• Как правильно управлять финансами своего бизнеса, если вы не специалист в области финансового анализа - Финансовый анализ

    Финансовый менеджмент - финансовые отношения между суъектами, управление финасами на разных уровнях, управление портфелем ценных бумаг, приемы управления движением финансовых ресурсов - вот далеко не полный перечень предмета "Финансовый менеджмент"

    Поговорим о том, что же такое коучинг? Одни считают, что это буржуйский брэнд, другие что прорыв с современном бизнессе. Коучинг - это свод правил для удачного ведения бизнесса, а также умение правильно распоряжаться этими правилами

2.5. Облік інших коштів

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

Поряд з грошовими коштами на рахунках в банку, органах Державного казначейства і в касі бюджетні установи і централізовані бухгалтерії розпоряджаються іншими коштами, до яких належать: грошові документи в національній та іноземній валюті, грошові кошти в дорозі та короткострокові векселі отримані.

Обліковуються інші кошти на активному рахунку № 33 «Інші кошти», який має чотири субрахунки:

№ 331 «Грошові документи в національній валюті»;

№ 332 «Грошові документи в іноземній валюті»;

№ 333 «Грошові кошти в дорозі в національній валюті»;

№ 334 «Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті».

До грошових документів належать: сплачені талони на бензин і мастило, оплачені путівки в будинки відпочинку, санаторії, на турбази, отримані повідомлення на поштові перекази, поштові марки і марки держмита, облігації позик, здані хворими на зберігання, бланки трудових книжок і вкладиші до них тощо.

Перераховані цінності зберігаються в касі установи. Прийом в касу і видача з каси грошових документів оформляється відпо-
відно прибутковими і видатковими касовими ордерами, на яких ставиться штамп «фондовий» або робиться такий же напис від руки червоним чорнилом. Облік цих операцій ведеться окремо від грошових коштів. Реєстрація прибуткових і видаткових фондових ордерів ведеться в журналі реєстрації прибуткових і видаткових касових документів на окремих аркушах.

Надходження в касу талонів на пальне, поштових марок, марок держмита, путівок відображається за дебетом субрахунка № 331 і кредитом субрахунків № 311, 321, 362, 364.

На суму отриманих повідомлень на грошові перекази робиться запис:

Дебет субрахунка 331           Кредит субрахунка 364.

Після зарахування коштів за переказами в касу установи робиться запис про надходження грошових коштів в касу і зменшення суми грошових документів.

Дебет субрахунка 301           Кредит субрахунка 331.

У разі прийому на зберігання облігацій позики від осіб, що знаходяться на лікуванні в лікарні, дебетується субрахунок № 331 і кредитується субрахунок № 672. При поверненні облігацій за належністю складається зворотний бухгалтерський запис.

Талони на пальне видаються водіям у підзвіт за розпорядженням керівника установи. Повторна видача талонів може здійснюватися тільки після здачі звіту за раніше отримані. Видані талони на пальне розглядаються як дебіторська заборгованість, їх вартість відноситься в дебет субрахунка № 362. Так само відображається видача посадовим особам у підзвіт бланків трудових книжок і вкладишів до них.

На підставі шляхових листів, отриманих від підзвітних осіб-водіїв, складаються дві проводки:

1. Дебет субрахунка 235                           Кредит субрахунка 362.

2. Дебет субрахунків 801, 802, 811      Кредит субрахунка 235.

Заборгованість підзвітних осіб за бланки трудових книжок списується при здачі підзвітною особою в касу за прибутковим касовим ордером сум, отриманих за ці бланки при оформленні останніх на роботу в установу і виписування їм трудової книжки. При цьому складається така бухгалтерська проводка:

Дебет субрахунка 301           Кредит субрахунка 362.

При отриманні путівок працівники, як правило, вносять в касу певний процент вартості путівки, решта вартості списується за рахунок коштів соціального страхування чи інших джерел. А тому при видачі путівок працівникам складається такий запис:

Дебет субрахунка 301 — на певний процент вартості путівки;

Дебет субрахунка 652 — на решту вартості путівки;

Кредит субрахунка 331 — на повну вартість путівки.

Облік пального, отриманого по талонах і списаного за шляховими листами, ведеться в книзі кількісно-сумового обліку матеріальних цінностей (ф. № 296-б, 296) чи на картках такої ж назви ф. 296-а.

Аналітичний облік грошових документів, крім бланків трудових книжок, ведеться на картках ф. № 292-а за їх видами або в книзі поточних рахунків і розрахунків ф. № 292. Облік бланків трудових книжок ведеться в прибутково-видатковій книзі обліку бланків трудових книжок і вкладишів до них (ф. № 449).

