• Как правильно управлять финансами своего бизнеса, если вы не специалист в области финансового анализа - Финансовый анализ

    Финансовый менеджмент - финансовые отношения между суъектами, управление финасами на разных уровнях, управление портфелем ценных бумаг, приемы управления движением финансовых ресурсов - вот далеко не полный перечень предмета "Финансовый менеджмент"

    Поговорим о том, что же такое коучинг? Одни считают, что это буржуйский брэнд, другие что прорыв с современном бизнессе. Коучинг - это свод правил для удачного ведения бизнесса, а также умение правильно распоряжаться этими правилами

2.1.3. Облік фінансування через органи Державного казначейства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

Бюджетні установи, що утримуються за рахунок Державного бюджету, фінансуються за другою формою — через органи Державного казначейства, яким в установах Національного банку та уповноважених установах комерційних банків, визначених Кабінетом Міністрів України та Національним банком України, відкриваються єдині казначейські рахунки відповідно до наказу ГУДКУ від 21.03.97 № 28. У перспективі органи Державного казначейства виконуватимуть функції бюджетного банку.

Єдиний казначейський рахунок — це система бюджетних рахунків органів Державного казначейства в установах банків, на які зараховуються податки, збори та інші обов’язкові платежі державного бюджету і з яких органами Державного казначейства здійснюються платежі безпосередньо на користь суб’єктів господарської діяльності, які виконали або надали послуги розпорядникам бюджетних коштів, та оплачуються інші видатки бюджетних установ як у безготівковому порядку, так і готівкою.

При фінансуванні розпорядників бюджетних коштів через територіальні органи Державного казначейства всі поточні рахунки бюджетних установ в уповноважених банках закриваються і в свою чергу їм в органах Державного казначейства відкриваються реєстраційні рахунки, кількість яких у конкретного розпорядника коштів залежить від ступеня деталізації контролю за використанням бюджетних коштів відповідно до бюджетної класифікації. Так, науково-дослідному інституту системи Академії медичних наук України відкриваються окремі рахунки за кодами функціональної класифікації: за кодом 80202 «Клініка», кодом 40201 — «Фундаментальна наука», кодом 40101 — «Прикладна наука».

Для відкриття реєстраційних рахунків розпорядники коштів подають до відповідних органів Державного казначейства такі документи:

заяву на відкриття рахунків встановленого зразка за підписом керівника установи і головного бухгалтера (рис. 2.5);

копії установчих документів (статуту, положення), завірені нотаріально або вищою організацією;

довідку про внесення установи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України із зазначенням ідентифікаційного коду;

доведений до розпорядника коштів поквартальний обсяг асигнувань з розподілом по підрозділах бюджетної класифікації;

затверджений кошторис доходів і видатків;

картку із зразками підписів осіб, яким відповідно до чинного законодавства надано право розпоряджатися рахунком
і підпису платіжних та інших розрахункових документів. У карт­ку включається також зразок відбитка печатки, присвоєної установі;

звіт про виконання кошторису видатків установи на дату закриття поточного рахунка в уповноваженому банку.

Заява

на відкриття рахунка з «___» _________ 200_ р.

повна назва розпорядника коштів

Просимо відкрити у відділенні Держказначейства Залізничного району

реєстраційні рахунки відповідно до функціональної класифікації видатків бюджету на 2000 р.

Керівник                                                                    _______________

підпис             прізвище, ім’я, по батькові

Керівник                                                                    _______________

підпис             прізвище, ім’я, по батькові

відмітка органу Держказначейства

Документи на відкриття рахунків перевірив
Відкриття рахунків дозволяю

Начальник (заступник)

органу Держказначейства    __________    __________________

підпис прізвище, ім’я, по батькові

 

Код за
функціональною класифікацією

Код за
економічною класифікацією


реєстраційного рахунка

 

 

 

 

Головний бухгалтер

______________

підпис

Рис. 2.5. Документи на відкриття рахунків

Порядок відкриття і ведення реєстраційного рахунка наведено на рис. 2.6.

З органом Державного казначейства розпорядник коштів укладає договір на відкриття та обслуговування реєстраційних рахунків, які за багатьма ознаками відрізняються від поточних рахунків (табл. 2.2). Бюджетні установи періодично отримують виписки з реєстраційних рахунків, які бувають різними (табл. 2.3, 2.4), і до яких додаються відповідні первинні документи (меморіальні ордери, платіжні доручення тощо). Суми у виписках органу Державного казначейства наводяться в тому значенні, яке вони мають для відкритого в уповноваженому банку єдиного казначейського рахунка.

