• Как правильно управлять финансами своего бизнеса, если вы не специалист в области финансового анализа - Финансовый анализ

    Финансовый менеджмент - финансовые отношения между суъектами, управление финасами на разных уровнях, управление портфелем ценных бумаг, приемы управления движением финансовых ресурсов - вот далеко не полный перечень предмета "Финансовый менеджмент"

    Поговорим о том, что же такое коучинг? Одни считают, что это буржуйский брэнд, другие что прорыв с современном бизнессе. Коучинг - это свод правил для удачного ведения бизнесса, а также умение правильно распоряжаться этими правилами

2.4. Облік операцій з іноземною валютою

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

Як і госпрозрахункові підприємства, бюджетні установи (нау­ково-дослідні інститути, вищі навчальні заклади, лікарні, митниці тощо) здійснюють операції з іноземною валютою, схему яких наведено на рис. 2.15.

Порядок обліку операцій з іноземною валютою регламентуєть­ся Положенням про бухгалтерський облік операцій в іноземній валюті, затвердженим Міністерством фінансів України від 05.12.97 за № 268 та Методичними вказівками з бухгалтерського обліку операцій в іноземній валюті підприємствами, установами, організаціями, що утримуються за рахунок бюджетних коштів.

Для розрахунків в іноземній валюті установам можуть бути відкриті валютні рахунки. Для їх відкриття в банк додатково до зазначених документів для відкриття поточного (реєстраційного) рахунка представляються ліцензії НБУ на право відповідної уста­нови займатися зовнішньоекономічною діяльністю. Паралельно
з відкриттям поточного валютного рахунка банк відкриває клієнту транзитний рахунок, на який зараховується виручка від надання послуг і надходження за рахунок інших коштів. Грошові кошти у валюті іноземних держав обліковуються відособлено за кож­ною валютою, але у переведенні в грошову одиницю України за офіційним курсом НБУ.

Бухгалтерський облік операцій з іноземною валютою ведеться в тих самих класах рахунків, що й облік гривневих операцій (табл. 2.9). У бухгалтерії установи облік наявності та руху грошових коштів в іноземних валютах на валютному рахунку в банку ведеться на активному субрахунку № 318 «Поточні рахунки в іноземній валюті», підставою для записів на якому є виписки банків з валютного рахунка з доданими до них виправдними документами. У виписках сума вказуються як у валюті платежу, так і гривневому еквіваленті згідно з котировкою НБУ на день здійснення операцій.

Таблиця 2.9

Основні бухгалтерські проводки
З обліку операцій З іноземною валютою

Господарські операції

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1. Зараховано фінансування з бюджету на ва­лютний рахунок установи

318

681, 701, 702

2. Зараховано на валютний рахунок установи кошти, що надійшли як благодійні внески

318

713

3. Перераховано кошти на рахунок банку для придбання іноземної валюти відповідно до чинного законодавства

364

311, 321,
313, 323

4. Зараховано кошти в іноземній валюті, прид­бані через банк

318

364

5. Перераховано банку за послуги з прид­бання валюти

801, 802, 811

311, 321
313, 323

6. Нараховано курсову різницю на залишок іноземної валюти на рахунках

 

 

а) при збільшенні курсу

318

681, 701, 702, 713

б) при зменшенні курсу

681, 701, 702, 713

318

7. Одержано в касу іноземну валюту готівкою з валютного рахунка

302

318

8. Видано з каси в підзвіт іноземну валюту

362

302

9. Списується сума фактичного боргу установі за рахунок винної особи

363

362

10. Внесено в касу суму виявленої нестачі іно­земної валюти в потрійному розмірі

301

363

11. Нараховано бюджету різницю між внесеною і фактичною сумою боргу винної особи

363

642

Облік операцій за рухом грошових коштів в гривнях ведеться в накопичувальній відомості ф. № 381 (меморіальний ордер № 3), яка відкривається за видами іноземної валюти, а аналітичний облік операцій за кожною валютою — на картках ф. № 292-а або в книгах ф. № 292.

Облік готівкової валюти в касі ведеться на активному субрахунку № 302 «Каса в іноземній валюті». Для аналітичного обліку наявності і руху готівки відкривається окрема касова книга, в якій ведеться облік за кожною валютою окремо і одночасно в гривнях за офіційним курсом НБУ.