Операції з руху грошових документів у касі оформляються меморіальним ордером ф. № 274, на підставі якого робляться записи в книгу Журнал-Головна чи складається машинограма.

На субрахунках № 333, 334 обліковуються кошти, які перераховані на поточні або реєстраційні рахунки в останні дні місяця і будуть зараховані в наступному місяці.

ТЕСТИ до розділу 2

Тест 1. Укажіть правильне визначення терміна «бюджетне фінансування»:

а) надання короткострокової позики на покриття видатків бюджетної установи;

б) надання довгострокового кредиту в зв’язку із виникненням розриву між доходами і видатками;

в) отримання коштів від надання платних послуг;

г) виділення грошових коштів з бюджету на видатки відповідно до затверджених кошторисів;

д) немає правильної відповіді.

Тест 2. Укажіть принципи бюджетного фінансування:

а) безповоротність виділених коштів;

б) терміновість повернення коштів;

в) плановість і кошторисний характер фінансування;

г) бюджетне нормування видатків установи;

д) виділення коштів під певний процент;

е) цільовий характер виділених коштів;

є) суворий контроль за використанням виділених коштів.

Тест 3. Укажіть правильне визначення поняття «розпоряд­ник коштів»:

а) вища організація, яка розпоряджається бюджетними коштами;

б) органи Державного казначейства;

в) керівники окремих бюджетних установ, яким виділяються бюджетні кошти;

г) установи банків, які обслуговують бюджетні установи;

д) немає правильної відповіді.

Тест 4. Доберіть з правої колонки правильні визначення форм і способів фінансування бюджетних установ:

А. Формами фінансування бюджетних установ є …

а) відкриття кредитів на фінансування видатків;

Б. Способами фінансування бюджетних установ є …

б) перерахування коштів на поточні (реєстраційні) рахунки;

 

в) зарахування бюджетних і позабюджетних коштів на розрахунковий рахунок;

 

г) переказ коштів за відомчою струк­турою;

 

д) фінансування через органи Дер­жавного казначейства.

Тест 5. Субрахунок № 681 «Внутрішні розрахунки за загальним фондом» щодо балансу є:

а) активним;

б) пасивним;

в) активно-пасивним;

г) забалансовим;

д) немає правильної відповіді.

Тест 6. Укажіть ознаки, за якими відрізняються поточні та реєстраційні рахунки:

а) сфера застосування;

б) регламентація порядку відкриття;

г) кількість рахунків;

д) місце відкриття;

е) термін дії;

є) функціональне призначення;

ж) немає правильної відповіді.

Тест 7. Доберіть з правої колонки правильне визначення касових і фактичних видатків:

А. Касові видатки — це …

а) видатки за рахунок загального фонду;

Б. Фактичні видатки — це …

б) видатки за рахунок спеціального фонду;

 

в) видатки за рахунок коштів ви­щого розпорядника коштів;

 

г) виплати, здійснювані з поточних чи реєстраційних рахунків як готівкою, так і шляхом безготівкових перерахувань;

 

д) кінцеві видатки установи, офор­млені відповідними документами.

Тест 8. Доберіть з правої колонки види касових і фактичних видатків за кодом економічної категорії 1110 «Оплата праці працівників бюджетних установ»:

А. Касові видатки — це …

а) нарахована допомога за тимчасовою непрацездатністю;

Б. Фактичні видатки — це …

б) перерахований до бюджету прибутковий податок з громадян;

 

в) утриманий збір на обов’язкове пенсійне страхування;

 

г) виплачена з каси заробітна плата працівникам;

 

д) нарахована заробітна плата працівникам за посадовими окладами;

 

е) отримана з реєстраційного рахун­ка готівка на виплату заробітної плати;

 

є) перераховані фонду на випадок безробіття відповідні платежі;

 

ж) нараховані компенсації учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС.

Тест 9. Рахунок № 80 «Видатки загального фонду» щодо балансу є:

а) активним;

б) пасивним;

в) активно-пасивним;

г) немає правильної відповіді.

Тест 10. Суб’єктами здійснення контролю за витрачанням коштів державного бюджету є:

а) бюджетна установа;

б) органи Державного казначейства;

в) установи банків;

г) місцеві органи статистики;

д) фінансові органи;

е) вищий розпорядник коштів;

є) органи податкової адміністрації;

ж) немає правильної відповіді.

