• Как правильно управлять финансами своего бизнеса, если вы не специалист в области финансового анализа - Финансовый анализ

    Финансовый менеджмент - финансовые отношения между суъектами, управление финасами на разных уровнях, управление портфелем ценных бумаг, приемы управления движением финансовых ресурсов - вот далеко не полный перечень предмета "Финансовый менеджмент"

    Поговорим о том, что же такое коучинг? Одни считают, что это буржуйский брэнд, другие что прорыв с современном бизнессе. Коучинг - это свод правил для удачного ведения бизнесса, а также умение правильно распоряжаться этими правилами

9.6. Особливості визначення і формування грошово-кредитної політики в Україні

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 

Механізм грошово-кредитної політики в Україні остаточно сформувався в інституційному аспекті з прийняттям у 1999 р. Закону «Про Національний банк України». Цим законом у системі НБУ створено окрему самостійну структуру — Раду НБУ, яка є одним з двох керівних органів центрального банку (Рада та Правління) і призначена насамперед для визначення та формування грошово-кредитної політики. Зокрема, у ст. 9 цього Закону сформульовані такі повноваження Ради у сфері грошово-кредитної політики:

розроблення Основних засад грошово-кредитної політики;

здійснення контролю за виконанням Основних засад грошово-кредитної політики;

надання рекомендацій Правлінню НБУ стосовно внесення змін у певні напрями діяльності НБУ з метою успішного виконання Основних засад грошово-кредитної політики;

застосовування відкладального вето щодо окремих рішень Правління НБУ, виконання яких може суперечити Основним засадам грошово-кредитної політики;

внесення рекомендацій Кабінету Міністрів України щодо поліпшення впливу на стан грошово-кредитної сфери через його податкову політику і політику державних запозичень.

Якщо враховувати, що цим же Законом (ст. 14) на Прав-
ління НБУ покладено функцію забезпечення реалізації гро-
шово-кредитної політики згідно з її Основними засадами, то стає зрозумілим, що визначальна роль щодо формування
грошово-кредитної політики належить Раді НБУ. А оскільки Рада НБУ формується окремо від Правління НБУ, на дещо інших засадах, і безпосередньо не підпорядковується ні Голові НБУ, ні його Правлінню, то виникає певний дуалізм у нормативно-організацій­ному забезпеченні грошово-кредитної політики в Україні, що може негативно впливати на її ефективність.

Єдиним нормативним документом, який регламентує параметри грошово-кредитної політики в країні, є Основні засади грошово-кредитної політики. Його розробляє і затверджує Рада НБУ на кожний наступний рік до 15 вересня поточного року, після чого вносить в порядку інформування Верховній Раді та надає Правлінню НБУ для визначення і проведення грошово-кредитної політики.

Основні засади грошово-кредитної політики розробляються на підставі показників прогнозів економічного і соціального розвитку України, проектів зведеного та державного бюджетів України на плановий рік, аналізу очікуваних результатів монетарної політики за рік, що передує прогнозованому. Зазначені показники НБУ одержує від Мінекономіки та Мінфіну своєчасно, в узгодженні з Кабінетом Міністрів строки (табл. 9.3).

Велике значення для розроблення Основних засад має також аналіз та оцінювання економічного і соціального розвитку країни за минулий та поточний роки, стану розвитку основних секторів економіки (нефінансових підприємств, домашніх господарств, державних фінансів, фінансового сектору), стану грошового ринку, включно з валютним, динаміки розвитку основних монетарних показників та використання окремих монетарних інстру-
ментів.

Усі прогнозні, розрахункові та аналітичні матеріали, необхідні для складання Основних засад, розробляють і подають Раді НБУ відповідні структурні підрозділи НБУ. Зокрема, Департамент економічного аналізу, досліджень і прогнозування та Економічний департамент розробляють матеріали з аналізу економічного і соціального розвитку України за попередні роки та перспектив на прогнозний рік. Департамент монетарної політики розробляє аналітичні матеріали та пропозиції щодо основних параметрів грошово-кредитної політики, стану грошового ринку, механізмів та інструментів грошово-кредитного регулювання на прогнозний рік. Департамент валютного регулюання розробляє аналітичні матеріали та пропозиції щодо стану валютного ринку і перспектив валютно-курсової політики. Аналогічні матеріали щодо готівкового обігу розробляє і подає Раді НБУ Департамент готівково-грошового обігу. У разі необхідності можуть залучатися до цієї роботи й інші підрозділи НБУ.

