• Как правильно управлять финансами своего бизнеса, если вы не специалист в области финансового анализа - Финансовый анализ

    Финансовый менеджмент - финансовые отношения между суъектами, управление финасами на разных уровнях, управление портфелем ценных бумаг, приемы управления движением финансовых ресурсов - вот далеко не полный перечень предмета "Финансовый менеджмент"

    Поговорим о том, что же такое коучинг? Одни считают, что это буржуйский брэнд, другие что прорыв с современном бизнессе. Коучинг - это свод правил для удачного ведения бизнесса, а также умение правильно распоряжаться этими правилами

3.8. Синтетичний та аналітичний облікзаробітної плати і пов’язаних з нею розрахунків

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

Для обліку розрахунків з працівниками за всіма видами заробітної плати і допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю призначено пасивний субрахунок № 661 «Розрахунки із заробітної плати» рахунка № 66 «Розрахунки з оплати праці». За кредитом цього субрахунка відображаються нараховані суми, а за дебетом — утримання, вирахування, виплати, суми депонованої заро­бітної плати.

Нарахування заробітної плати і допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю здійснюється один раз на місяць і відображається в останній день місяця. Заробітна плата, нарахована працівникам за відпрацьований час або за виконану роботу, для бюджетних установ є фактичними видатками за кодами бюджетної класифікації № 1111–1119. На суми нарахованої заробітної плати кредитується субрахунок № 661 і дебетуються рахунки № 80, 81, 82 залежно від того, яким працівникам і за рахунок яких коштів здійснюється нарахування.

Суми, утримані і вираховані із заробітної плати, відображаються за дебетом субрахунка № 661, при цьому кредитуються різні субрахунки залежно від виду утримань:

— субрахунок № 641 «Розрахунки за платежами і податками в бюджет» — на суму податків, що підлягають перерахуванню в бюджет;

— субрахунок № 651 «Розрахунки з пенсійного забезпечення» — на суму зборів на обов’язкове пенсійне страхування;

— субрахунок № 653 «Розрахунки із страхування на випадок безробіття» — на суму зборів на обов’язкове соціальне страхування на випадок безробіття;

— субрахунок № 663 «Розрахунки з працівниками за товари, продані в кредит» — на суми, утримані із заробітної плати, — за дорученнями-зобов’язаннями працівників. При перерахуванні сум торговельним організаціям цей субрахунок дебетується;

— субрахунок № 664 «Розрахунки з працівниками за безготівковими перерахуваннями на рахунки з вкладів в банках» — на суми, що утримані із заробітної плати на підставі письмової заяви працівника і підлягають перерахуванню на рахунки за вкладами. При перерахуванні сум в установи банків цей субрахунок дебетується;

— субрахунок № 665 «Розрахунки з працівниками за безготівковими перерахуваннями внесків за договорами добровільного страхування» — на суми страхових внесків, утриманих із заробіт­ної плати на підставі списків і доручень, переданих у бухгалтерію страховим агентом. При перерахуванні сум на рахунок органів державного страхування цей субрахунок дебетується;

— субрахунок № 666 «Розрахунки з членами профспілки безготівковими перерахуваннями сум членських профспілкових внесків» — на суми утриманих із заробітної плати профспілкових внесків. Безготівкові розрахунки за профспілковими внесками вводяться за наявності письмових заяв членів профспілки або передбаченої такої умови в колективному договорі. При перерахуванні членських внесків галузевій профспілці цей субрахунок дебетується;

— субрахунок № 667 «Розрахунки з працівниками за позиками банків» — на суми, утримані із заробітної плати працівників за зобов’язаннями індивідуального позикодержателя на погашен­ня позики, одержаної в установі банку згідно з чинним законодавством. При перерахуванні сум з поточних (реєстраційних) рахунків цей субрахунок дебетується;

— субрахунок № 668 «Розрахунки за виконавчими документами та інші утримання» — на суми, утримані із заробітної плати за виконавчими листами та іншими документами. При перерахуванні сум отримувачам цей субрахунок дебетується;

— субрахунок № 671 «Розрахунки з депонентами» — на суми депонованої заробітної плати.

Бухгалтерські записи на суми нарахованої заробітної плати і утримання з неї відображаються на підставі розрахунково-пла­тіжної відомості по установі в меморіальному ордері ф. № 274.

У бюджетних установах, де складається кілька розрахунково-платіжних відомостей, і в централізованих бухгалтеріях на підставі цих відомостей складається «Звід розрахункових відомостей із заробітної плати і стипендій» ф. № 405, який є одночасно і меморіальним ордером із заробітної плати (меморіальний ордер № 5) (табл. 3.13). Записи у формі систематизуються за відповідними кодами функціональної та економічної класифікації. До меморіального ордера додаються всі документи, які слугували підставою для нарахування заробітної плати.

Лікарняні листки підшиваються в окрему папку і нумеруються в хронологічному порядку з початку року. На кожному листку проставляється номер розрахунково-платіжної відомості, в яку він включений для нарахування.