Тест 11. Укажіть правильне визначення терміна «ліміт каси»:

а) гранична сума готівки, яка може бути видана з каси протягом робочого дня;

б) гранична сума готівки, яка може бути видана з каси на господарські потреби;

в) гранична сума готівки, яка може зберігатися в касі на кінець робочого дня;

г) немає правильної відповіді.

Тест 12. Курсова різниця по операціях з іноземною валютою — це …

а) різниця між покупною і продажною вартістю іноземної валюти;

б) різниця між офіційними курсами валюти за певний період;

в) різниця між залишками валюти за певний період;

г) немає правильної відповіді.

Тест 13. До інших грошових коштів належать:

а) талони на пальне;

б) талони на харчування;

в) лікарняні листки;

г) повідомлення на грошові перекази;

д) грошові чекові книжки;

е) марки держмита;

є) кошти в акредитивах;

ж) лімітовані чекові книжки;

з) бланки трудових книжок і вкладиші до них;

і) придбані путівки.

Тест 14. Доберіть у правій колонці до кожної з наведених бухгалтерських проводок правильний економічний зміст:

1. Дебет 311    Кредит 701

2. Дебет 681    Кредит 312

3. Дебет 312    Кредит 681

4. Дебет 681    Кредит 311

а) надійшли кошти за загальним фон­дом на видатки установи;

б) зараховано на поточні рахунки суми відкликаних коштів;

в) відкликано кошти за загальним фондом;

г) переказано кошти нижчим розпорядникам коштів;

 

д) зараховано кошти на реєстраційні рахунки.

Тест 15. Доберіть з правої колонки бухгалтерські проводки до економічного змісту господарських операцій:

1. Погашено заборгованість перед постачальниками за матеріали з реєстраційного рахунка

а) Дебет 651    Кредит 321

б) Дебет 651    Кредит 311

в) Дебет 311    Кредит 301

г) Дебет 641    Кредит 311

д) Дебет 675    Кредит 321

2. Внесено на поточний рахунок депоновану заробітну плату

3. З поточного рахунка перераховано заборгованість бюджету

4. З реєстраційного рахунка погашено заборгованість Пенсійному фонду

Тест 16. Доберіть з правої колонки код економічної класифікації фактичних видатків установи:

1. Нараховані стипендії сти­пендіатам

а) код 1110 — Заробітна плата пра­цівників бюджетних установ;

2. Нарахована заробітна плата працівникам

б) код 1342 — Стипендії;

в) код 1132 — Медикаменти та перев’язувальні матеріали;

г) код 1133 — Продукти харчування;

д) код 1163 — Оплата електроенергії.

3. Належить Київенерго за електроенергію

4. Списані продукти харчу­вання

Поряд з грошовими коштами на рахунках в банку, органах Державного казначейства і в касі бюджетні установи і централізовані бухгалтерії розпоряджаються іншими коштами, до яких належать: грошові документи в національній та іноземній валюті, грошові кошти в дорозі та короткострокові векселі отримані.

Обліковуються інші кошти на активному рахунку № 33 «Інші кошти», який має чотири субрахунки:

№ 331 «Грошові документи в національній валюті»;

№ 332 «Грошові документи в іноземній валюті»;

№ 333 «Грошові кошти в дорозі в національній валюті»;

№ 334 «Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті».

До грошових документів належать: сплачені талони на бензин і мастило, оплачені путівки в будинки відпочинку, санаторії, на турбази, отримані повідомлення на поштові перекази, поштові марки і марки держмита, облігації позик, здані хворими на зберігання, бланки трудових книжок і вкладиші до них тощо.

Перераховані цінності зберігаються в касі установи. Прийом в касу і видача з каси грошових документів оформляється відпо-
відно прибутковими і видатковими касовими ордерами, на яких ставиться штамп «фондовий» або робиться такий же напис від руки червоним чорнилом. Облік цих операцій ведеться окремо від грошових коштів. Реєстрація прибуткових і видаткових фондових ордерів ведеться в журналі реєстрації прибуткових і видаткових касових документів на окремих аркушах.

Надходження в касу талонів на пальне, поштових марок, марок держмита, путівок відображається за дебетом субрахунка № 331 і кредитом субрахунків № 311, 321, 362, 364.

На суму отриманих повідомлень на грошові перекази робиться запис:

Дебет субрахунка 331           Кредит субрахунка 364.

Після зарахування коштів за переказами в касу установи робиться запис про надходження грошових коштів в касу і зменшення суми грошових документів.

Дебет субрахунка 301           Кредит субрахунка 331.