За зміни курсів гривні щодо іноземних валют виникають курсові різниці як результат переоцінки в балансі залишків валюти на рахунку в банку, готівки в касі, дебіторської і кредиторської заборгованості. У бухгалтерському обліку курсові різниці між оцінкою грошових коштів, інших активів і пасивів за курсом іноземних валют на дату здійснення операцій і на останній день звіт­ного періоду відносять на рахунки доходів чи поточних зобов’язань. Схему облікового процесу операцій з іноземною валютою наведено на рис. 2.16.

Як і госпрозрахункові підприємства, бюджетні установи (нау­ково-дослідні інститути, вищі навчальні заклади, лікарні, митниці тощо) здійснюють операції з іноземною валютою, схему яких наведено на рис. 2.15.

Порядок обліку операцій з іноземною валютою регламентуєть­ся Положенням про бухгалтерський облік операцій в іноземній валюті, затвердженим Міністерством фінансів України від 05.12.97 за № 268 та Методичними вказівками з бухгалтерського обліку операцій в іноземній валюті підприємствами, установами, організаціями, що утримуються за рахунок бюджетних коштів.

Для розрахунків в іноземній валюті установам можуть бути відкриті валютні рахунки. Для їх відкриття в банк додатково до зазначених документів для відкриття поточного (реєстраційного) рахунка представляються ліцензії НБУ на право відповідної уста­нови займатися зовнішньоекономічною діяльністю. Паралельно
з відкриттям поточного валютного рахунка банк відкриває клієнту транзитний рахунок, на який зараховується виручка від надання послуг і надходження за рахунок інших коштів. Грошові кошти у валюті іноземних держав обліковуються відособлено за кож­ною валютою, але у переведенні в грошову одиницю України за офіційним курсом НБУ.

Бухгалтерський облік операцій з іноземною валютою ведеться в тих самих класах рахунків, що й облік гривневих операцій (табл. 2.9). У бухгалтерії установи облік наявності та руху грошових коштів в іноземних валютах на валютному рахунку в банку ведеться на активному субрахунку № 318 «Поточні рахунки в іноземній валюті», підставою для записів на якому є виписки банків з валютного рахунка з доданими до них виправдними документами. У виписках сума вказуються як у валюті платежу, так і гривневому еквіваленті згідно з котировкою НБУ на день здійснення операцій.

Таблиця 2.9

Основні бухгалтерські проводки
З обліку операцій З іноземною валютою

Господарські операції

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1. Зараховано фінансування з бюджету на ва­лютний рахунок установи

318

681, 701, 702

2. Зараховано на валютний рахунок установи кошти, що надійшли як благодійні внески

318

713

3. Перераховано кошти на рахунок банку для придбання іноземної валюти відповідно до чинного законодавства

364

311, 321,
313, 323

4. Зараховано кошти в іноземній валюті, прид­бані через банк

318

364

5. Перераховано банку за послуги з прид­бання валюти

801, 802, 811

311, 321
313, 323

6. Нараховано курсову різницю на залишок іноземної валюти на рахунках

 

 

а) при збільшенні курсу

318

681, 701, 702, 713

б) при зменшенні курсу

681, 701, 702, 713

318

7. Одержано в касу іноземну валюту готівкою з валютного рахунка

302

318

8. Видано з каси в підзвіт іноземну валюту

362

302

9. Списується сума фактичного боргу установі за рахунок винної особи

363

362

10. Внесено в касу суму виявленої нестачі іно­земної валюти в потрійному розмірі

301

363

11. Нараховано бюджету різницю між внесеною і фактичною сумою боргу винної особи

363

642

Облік операцій за рухом грошових коштів в гривнях ведеться в накопичувальній відомості ф. № 381 (меморіальний ордер № 3), яка відкривається за видами іноземної валюти, а аналітичний облік операцій за кожною валютою — на картках ф. № 292-а або в книгах ф. № 292.

Облік готівкової валюти в касі ведеться на активному субрахунку № 302 «Каса в іноземній валюті». Для аналітичного обліку наявності і руху готівки відкривається окрема касова книга, в якій ведеться облік за кожною валютою окремо і одночасно в гривнях за офіційним курсом НБУ.

За зміни курсів гривні щодо іноземних валют виникають курсові різниці як результат переоцінки в балансі залишків валюти на рахунку в банку, готівки в касі, дебіторської і кредиторської заборгованості. У бухгалтерському обліку курсові різниці між оцінкою грошових коштів, інших активів і пасивів за курсом іноземних валют на дату здійснення операцій і на останній день звіт­ного періоду відносять на рахунки доходів чи поточних зобов’язань. Схему облікового процесу операцій з іноземною валютою наведено на рис. 2.16.