Таблиця 2.2

Порівняльна характеристика поточних
і реєстраційних рахунків

Ознака

Поточний рахунок

Реєстраційний рахунок

1. Сфера застосування

В установах, що утримуються за рахунок місцевих бюджетів

В установах, що утримуються за рахунок дер­жавного бюджету

2. Регламентація порядку відкриття

Інструкція НБУ № 121 від 27.05.96

Інструкція ГУДКУ № 32 від 09.04.97

3. Місце відкриття

Установа уповноваженого банку

Орган Державного
казначейства

4. Термін дії

Постійно

Бюджетний рік

5. Функціональне призначення

Розрахунково-касове обслу­говування

Розрахунково-касове обслуговування, контроль за касовими видат­ками установи

Таблиця 2.3

ВИПИСКА за 7.07.99

Реєстраційний
рахунок № 18010163800010            Залишок         81 756,75

 

№ документа

Дебет

Кредит

 

450

44,00

 

 

445

63,00

 

 

443

100,00

 

 

456

189,60

 

 

442

230,16

 

 

441

235,20

 

 

451

376,00

 

 

444

495,00

 

 

452

4 005,00

 

 

453

5 000,00

 

 

454

15 000,00

 

 

455

15 000,00

 

чек

2 940 912

20,00

 

за путівку

4

 

285,60

Всього по обороту

 

40 757,96

285,60

Залишок

 

 

41 284,39

Таблиця 2.4

Відділення Державного казначейства у Решетилівському районі

ВИПИСКА
«13» жовтня 1997 р.

Реєстраційний рахунок № 200075026        Залишок         —

Номер
операції

Дата

МФО

Рахунок, що кореспондує

Номер
документа

Код
операції

Обороти

Дебет

Кредит

1

13.10

124001

68

1

 

 

2387

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обороти

 

 

 

2387,00

 

 

 

Залишок

 

 

 

2387,00

Для обліку наявності та руху коштів, виділених розпоряднику коштів на утримання установи за загальним фондом, призначений активний субрахунок № 321 «Реєстраційні рахунки». Оскільки виділення коштів розпорядникам коштів усіх ступенів здійснюється безпосередньо органами Державного казначейства, внут­рішні розрахунки з цих операцій між розпорядниками коштів не виникають, субрахунок № 681 не застосовується. Бухгалтерські записи щодо надходження коштів і доходів за загальним фондом наведено в табл. 2.5.

Таблиця 2.5

Бухгалтерські записи з обліку
надходження коштів і доходів загального фонду

Зміст операцій

ГРК

У РК ІІ ступеня

У РК ІІІ ступеня

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

1. Зараховані кошти на реєстраційні рахунки розпорядників коштів

321

701

321

701

321

701

2. Відкликані кошти з реєстраційних рахунків розпорядників коштів

701

321

701

321

701

321

Зазначені бухгалтерські записи відображаються в накопичувальних відомостях ф. № 381 (меморіальних ордерах № 2), які скла­даються за кожним реєстраційним рахунком. Аналітичний облік ведеться в розрізі реєстраційних рахунків, відкритих за кодами функціональної класифікації.

Аналітичний облік доходів загального фонду за субрахунком № 701 ведеться в установах, які утримуються за рахунок асигнувань з місцевих бюджетів.

Бюджетні установи, що утримуються за рахунок Державного бюджету, фінансуються за другою формою — через органи Державного казначейства, яким в установах Національного банку та уповноважених установах комерційних банків, визначених Кабінетом Міністрів України та Національним банком України, відкриваються єдині казначейські рахунки відповідно до наказу ГУДКУ від 21.03.97 № 28. У перспективі органи Державного казначейства виконуватимуть функції бюджетного банку.

Єдиний казначейський рахунок — це система бюджетних рахунків органів Державного казначейства в установах банків, на які зараховуються податки, збори та інші обов’язкові платежі державного бюджету і з яких органами Державного казначейства здійснюються платежі безпосередньо на користь суб’єктів господарської діяльності, які виконали або надали послуги розпорядникам бюджетних коштів, та оплачуються інші видатки бюджетних установ як у безготівковому порядку, так і готівкою.

При фінансуванні розпорядників бюджетних коштів через територіальні органи Державного казначейства всі поточні рахунки бюджетних установ в уповноважених банках закриваються і в свою чергу їм в органах Державного казначейства відкриваються реєстраційні рахунки, кількість яких у конкретного розпорядника коштів залежить від ступеня деталізації контролю за використанням бюджетних коштів відповідно до бюджетної класифікації. Так, науково-дослідному інституту системи Академії медичних наук України відкриваються окремі рахунки за кодами функціональної класифікації: за кодом 80202 «Клініка», кодом 40201 — «Фундаментальна наука», кодом 40101 — «Прикладна наука».

Для відкриття реєстраційних рахунків розпорядники коштів подають до відповідних органів Державного казначейства такі документи:

заяву на відкриття рахунків встановленого зразка за підписом керівника установи і головного бухгалтера (рис. 2.5);

копії установчих документів (статуту, положення), завірені нотаріально або вищою організацією;

довідку про внесення установи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України із зазначенням ідентифікаційного коду;

доведений до розпорядника коштів поквартальний обсяг асигнувань з розподілом по підрозділах бюджетної класифікації;

затверджений кошторис доходів і видатків;

картку із зразками підписів осіб, яким відповідно до чинного законодавства надано право розпоряджатися рахунком
і підпису платіжних та інших розрахункових документів. У карт­ку включається також зразок відбитка печатки, присвоєної установі;

звіт про виконання кошторису видатків установи на дату закриття поточного рахунка в уповноваженому банку.