Таблиця 9.3

МАКРОЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ, ПОКЛАДЕНІ В ОСНОВУ РОЗРОБЛЕННЯ
ОСНОВНИХ ЗАСАД ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ НА 2004 р.

Показники

Поточний рік

Прогнозний рік

Три наступні роки

прогноз

станом
на 01.07

очікується
за рік

усього

у тому числі
по кварталах

2005

2006

2007

І

ІІ

ІІІ

ІV

1. ВВП
— номінальний, млн грн

240 000

151 123

247 000

274 000

 

 

 

 

300 500

331 000

362 000

— реальний, % до попереднього року

104,0

105,3

105,5—106

104,8

 

 

 

 

105,5

106,0

106,0

2. Реальні грошові доходи громадян, % до попереднього року

104,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Дефіцит (профіцит) Державного бюджету, млн грн

1800

–2889,3

3527,6

–1000

 

 

 

 

 

 

 

4. Платіжний баланс:
— баланс поточного рахунка, млн дол.

1682

1776

2765

2002

 

 

 

 

 

 

 

— сальдо рахунка операцій з капіталом, млн дол.

–1451

–1880

–1117

 

 

 

 

 

 

 

Джерело: Основні засади грошово-кредитної політики на 2004 рік.

На основі одержаних матеріалів від підрозділів НБУ та власних прогнозних і аналітичних розрахунків фахівці Ради НБУ складають проект Основних засад грошово-кредитної політики на відповідний рік. У ньому передбачаються такі напрями:

огляд макроекономічної та фіскально-бюджетної ситуації в країні за попередній та поточний роки з оцінкою основних економічних та соціальних проблем, що мали вирішальний вплив на грошово-кредитну сферу, у тому числі на перспективу;

оцінювання можливих змін у зовнішній та внутрішній політиці, в зовнішньоекономічній ситуації, що можуть мати відчутний вплив на економіку та грошово-кредитну сферу в прогнозному році;

параметри за основними показниками грошово-кредитної політики на плановий рік та прогноз на три наступні роки (індекс споживчих цін, монетарна база, грошова маса, обмінний курс гривні до долара США) (табл. 9.4);

визначення кінцевої та проміжних цілей грошово-кредитної політики на плановий рік та майбутній період.

Одночасно з розробленням Радою НБУ проекту Основних засад і на основі його показників Правління НБУ розраховує прогнозні значення індикаторів грошово-кредитної політки на майбутній рік. При визначенні цих індикаторів проводиться додаткова перевірка реальності параметрів основних показників грошово-кредитної політики, і на цій підставі можуть вноситися зміни в проект Основних засад, розроблених Радою НБУ. Такий порядок відкриває можливість дещо підвищити роль Правління НБУ у формуванні Основних засад грошово-кредитної політики. Тим більше, що подані Правлінням НБУ індикатори Рада банку не затверджує, а бере до відома і включає в Основні засади як додаток. Перелік та кількісні параметри індикаторів, розроблених Правлінням НБУ і включених до Основних засад на 2004 р., наведені в табл. 9.5.

Після затвердження Радою НБУ Основні засади грошово-кредитної політики публікуються у «Віснику Національного банку», з тим щоб довести наміри центрального банку в монетарній політиці до відома всіх суб’єктів грошово-кредитного та валютного ринків.

Важливу роль у реалізації грошово-кредитної політики відіграє систематичний контроль за виконанням затверджених параметрів показників та індикаторів Основних засад. Такий контроль здійснює Рада НБУ на основі звітних матеріалів з виконання всіх показників та індикаторів, які щоквартально подає їй Правління НБУ. За результатами аналізу цих матеріалів Рада НБУ може вносити зміни або доповнення до Основних засад та приймати інформаційні повідомлення (заяви) для інформування органів влади і громадськості про стан справ у монетарній сфері.

Таблиця 9.4

ПОКАЗНИКИ
ОСНОВНИХ ЗАСАД ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ НА 2004 Р.

Показники

Поточний рік

Прогнозний рік

Три наступні
роки

прогноз

станом на 01.07

очікується
за рік

усього

у тому числі по кварталах

2005

2006

2007

І

ІІ

ІІІ

ІV

1. Індекс споживчих цін, %

106—107

102,7

106—107,2

105,8—106,3

 

 

 

 

104,5

104,3

103,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Монетарна база, млн грн

35 600—37 700

38 219

42 515—43 745

53 550—57 750

 

 

 

 

 

 

 

— темп зростання, % до поточного
року

117—120

124

138—142

126—132

 

 

 

 

 

 

 

3. Грошова маса, млн грн

72 400—78 700

83 042

92 280—95 570

121 930—132 755

 

 

 

 

 

 

 

— темп зростання, % до поточного
року

122—127

129

143—148

132—139

 

 

 

 

 

 

 

4. Обмінний курс гривні до долара США, середній за період

5,48

5,33

5,34

5,38—5,42

 

 

 

 

 

 

 

 

Джерело: Основні засади грошово-кредитної політики на 2004 рік.

