• Как правильно управлять финансами своего бизнеса, если вы не специалист в области финансового анализа - Финансовый анализ

    Финансовый менеджмент - финансовые отношения между суъектами, управление финасами на разных уровнях, управление портфелем ценных бумаг, приемы управления движением финансовых ресурсов - вот далеко не полный перечень предмета "Финансовый менеджмент"

    Поговорим о том, что же такое коучинг? Одни считают, что это буржуйский брэнд, другие что прорыв с современном бизнессе. Коучинг - это свод правил для удачного ведения бизнесса, а также умение правильно распоряжаться этими правилами

АННОТАЦЯ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Н. В. ЗАДОРОЖНА

МІКРОЕКОНОМІЧНА
ТЕОРІЯ ВИРОБНИЦТВА
І ВИТРАТ

Навчальний посібник

Рекомендовано
Міністерством освіти і науки України

Київ 2003

ББК 65.012.1  Розповсюджувати та тиражувати

З-15     без офіційного дозволу КНЕУ заборонено

Рецензенти:

Л. В. Мінін , д-р екон. наук, проф.
(Міністерство промислової політики України),

М. І. Шкітіна, д-р екон. наук, проф.
(Київський національний лінгвістичний університет)

Гриф надано Міністерством освіти і науки України
Лист № 14/18.2-1541 від 16.07.02.

З-15                 Мікроекономічна теорія виробництва і витрат - Задорожна Н. В.

: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2003. — 219 с.

ISBN 966–574–457–7

У навчальному посібнику пропонується систематизований виклад мікро­економічної теорії виробництва і витрат. Порівняно з традиційною навчальною літературою з курсу «Мікроекономіка» він містить істотно розширений мікроекономічний інструментарій дослідження виробництва як системи «вит­рати—випуск», поглиблене математичне і графоаналітичне подання базових мікроекономічних концепцій і моделей, результати емпіричних досліджень функцій виробництва і витрат. Посібник може бути використаний як у процесі вивчення курсу «Мікроекономічна теорія виробництва і витрат», так і для поглибленого розгляду нормативного і вищого рівнів дисципліни «Мікро­економіка», а також низки дисциплін теоретичного і прикладного характеру, що базуються на мікроекономічній теорії.

Для студентів та аспірантів вищих навчальних закладів економічного профілю, викладачів загальнотеоретичних і конкретно-прикладних економіч­них дисциплін і всіх, хто цікавиться сучасною економічною теорією.

ББК 65.012-1

© Н. В. Задорожна, 2003

ІSBN 966–574–457–7            © КНЕУ, 2003

Навчальне видання

ЗАДОРОЖНА НЕЛЛІ ВАСИЛІВНА

МІКРОЕКОНОМІЧНА
ТЕОРІЯ ВИРОБНИЦТВА І ВИТРАТ

Навчальний посібник

Редактор І. Стремовська

Художник обкладинки Т. Зябліцева

Технічний редактор Т. Піхота

Коректор Н. Серафін

Верстка О. Бабич

Підписано до друку 09.12.2002. Формат 60×84/16. Папір офсет. № 1.

Гарнітура Тип Таймс. Друк офсетний. Ум. друк. арк. 12,79. Ум. фарбовідб. 12,9.
Обл.-вид. арк. 15,13. Наклад 700 прим. Зам. № 01-2407.

Видавництво КНЕУ

03680, м. Київ, проспект Перемоги, 54/1

Свідоцтво про реєстрацію № 235 від 07.11.2000

Тел./факс (044) 458-00-66; 446-64-58

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Н. В. ЗАДОРОЖНА

МІКРОЕКОНОМІЧНА
ТЕОРІЯ ВИРОБНИЦТВА
І ВИТРАТ

Навчальний посібник

Рекомендовано
Міністерством освіти і науки України

Київ 2003

ББК 65.012.1  Розповсюджувати та тиражувати

З-15     без офіційного дозволу КНЕУ заборонено

Рецензенти:

Л. В. Мінін , д-р екон. наук, проф.
(Міністерство промислової політики України),

М. І. Шкітіна, д-р екон. наук, проф.
(Київський національний лінгвістичний університет)

Гриф надано Міністерством освіти і науки України
Лист № 14/18.2-1541 від 16.07.02.

З-15                 Мікроекономічна теорія виробництва і витрат - Задорожна Н. В.

: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2003. — 219 с.

ISBN 966–574–457–7

У навчальному посібнику пропонується систематизований виклад мікро­економічної теорії виробництва і витрат. Порівняно з традиційною навчальною літературою з курсу «Мікроекономіка» він містить істотно розширений мікроекономічний інструментарій дослідження виробництва як системи «вит­рати—випуск», поглиблене математичне і графоаналітичне подання базових мікроекономічних концепцій і моделей, результати емпіричних досліджень функцій виробництва і витрат. Посібник може бути використаний як у процесі вивчення курсу «Мікроекономічна теорія виробництва і витрат», так і для поглибленого розгляду нормативного і вищого рівнів дисципліни «Мікро­економіка», а також низки дисциплін теоретичного і прикладного характеру, що базуються на мікроекономічній теорії.

Для студентів та аспірантів вищих навчальних закладів економічного профілю, викладачів загальнотеоретичних і конкретно-прикладних економіч­них дисциплін і всіх, хто цікавиться сучасною економічною теорією.

ББК 65.012-1

© Н. В. Задорожна, 2003

ІSBN 966–574–457–7            © КНЕУ, 2003

Навчальне видання

ЗАДОРОЖНА НЕЛЛІ ВАСИЛІВНА

МІКРОЕКОНОМІЧНА
ТЕОРІЯ ВИРОБНИЦТВА І ВИТРАТ

Навчальний посібник

Редактор І. Стремовська

Художник обкладинки Т. Зябліцева

Технічний редактор Т. Піхота

Коректор Н. Серафін

Верстка О. Бабич

Підписано до друку 09.12.2002. Формат 60×84/16. Папір офсет. № 1.

Гарнітура Тип Таймс. Друк офсетний. Ум. друк. арк. 12,79. Ум. фарбовідб. 12,9.
Обл.-вид. арк. 15,13. Наклад 700 прим. Зам. № 01-2407.

Видавництво КНЕУ

03680, м. Київ, проспект Перемоги, 54/1

Свідоцтво про реєстрацію № 235 від 07.11.2000

Тел./факс (044) 458-00-66; 446-64-58