Заява

на відкриття рахунка з «___» _________ 200_ р.

повна назва розпорядника коштів

Просимо відкрити у відділенні Держказначейства Залізничного району

реєстраційні рахунки відповідно до функціональної класифікації видатків бюджету на 2000 р.

Керівник                                                                    _______________

підпис             прізвище, ім’я, по батькові

Керівник                                                                    _______________

підпис             прізвище, ім’я, по батькові

відмітка органу Держказначейства

Документи на відкриття рахунків перевірив
Відкриття рахунків дозволяю

Начальник (заступник)

органу Держказначейства    __________    __________________

підпис прізвище, ім’я, по батькові

 

Код за
функціональною класифікацією

Код за
економічною класифікацією


реєстраційного рахунка

 

 

 

 

Головний бухгалтер

______________

підпис

Рис. 2.5. Документи на відкриття рахунків

Порядок відкриття і ведення реєстраційного рахунка наведено на рис. 2.6.

З органом Державного казначейства розпорядник коштів укладає договір на відкриття та обслуговування реєстраційних рахунків, які за багатьма ознаками відрізняються від поточних рахунків (табл. 2.2). Бюджетні установи періодично отримують виписки з реєстраційних рахунків, які бувають різними (табл. 2.3, 2.4), і до яких додаються відповідні первинні документи (меморіальні ордери, платіжні доручення тощо). Суми у виписках органу Державного казначейства наводяться в тому значенні, яке вони мають для відкритого в уповноваженому банку єдиного казначейського рахунка.

Таблиця 2.2

Порівняльна характеристика поточних
і реєстраційних рахунків

Ознака

Поточний рахунок

Реєстраційний рахунок

1. Сфера застосування

В установах, що утримуються за рахунок місцевих бюджетів

В установах, що утримуються за рахунок дер­жавного бюджету

2. Регламентація порядку відкриття

Інструкція НБУ № 121 від 27.05.96

Інструкція ГУДКУ № 32 від 09.04.97

3. Місце відкриття

Установа уповноваженого банку

Орган Державного
казначейства

4. Термін дії

Постійно

Бюджетний рік

5. Функціональне призначення

Розрахунково-касове обслу­говування

Розрахунково-касове обслуговування, контроль за касовими видат­ками установи

Таблиця 2.3

ВИПИСКА за 7.07.99

Реєстраційний
рахунок № 18010163800010            Залишок         81 756,75

 

№ документа

Дебет

Кредит

 

450

44,00

 

 

445

63,00

 

 

443

100,00

 

 

456

189,60

 

 

442

230,16

 

 

441

235,20

 

 

451

376,00

 

 

444

495,00

 

 

452

4 005,00

 

 

453

5 000,00

 

 

454

15 000,00

 

 

455

15 000,00

 

чек

2 940 912

20,00

 

за путівку

4

 

285,60

Всього по обороту

 

40 757,96

285,60

Залишок

 

 

41 284,39

Таблиця 2.4

Відділення Державного казначейства у Решетилівському районі

ВИПИСКА
«13» жовтня 1997 р.

Реєстраційний рахунок № 200075026        Залишок         —

Номер
операції

Дата

МФО

Рахунок, що кореспондує

Номер
документа

Код
операції

Обороти

Дебет

Кредит

1

13.10

124001

68

1

 

 

2387

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обороти

 

 

 

2387,00

 

 

 

Залишок

 

 

 

2387,00

Для обліку наявності та руху коштів, виділених розпоряднику коштів на утримання установи за загальним фондом, призначений активний субрахунок № 321 «Реєстраційні рахунки». Оскільки виділення коштів розпорядникам коштів усіх ступенів здійснюється безпосередньо органами Державного казначейства, внут­рішні розрахунки з цих операцій між розпорядниками коштів не виникають, субрахунок № 681 не застосовується. Бухгалтерські записи щодо надходження коштів і доходів за загальним фондом наведено в табл. 2.5.

Таблиця 2.5

Бухгалтерські записи з обліку
надходження коштів і доходів загального фонду

Зміст операцій

ГРК

У РК ІІ ступеня

У РК ІІІ ступеня

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

1. Зараховані кошти на реєстраційні рахунки розпорядників коштів

321

701

321

701

321

701

2. Відкликані кошти з реєстраційних рахунків розпорядників коштів

701

321

701

321

701

321

Зазначені бухгалтерські записи відображаються в накопичувальних відомостях ф. № 381 (меморіальних ордерах № 2), які скла­даються за кожним реєстраційним рахунком. Аналітичний облік ведеться в розрізі реєстраційних рахунків, відкритих за кодами функціональної класифікації.

Аналітичний облік доходів загального фонду за субрахунком № 701 ведеться в установах, які утримуються за рахунок асигнувань з місцевих бюджетів.