Таблиця 9.5

ІНДИКАТОРИ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ ПРАВЛІННЯ НБУ НА 2004 рік

Показники
індикаторів

Поточний рік

Прогнозний рік

прогноз

станом
на 01.07

очікується
за рік

усього

у тому числі по кварталах

І

ІІ

ІІІ

ІV

1. Гроші поза банками (М0):

 

 

 

 

 

 

 

 

—млн грн

29 200

31 073

34 311

42 661

34 111

36 336

39 061

42 661

— питома вага в М3, %

40,3

37,4

37,2

35,0

36,1

35,6

35,6

35,0

2. Випуск грошей (чистий), млн грн

6071

9872

10 637

11 276

5886

1060

1730

2601

— через валютний ринок

5119

9900

10 970

10738

6296

1910

297

1965

— через фондовий ринок

–1062

–721

–1075

–1063

–266

–266

–266

–266

— через кредитний ринок

2014

191

741

1600

–115

–585

1399

901

3. Грошовий мультиплікатор (М3: Монетарна база)

2,10

2,17

2,19

2,37

2,17

2,23

2,24

2,31

4. Швидкість грошей (ВВП: М3)

3,86

3,35

3,15

2,64

3,02

2,90

2,79

2,64

5. Темпи зростання кредитних вкладень банків, %

128,0

126,0

149,0

134,0

103,0

111,0

120,0

134,0

6. Міжнародні резерви НБУ, млн дол.

4411

6761

6357

8059

7463

7732

7774

8059

7. Чисті міжнародні резерви НБУ, млн дол.

2806

4969

4678

6053

5843

6101

6293

6653

8. Чисті внутрішні активи НБУ, млн грн

20 278

11 733

17 181

17 352

12 364

12 813

15 597

17 352

9. Нормативи обов’язково­го резервування, %:

 

 

 

 

 

 

 

 

— за короткостроковими вкладами:

 

 

 

 

 

 

 

 

— юридичних осіб у націо­нальній валюті

 

6

 

 

 

 

 

 

— юридичних осіб в іноземній валюті

 

10

 

 

 

 

 

 

— фізичних осіб у національній валюті

 

2

 

 

 

 

 

 

— фізичних осіб в іноземній валюті

 

10

 

 

 

 

 

 

— за довгостроковими вкладами:

 

 

 

 

 

 

 

— юридичних і фізичних осіб у національній валюті

 

8

 

 

 

 

 

 

— юридичних і фізичних осіб у іноземній валюті

 

 

 

 

 

 

 

 

— за іншими залученнями:

 

 

 

 

 

 

 

 

— у національній валюті

 

10

 

 

 

 

 

 

— в іноземній валюті

 

12

 

 

 

 

 

 

10. Облікова ставка, серед­ньозважена, %

8

7

7

 

 

 

 

 

 

Джерело: Основні засади грошово-кредитної політики на 2004 рік

Як зазначалося в підрозд. 9.3, ефективність монетарної політики в Україні залишається недостатньою, що проявляється в істотних відхиленнях фактичних параметрів монетарних показників від запланованих в Основних засадах грошово-кредитної політики (див. табл. 9.2).

Відхилення по показниках грошової маси протягом тривалого часу проявилися в істотному перевищенні фактичного обсягу над прогнозованим, що могло бути наслідком заниження прогнозованих показників на стадії розробки Основних засад грошово-кредитної політики. Особливо помітне таке заниження в 1999—2003 рр. У 1999 р. прогнозувався приріст грошової маси на 10 %, а фактично приріст становив 40,5 % — у 4 рази більше. При цьому за показником інфляції прогнозований і фактичний рівні майже збіглися.

Проте і на 2000 р. НБУ запланував зростання грошової маси лише на 18 %, а фактично воно становило 45,2 %. Ще виразніше проявилося заниження прогнозу по грошовій масі в 2001 р., коли приріст грошової маси запланували на 19,0 %, а фактично він становив 42,0 %. Подібна ситуація мала місце і в 2002—2003 рр. за умови, що рівень інфляції всі ці роки поступово знижувався. Лише на 2004 р. було заплановано відносно реальне зростання грошової маси — 32—39 %.

