000 пр. Зам. № 04-2789.

Київський національний економічний університет

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру
суб’єктів видавничої справи (серія ДК, № 235 від 07.11.2000)

03680, м. Київ, проспект Перемоги, 54/1
Тел./факс: (044) 458-00-66;  456-64-58