У разі прийому на зберігання облігацій позики від осіб, що знаходяться на лікуванні в лікарні, дебетується субрахунок № 331 і кредитується субрахунок № 672. При поверненні облігацій за належністю складається зворотний бухгалтерський запис.

Талони на пальне видаються водіям у підзвіт за розпорядженням керівника установи. Повторна видача талонів може здійснюватися тільки після здачі звіту за раніше отримані. Видані талони на пальне розглядаються як дебіторська заборгованість, їх вартість відноситься в дебет субрахунка № 362. Так само відображається видача посадовим особам у підзвіт бланків трудових книжок і вкладишів до них.

На підставі шляхових листів, отриманих від підзвітних осіб-водіїв, складаються дві проводки:

1. Дебет субрахунка 235                           Кредит субрахунка 362.

2. Дебет субрахунків 801, 802, 811      Кредит субрахунка 235.

Заборгованість підзвітних осіб за бланки трудових книжок списується при здачі підзвітною особою в касу за прибутковим касовим ордером сум, отриманих за ці бланки при оформленні останніх на роботу в установу і виписування їм трудової книжки. При цьому складається така бухгалтерська проводка:

Дебет субрахунка 301           Кредит субрахунка 362.

При отриманні путівок працівники, як правило, вносять в касу певний процент вартості путівки, решта вартості списується за рахунок коштів соціального страхування чи інших джерел. А тому при видачі путівок працівникам складається такий запис:

Дебет субрахунка 301 — на певний процент вартості путівки;

Дебет субрахунка 652 — на решту вартості путівки;

Кредит субрахунка 331 — на повну вартість путівки.

Облік пального, отриманого по талонах і списаного за шляховими листами, ведеться в книзі кількісно-сумового обліку матеріальних цінностей (ф. № 296-б, 296) чи на картках такої ж назви ф. 296-а.

Аналітичний облік грошових документів, крім бланків трудових книжок, ведеться на картках ф. № 292-а за їх видами або в книзі поточних рахунків і розрахунків ф. № 292. Облік бланків трудових книжок ведеться в прибутково-видатковій книзі обліку бланків трудових книжок і вкладишів до них (ф. № 449).

Операції з руху грошових документів у касі оформляються меморіальним ордером ф. № 274, на підставі якого робляться записи в книгу Журнал-Головна чи складається машинограма.

На субрахунках № 333, 334 обліковуються кошти, які перераховані на поточні або реєстраційні рахунки в останні дні місяця і будуть зараховані в наступному місяці.

ТЕСТИ до розділу 2

Тест 1. Укажіть правильне визначення терміна «бюджетне фінансування»:

а) надання короткострокової позики на покриття видатків бюджетної установи;

б) надання довгострокового кредиту в зв’язку із виникненням розриву між доходами і видатками;

в) отримання коштів від надання платних послуг;

г) виділення грошових коштів з бюджету на видатки відповідно до затверджених кошторисів;

д) немає правильної відповіді.

Тест 2. Укажіть принципи бюджетного фінансування:

а) безповоротність виділених коштів;

б) терміновість повернення коштів;

в) плановість і кошторисний характер фінансування;

г) бюджетне нормування видатків установи;

д) виділення коштів під певний процент;

е) цільовий характер виділених коштів;

є) суворий контроль за використанням виділених коштів.

Тест 3. Укажіть правильне визначення поняття «розпоряд­ник коштів»:

а) вища організація, яка розпоряджається бюджетними коштами;

б) органи Державного казначейства;

в) керівники окремих бюджетних установ, яким виділяються бюджетні кошти;

г) установи банків, які обслуговують бюджетні установи;

д) немає правильної відповіді.

Тест 4. Доберіть з правої колонки правильні визначення форм і способів фінансування бюджетних установ:

А. Формами фінансування бюджетних установ є …

а) відкриття кредитів на фінансування видатків;

Б. Способами фінансування бюджетних установ є …

б) перерахування коштів на поточні (реєстраційні) рахунки;

 

в) зарахування бюджетних і позабюджетних коштів на розрахунковий рахунок;

 

г) переказ коштів за відомчою струк­турою;

 

д) фінансування через органи Дер­жавного казначейства.

Тест 5. Субрахунок № 681 «Внутрішні розрахунки за загальним фондом» щодо балансу є:

а) активним;

б) пасивним;

в) активно-пасивним;

г) забалансовим;

д) немає правильної відповіді.

Тест 6. Укажіть ознаки, за якими відрізняються поточні та реєстраційні рахунки:

а) сфера застосування;

б) регламентація порядку відкриття;

г) кількість рахунків;

д) місце відкриття;

е) термін дії;

є) функціональне призначення;

ж) немає правильної відповіді.