Таку ситуацію з прогнозуванням маси грошей можна пояснити явною недооцінкою фахівцями НБУ важливості ремонетизації економіки України як окремого монетарного завдання в сучасних умовах. Не випадково в Основних засадах грошово-кредитної політики на 2004 р. це завдання навіть не згадується. І взагалі у практиці розроблення цього базового документа з монетарного управління в Україні не приділяється належної уваги прогнозуванню попиту на гроші, зміні чинників, які визначають його динаміку. Зокрема, в Основних засадах на 2004 р. попит на гроші як чинник зміни маси грошей зовсім не аналізувався.

Не досить чітко визначаються в Основних засадах і цілі грошово-кредитної політики. Як монетарні цілі затверджуються чотири показники: інфляція, монетарна база, грошова маса та обмінний курс гривні до долара США (з 2001 р.). Як основна мета (стратегічна ціль) грошово-кредитної політики неодноразово проголошується підтримання стабільності гривні, якій (меті) підпорядковуються інші (проміжні) цілі. Проте прогнозована динаміка монетарних показників не підтверджує цієї тези. Індекс інфляції до 2002 р. прогнозувався на досить високому рівні (більше 10 %) і неодноразово змінювався протягом року, тобто критерій стабільності не витримувався. Зате обмінний валютний курс гривні до долара США (прогнозний і фактичний) був відносно стабільним протягом тривалого періоду. Це свідчить про більш значущу роль цього показника в цільовій спрямованості грошово-кредитної політики порівняно з показником інфляції. Тому і в Основних засадах доцільно було б більш чітко сформулювати стабілізаційну спрямованість політики, поставивши в її основу валютний курс, а не індекс інфляції, як це фактично має місце.

Виникають проблеми і з загальним визнанням (експліцидністю) монетарних цілей. В Основних засадах ніде не вказується, що затверджені монетарні завдання є загальнодержавними, виконанню яких повинні підпорядковувати свої зусилля всі гілки влади, у тому числі уряд. Тому на практиці мали місце випадки, коли уряд під час розроблення державного бюджету використо­вував не той рівень інфляції, який був затверджений в Основних засадах грошово-кредитної політики. Зі свого боку НБУ в Основних засадах нічого не зазначає щодо ув’язки монетарних цілей з загальноекономічними цілями, зокрема зі зростанням виробництва та зайнятості, за досягнення яких відповідальність несе уряд. Така невизначеність і суперечливість знижує роль грошово-кредитної політики взагалі та Основних засад як її нормативно-правової основи.

Тому подальше вдосконалення методології та практики визначення та формування грошово-кредитної політики в Україні є надзвичайно актуальним і складним завданням і буде залишатися такою ще тривалий час.

Чи можна розглядати грошово-кредитну політику і монетарну політику як поняття тотожні, чи між ними є певні відмінності? Якщо Ви вважаєте їх не тотожними, то в чому полягає відмінність?

Які три складові ви можете виділити в понятті монетарної політики?

Поясніть, чому головним державним органом з проведення грошово-кредитної політики є центральний банк. Як в Україні нормативно забезпечена провідна роль НБУ в реалізації грошово-кредитної політики?

Чи може проводитися в країні ефективна грошово-кредитна політика: а) за слабкого розвитку банківської системи; б) за низького розвитку грошового ринку?

Які вимоги висуває до банківської системи (центрального банку і комерційних банків) проведення ефективної грошово-кредитної політики?

Назвіть стратегічні цілі грошово-кредитної політики. У чому полягає антагонізм цих цілей?

Які існують дискусії в українській літературі щодо вибору стратегічних цілей грошово-кредитної політики?

Чому Україні після 1996 р. вдається збільшувати грошову масу значно вищими темпами, ніж зростають обсяги ВВП, і не допускати високої інфляції?

Чому НБУ, крім стратегічних цілей, установлює ще й проміжні та тактичні цілі?

Які вимоги (критерії) висуваються до економічних показників, що вибираються центральними банками як проміжні та тактичні цілі?

Як ви розумієте сутність та механізм інфляційного таргетування?

Які особливості перехідної економіки ускладнюють дію передавального механізму грошово-кредитної політики в Україні?

На підставі яких показників можна визначити рівень ефективності грошово-кредитної політики НБУ?

Чим політика монетарної експансії відрізняється від політики рефляції?

Чим політика монетарної рестрикції відрізняється від політики дезінфляції?

Який з існуючих чотирьох типів монетарної політики є найбільш доцільним для України в поточному році? Поясніть свою відповідь.

Який орган НБУ, у якій формі і на який строк визначає завдання та механізм грошово-кредитної політики?

Як затверджуються Основні засади грошово-кредитної політики НБУ?

З ким і в якій формі співпрацює Рада НБУ під час розроблення Основних засад грошово-кредитної політики?

Визначте стратегічну та проміжні цілі грошово-кредитної політики, які закладені в її Основні засади на поточний рік.

Механізм грошово-кредитної політики в Україні остаточно сформувався в інституційному аспекті з прийняттям у 1999 р. Закону «Про Національний банк України». Цим законом у системі НБУ створено окрему самостійну структуру — Раду НБУ, яка є одним з двох керівних органів центрального банку (Рада та Правління) і призначена насамперед для визначення та формування грошово-кредитної політики. Зокрема, у ст. 9 цього Закону сформульовані такі повноваження Ради у сфері грошово-кредитної політики:

розроблення Основних засад грошово-кредитної політики;

здійснення контролю за виконанням Основних засад грошово-кредитної політики;

надання рекомендацій Правлінню НБУ стосовно внесення змін у певні напрями діяльності НБУ з метою успішного виконання Основних засад грошово-кредитної політики;

застосовування відкладального вето щодо окремих рішень Правління НБУ, виконання яких може суперечити Основним засадам грошово-кредитної політики;

внесення рекомендацій Кабінету Міністрів України щодо поліпшення впливу на стан грошово-кредитної сфери через його податкову політику і політику державних запозичень.

Якщо враховувати, що цим же Законом (ст. 14) на Прав-
ління НБУ покладено функцію забезпечення реалізації гро-
шово-кредитної політики згідно з її Основними засадами, то стає зрозумілим, що визначальна роль щодо формування
грошово-кредитної політики належить Раді НБУ. А оскільки Рада НБУ формується окремо від Правління НБУ, на дещо інших засадах, і безпосередньо не підпорядковується ні Голові НБУ, ні його Правлінню, то виникає певний дуалізм у нормативно-організацій­ному забезпеченні грошово-кредитної політики в Україні, що може негативно впливати на її ефективність.

Єдиним нормативним документом, який регламентує параметри грошово-кредитної політики в країні, є Основні засади грошово-кредитної політики. Його розробляє і затверджує Рада НБУ на кожний наступний рік до 15 вересня поточного року, після чого вносить в порядку інформування Верховній Раді та надає Правлінню НБУ для визначення і проведення грошово-кредитної політики.

Основні засади грошово-кредитної політики розробляються на підставі показників прогнозів економічного і соціального розвитку України, проектів зведеного та державного бюджетів України на плановий рік, аналізу очікуваних результатів монетарної політики за рік, що передує прогнозованому. Зазначені показники НБУ одержує від Мінекономіки та Мінфіну своєчасно, в узгодженні з Кабінетом Міністрів строки (табл. 9.3).

Велике значення для розроблення Основних засад має також аналіз та оцінювання економічного і соціального розвитку країни за минулий та поточний роки, стану розвитку основних секторів економіки (нефінансових підприємств, домашніх господарств, державних фінансів, фінансового сектору), стану грошового ринку, включно з валютним, динаміки розвитку основних монетарних показників та використання окремих монетарних інстру-
ментів.

Усі прогнозні, розрахункові та аналітичні матеріали, необхідні для складання Основних засад, розробляють і подають Раді НБУ відповідні структурні підрозділи НБУ. Зокрема, Департамент економічного аналізу, досліджень і прогнозування та Економічний департамент розробляють матеріали з аналізу економічного і соціального розвитку України за попередні роки та перспектив на прогнозний рік. Департамент монетарної політики розробляє аналітичні матеріали та пропозиції щодо основних параметрів грошово-кредитної політики, стану грошового ринку, механізмів та інструментів грошово-кредитного регулювання на прогнозний рік. Департамент валютного регулюання розробляє аналітичні матеріали та пропозиції щодо стану валютного ринку і перспектив валютно-курсової політики. Аналогічні матеріали щодо готівкового обігу розробляє і подає Раді НБУ Департамент готівково-грошового обігу. У разі необхідності можуть залучатися до цієї роботи й інші підрозділи НБУ.

Таблиця 9.3

МАКРОЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ, ПОКЛАДЕНІ В ОСНОВУ РОЗРОБЛЕННЯ
ОСНОВНИХ ЗАСАД ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ НА 2004 р.