Тест 7. Доберіть з правої колонки правильне визначення касових і фактичних видатків:

А. Касові видатки — це …

а) видатки за рахунок загального фонду;

Б. Фактичні видатки — це …

б) видатки за рахунок спеціального фонду;

 

в) видатки за рахунок коштів ви­щого розпорядника коштів;

 

г) виплати, здійснювані з поточних чи реєстраційних рахунків як готівкою, так і шляхом безготівкових перерахувань;

 

д) кінцеві видатки установи, офор­млені відповідними документами.

Тест 8. Доберіть з правої колонки види касових і фактичних видатків за кодом економічної категорії 1110 «Оплата праці працівників бюджетних установ»:

А. Касові видатки — це …

а) нарахована допомога за тимчасовою непрацездатністю;

Б. Фактичні видатки — це …

б) перерахований до бюджету прибутковий податок з громадян;

 

в) утриманий збір на обов’язкове пенсійне страхування;

 

г) виплачена з каси заробітна плата працівникам;

 

д) нарахована заробітна плата працівникам за посадовими окладами;

 

е) отримана з реєстраційного рахун­ка готівка на виплату заробітної плати;

 

є) перераховані фонду на випадок безробіття відповідні платежі;

 

ж) нараховані компенсації учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС.

Тест 9. Рахунок № 80 «Видатки загального фонду» щодо балансу є:

а) активним;

б) пасивним;

в) активно-пасивним;

г) немає правильної відповіді.

Тест 10. Суб’єктами здійснення контролю за витрачанням коштів державного бюджету є:

а) бюджетна установа;

б) органи Державного казначейства;

в) установи банків;

г) місцеві органи статистики;

д) фінансові органи;

е) вищий розпорядник коштів;

є) органи податкової адміністрації;

ж) немає правильної відповіді.

Тест 11. Укажіть правильне визначення терміна «ліміт каси»:

а) гранична сума готівки, яка може бути видана з каси протягом робочого дня;

б) гранична сума готівки, яка може бути видана з каси на господарські потреби;

в) гранична сума готівки, яка може зберігатися в касі на кінець робочого дня;

г) немає правильної відповіді.

Тест 12. Курсова різниця по операціях з іноземною валютою — це …

а) різниця між покупною і продажною вартістю іноземної валюти;

б) різниця між офіційними курсами валюти за певний період;

в) різниця між залишками валюти за певний період;

г) немає правильної відповіді.

Тест 13. До інших грошових коштів належать:

а) талони на пальне;

б) талони на харчування;

в) лікарняні листки;

г) повідомлення на грошові перекази;

д) грошові чекові книжки;

е) марки держмита;

є) кошти в акредитивах;

ж) лімітовані чекові книжки;

з) бланки трудових книжок і вкладиші до них;

і) придбані путівки.

Тест 14. Доберіть у правій колонці до кожної з наведених бухгалтерських проводок правильний економічний зміст:

1. Дебет 311    Кредит 701

2. Дебет 681    Кредит 312

3. Дебет 312    Кредит 681

4. Дебет 681    Кредит 311

а) надійшли кошти за загальним фон­дом на видатки установи;

б) зараховано на поточні рахунки суми відкликаних коштів;

в) відкликано кошти за загальним фондом;

г) переказано кошти нижчим розпорядникам коштів;

 

д) зараховано кошти на реєстраційні рахунки.

Тест 15. Доберіть з правої колонки бухгалтерські проводки до економічного змісту господарських операцій:

1. Погашено заборгованість перед постачальниками за матеріали з реєстраційного рахунка

а) Дебет 651    Кредит 321

б) Дебет 651    Кредит 311

в) Дебет 311    Кредит 301

г) Дебет 641    Кредит 311

д) Дебет 675    Кредит 321

2. Внесено на поточний рахунок депоновану заробітну плату

3. З поточного рахунка перераховано заборгованість бюджету

4. З реєстраційного рахунка погашено заборгованість Пенсійному фонду

Тест 16. Доберіть з правої колонки код економічної класифікації фактичних видатків установи:

1. Нараховані стипендії сти­пендіатам

а) код 1110 — Заробітна плата пра­цівників бюджетних установ;

2. Нарахована заробітна плата працівникам

б) код 1342 — Стипендії;

в) код 1132 — Медикаменти та перев’язувальні матеріали;

г) код 1133 — Продукти харчування;

д) код 1163 — Оплата електроенергії.

3. Належить Київенерго за електроенергію

4. Списані продукти харчу­вання