Показники

Поточний рік

Прогнозний рік

Три наступні роки

прогноз

станом
на 01.07

очікується
за рік

усього

у тому числі
по кварталах

2005

2006

2007

І

ІІ

ІІІ

ІV

1. ВВП
— номінальний, млн грн

240 000

151 123

247 000

274 000

 

 

 

 

300 500

331 000

362 000

— реальний, % до попереднього року

104,0

105,3

105,5—106

104,8

 

 

 

 

105,5

106,0

106,0

2. Реальні грошові доходи громадян, % до попереднього року

104,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Дефіцит (профіцит) Державного бюджету, млн грн

1800

–2889,3

3527,6

–1000

 

 

 

 

 

 

 

4. Платіжний баланс:
— баланс поточного рахунка, млн дол.

1682

1776

2765

2002

 

 

 

 

 

 

 

— сальдо рахунка операцій з капіталом, млн дол.

–1451

–1880

–1117

 

 

 

 

 

 

 

Джерело: Основні засади грошово-кредитної політики на 2004 рік.

На основі одержаних матеріалів від підрозділів НБУ та власних прогнозних і аналітичних розрахунків фахівці Ради НБУ складають проект Основних засад грошово-кредитної політики на відповідний рік. У ньому передбачаються такі напрями:

огляд макроекономічної та фіскально-бюджетної ситуації в країні за попередній та поточний роки з оцінкою основних економічних та соціальних проблем, що мали вирішальний вплив на грошово-кредитну сферу, у тому числі на перспективу;

оцінювання можливих змін у зовнішній та внутрішній політиці, в зовнішньоекономічній ситуації, що можуть мати відчутний вплив на економіку та грошово-кредитну сферу в прогнозному році;

параметри за основними показниками грошово-кредитної політики на плановий рік та прогноз на три наступні роки (індекс споживчих цін, монетарна база, грошова маса, обмінний курс гривні до долара США) (табл. 9.4);

визначення кінцевої та проміжних цілей грошово-кредитної політики на плановий рік та майбутній період.

Одночасно з розробленням Радою НБУ проекту Основних засад і на основі його показників Правління НБУ розраховує прогнозні значення індикаторів грошово-кредитної політки на майбутній рік. При визначенні цих індикаторів проводиться додаткова перевірка реальності параметрів основних показників грошово-кредитної політики, і на цій підставі можуть вноситися зміни в проект Основних засад, розроблених Радою НБУ. Такий порядок відкриває можливість дещо підвищити роль Правління НБУ у формуванні Основних засад грошово-кредитної політики. Тим більше, що подані Правлінням НБУ індикатори Рада банку не затверджує, а бере до відома і включає в Основні засади як додаток. Перелік та кількісні параметри індикаторів, розроблених Правлінням НБУ і включених до Основних засад на 2004 р., наведені в табл. 9.5.

Після затвердження Радою НБУ Основні засади грошово-кредитної політики публікуються у «Віснику Національного банку», з тим щоб довести наміри центрального банку в монетарній політиці до відома всіх суб’єктів грошово-кредитного та валютного ринків.

Важливу роль у реалізації грошово-кредитної політики відіграє систематичний контроль за виконанням затверджених параметрів показників та індикаторів Основних засад. Такий контроль здійснює Рада НБУ на основі звітних матеріалів з виконання всіх показників та індикаторів, які щоквартально подає їй Правління НБУ. За результатами аналізу цих матеріалів Рада НБУ може вносити зміни або доповнення до Основних засад та приймати інформаційні повідомлення (заяви) для інформування органів влади і громадськості про стан справ у монетарній сфері.

Таблиця 9.4

ПОКАЗНИКИ
ОСНОВНИХ ЗАСАД ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ НА 2004 Р.

Показники

Поточний рік

Прогнозний рік

Три наступні
роки

прогноз

станом на 01.07

очікується
за рік

усього

у тому числі по кварталах

2005

2006

2007

І

ІІ

ІІІ

ІV

1. Індекс споживчих цін, %

106—107

102,7

106—107,2

105,8—106,3

 

 

 

 

104,5

104,3

103,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Монетарна база, млн грн

35 600—37 700

38 219

42 515—43 745

53 550—57 750

 

 

 

 

 

 

 

— темп зростання, % до поточного
року

117—120

124

138—142

126—132

 

 

 

 

 

 

 

3. Грошова маса, млн грн

72 400—78 700

83 042

92 280—95 570

121 930—132 755

 

 

 

 

 

 

 

— темп зростання, % до поточного
року

122—127

129

143—148

132—139

 

 

 

 

 

 

 

4. Обмінний курс гривні до долара США, середній за період

5,48

5,33

5,34

5,38—5,42

 

 

 

 

 

 

 

 

Джерело: Основні засади грошово-кредитної політики на 2004 рік.

Таблиця 9.5

ІНДИКАТОРИ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ ПРАВЛІННЯ НБУ НА 2004 рік

Показники
індикаторів

Поточний рік

Прогнозний рік

прогноз

станом
на 01.07

очікується
за рік

усього

у тому числі по кварталах

І

ІІ

ІІІ

ІV

1. Гроші поза банками (М0):

 

 

 

 

 

 

 

 

—млн грн

29 200

31 073

34 311

42 661

34 111

36 336

39 061

42 661

— питома вага в М3, %

40,3

37,4

37,2

35,0

36,1

35,6

35,6

35,0

2. Випуск грошей (чистий), млн грн

6071

9872

10 637

11 276

5886

1060

1730

2601

— через валютний ринок

5119

9900

10 970

10738

6296

1910

297

1965

— через фондовий ринок

–1062

–721

–1075

–1063

–266

–266

–266

–266

— через кредитний ринок

2014

191

741

1600

–115

–585

1399

901

3. Грошовий мультиплікатор (М3: Монетарна база)

2,10

2,17

2,19

2,37

2,17

2,23

2,24

2,31

4. Швидкість грошей (ВВП: М3)

3,86

3,35

3,15

2,64

3,02

2,90

2,79

2,64

5. Темпи зростання кредитних вкладень банків, %

128,0

126,0

149,0

134,0

103,0

111,0

120,0

134,0

6. Міжнародні резерви НБУ, млн дол.

4411

6761

6357

8059

7463

7732

7774

8059

7. Чисті міжнародні резерви НБУ, млн дол.

2806

4969

4678

6053

5843

6101

6293

6653

8. Чисті внутрішні активи НБУ, млн грн

20 278

11 733

17 181

17 352

12 364

12 813

15 597

17 352

9. Нормативи обов’язково­го резервування, %:

 

 

 

 

 

 

 

 

— за короткостроковими вкладами:

 

 

 

 

 

 

 

 

— юридичних осіб у націо­нальній валюті

 

6

 

 

 

 

 

 

— юридичних осіб в іноземній валюті

 

10

 

 

 

 

 

 

— фізичних осіб у національній валюті

 

2

 

 

 

 

 

 

— фізичних осіб в іноземній валюті

 

10

 

 

 

 

 

 

— за довгостроковими вкладами:

 

 

 

 

 

 

 

— юридичних і фізичних осіб у національній валюті

 

8

 

 

 

 

 

 

— юридичних і фізичних осіб у іноземній валюті

 

 

 

 

 

 

 

 

— за іншими залученнями:

 

 

 

 

 

 

 

 

— у національній валюті

 

10

 

 

 

 

 

 

— в іноземній валюті

 

12

 

 

 

 

 

 

10. Облікова ставка, серед­ньозважена, %

8

7

7

 

 

 

 

 

 

Джерело: Основні засади грошово-кредитної політики на 2004 рік

Як зазначалося в підрозд. 9.3, ефективність монетарної політики в Україні залишається недостатньою, що проявляється в істотних відхиленнях фактичних параметрів монетарних показників від запланованих в Основних засадах грошово-кредитної політики (див. табл. 9.2).

Відхилення по показниках грошової маси протягом тривалого часу проявилися в істотному перевищенні фактичного обсягу над прогнозованим, що могло бути наслідком заниження прогнозованих показників на стадії розробки Основних засад грошово-кредитної політики. Особливо помітне таке заниження в 1999—2003 рр. У 1999 р. прогнозувався приріст грошової маси на 10 %, а фактично приріст становив 40,5 % — у 4 рази більше. При цьому за показником інфляції прогнозований і фактичний рівні майже збіглися.

Проте і на 2000 р. НБУ запланував зростання грошової маси лише на 18 %, а фактично воно становило 45,2 %. Ще виразніше проявилося заниження прогнозу по грошовій масі в 2001 р., коли приріст грошової маси запланували на 19,0 %, а фактично він становив 42,0 %. Подібна ситуація мала місце і в 2002—2003 рр. за умови, що рівень інфляції всі ці роки поступово знижувався. Лише на 2004 р. було заплановано відносно реальне зростання грошової маси — 32—39 %.

Таку ситуацію з прогнозуванням маси грошей можна пояснити явною недооцінкою фахівцями НБУ важливості ремонетизації економіки України як окремого монетарного завдання в сучасних умовах. Не випадково в Основних засадах грошово-кредитної політики на 2004 р. це завдання навіть не згадується. І взагалі у практиці розроблення цього базового документа з монетарного управління в Україні не приділяється належної уваги прогнозуванню попиту на гроші, зміні чинників, які визначають його динаміку. Зокрема, в Основних засадах на 2004 р. попит на гроші як чинник зміни маси грошей зовсім не аналізувався.

Не досить чітко визначаються в Основних засадах і цілі грошово-кредитної політики. Як монетарні цілі затверджуються чотири показники: інфляція, монетарна база, грошова маса та обмінний курс гривні до долара США (з 2001 р.). Як основна мета (стратегічна ціль) грошово-кредитної політики неодноразово проголошується підтримання стабільності гривні, якій (меті) підпорядковуються інші (проміжні) цілі. Проте прогнозована динаміка монетарних показників не підтверджує цієї тези. Індекс інфляції до 2002 р. прогнозувався на досить високому рівні (більше 10 %) і неодноразово змінювався протягом року, тобто критерій стабільності не витримувався. Зате обмінний валютний курс гривні до долара США (прогнозний і фактичний) був відносно стабільним протягом тривалого періоду. Це свідчить про більш значущу роль цього показника в цільовій спрямованості грошово-кредитної політики порівняно з показником інфляції. Тому і в Основних засадах доцільно було б більш чітко сформулювати стабілізаційну спрямованість політики, поставивши в її основу валютний курс, а не індекс інфляції, як це фактично має місце.

Виникають проблеми і з загальним визнанням (експліцидністю) монетарних цілей. В Основних засадах ніде не вказується, що затверджені монетарні завдання є загальнодержавними, виконанню яких повинні підпорядковувати свої зусилля всі гілки влади, у тому числі уряд. Тому на практиці мали місце випадки, коли уряд під час розроблення державного бюджету використо­вував не той рівень інфляції, який був затверджений в Основних засадах грошово-кредитної політики. Зі свого боку НБУ в Основних засадах нічого не зазначає щодо ув’язки монетарних цілей з загальноекономічними цілями, зокрема зі зростанням виробництва та зайнятості, за досягнення яких відповідальність несе уряд. Така невизначеність і суперечливість знижує роль грошово-кредитної політики взагалі та Основних засад як її нормативно-правової основи.

Тому подальше вдосконалення методології та практики визначення та формування грошово-кредитної політики в Україні є надзвичайно актуальним і складним завданням і буде залишатися такою ще тривалий час.

Чи можна розглядати грошово-кредитну політику і монетарну політику як поняття тотожні, чи між ними є певні відмінності? Якщо Ви вважаєте їх не тотожними, то в чому полягає відмінність?

Які три складові ви можете виділити в понятті монетарної політики?

Поясніть, чому головним державним органом з проведення грошово-кредитної політики є центральний банк. Як в Україні нормативно забезпечена провідна роль НБУ в реалізації грошово-кредитної політики?

Чи може проводитися в країні ефективна грошово-кредитна політика: а) за слабкого розвитку банківської системи; б) за низького розвитку грошового ринку?

Які вимоги висуває до банківської системи (центрального банку і комерційних банків) проведення ефективної грошово-кредитної політики?

Назвіть стратегічні цілі грошово-кредитної політики. У чому полягає антагонізм цих цілей?

Які існують дискусії в українській літературі щодо вибору стратегічних цілей грошово-кредитної політики?

Чому Україні після 1996 р. вдається збільшувати грошову масу значно вищими темпами, ніж зростають обсяги ВВП, і не допускати високої інфляції?

Чому НБУ, крім стратегічних цілей, установлює ще й проміжні та тактичні цілі?

Які вимоги (критерії) висуваються до економічних показників, що вибираються центральними банками як проміжні та тактичні цілі?

Як ви розумієте сутність та механізм інфляційного таргетування?

Які особливості перехідної економіки ускладнюють дію передавального механізму грошово-кредитної політики в Україні?

На підставі яких показників можна визначити рівень ефективності грошово-кредитної політики НБУ?

Чим політика монетарної експансії відрізняється від політики рефляції?

Чим політика монетарної рестрикції відрізняється від політики дезінфляції?

Який з існуючих чотирьох типів монетарної політики є найбільш доцільним для України в поточному році? Поясніть свою відповідь.

Який орган НБУ, у якій формі і на який строк визначає завдання та механізм грошово-кредитної політики?

Як затверджуються Основні засади грошово-кредитної політики НБУ?

З ким і в якій формі співпрацює Рада НБУ під час розроблення Основних засад грошово-кредитної політики?

Визначте стратегічну та проміжні цілі грошово-кредитної політики, які закладені в її Основні засади на поточний рік.