При виплаті заробітної плати в меморіальному ордері № 1 складаються такі бухгалтерські записи:

а) при виплаті у триденний термін, тобто своєчасно:

Дебет субрахунка № 661 «Розрахунки з оплати праці»

Кредит субрахунка № 301 «Каса в національній валюті»;

б) при виплаті депонованої заробітної плати:

Дебет субрахунка № 671 «Розрахунки з депонентами»

Кредит субрахунка № 301 «Каса в національній валюті».

В умовах автоматизації обліку розрахунків з оплати праці меморіальний ордер № 5 не складається. Дані, що містяться в ньому, узагальнюються в кількох машинограмах. У машинограмі «Відомість кореспонденції рахунків з заробітної плати» наводиться кореспонденція субрахунка № 661 з різними субрахунками (лицьовий бік меморіального ордера № 5).

Суми, нараховані та утримані за кодами економічної класифікації та установами (зворотний бік меморіального ордера № 5), узагальнюються в машинограмі «Звід розрахунково-платіжних відомостей».

Таблиця 3.13

Форма № 405

Меморіальний ордер № 5

за _______________ 200_ р.

Звід накопичувальних відомостей із заробітної плати

Зміст операцій

Дебет
субрахунка

Кредит
субрахунка

Сума

1. Нараховано заробітну плата за рахунок видатків загального фонду

80

661

 

2. Нараховано заробітну плату за рахунок видатків спеціального фонду

81

661

 

3. Нараховано допомогу за тимчасовою непрацездатністю

652

661

 

4. Утримано прибутковий податок

661

641

 

5. Утримано внески в Пенсійний фонд

661

651

 

6. Утримано внески в фонд страхування на випадок безробіття

661

653

 

7. Суми депонованої заробітної плати

661

671

 

8. Нараховано збір на обов’язкове пенсійне страхування за рахунок видатків загального фонду

80

651

 

9. Нараховано збір на обов’язкове пенсійне страхування за рахунок видатків спеціального фонду

81

651

 

10. Нараховано збір на обов’язкове соціальне страхування за рахунок видатків загального фонду

80

652

 

11. Нараховано збір на обов’язкове соціальне страхування за рахунок видатків спе­ціального фонду

81

652

 

12. Нараховано збір на обов’язкове соціальне страхування на випадок безробіття за рахунок видатків загального фонду

80

653

 

13. Нараховано збір на обов’язкове соціальне страхування на випадок безробіття за рахунок видатків спеціального фонду

81

653

 

14. Утримано за товари, продані в кредит

661

663

 

15. Утримано за безготівковими перерахуван­нями на рахунки за вкладами в ощадбанк

661

664

 

16. Утримано за договорами добровільного страхування

661

665

 

17. Утримано за безготівковими перерахуван­нями сум членських профспілкових внесків

661

666

 

18. Утримано за позиками банків

661

667

 

19. Утримано за виконавчими документами

661

668

 

Аванс за першу половину місяця відображається в машино­грамі «Зведена відомість на аванс». Заробітна плата, нарахована штатним і нештатним працівникам за видами оплати з групуванням за КФК і установами, узагальнюється в машинограмах «Відомість розподілу нарахованої заробітної плати і відпрацьованого часу за установами» і «Відомість розподілу нарахованої заро­бітної плати і відпрацьованого часу за категоріями персоналу». Суми утримань за кожним їх видом узагальнюються в розрізі установ в машинограмі «Відомість утримань за товари в кредит». Підсумкові суми, нараховані та утримані за кожною окремою установою в розрізі видів оплати та утримань, відображаються в машинограмі «Зведена відомість за видами нарахувань і утримань».

Аналітичний облік за субрахунком № 661 ведеться на картках-довідках ф. № 417, які відкриваються окремо на кожного працівника. В картках-довідках щомісячно реєструються дані про нараховану заробітну плату та утримання за видами. При автоматизованій обробці облікової інформації у картку-довідку щомісячно включа­ється машинограма «Особовий листок». Одночасно друкується машинограма «Розрахунковий листок» того ж змісту (табл. 3.14).

Таблиця 3.14

Київський національний університет
Ідентифікаційний код платника податків: 14546926859
Розрахунковий листок

946 Іванченко Петро Миколайович           березень 2000

оклад (тариф) 299.00 грн.     відділ 23

М-46

Вид оплати, утримань

Дні

Сума

03

2 Оплата за тарифною ставкою, оклад

26

299,00

03

6 Премія за підсумком кварталу

 

299,00

03

10 Доплата за суміщення професій

 

179,40

03

18 Доплата за виконання обов’язків заступника декана

26

89,70

03

Усього нараховано

26

867,10

03

30 Плановий аванс

 

230,00

03

32 Прибутковий податок

 

158,95

03

33 Утримання в Пенсійний фонд

 

17,34

03

34 Утримання в фонд зайнятості

 

4,34

03

35 Профвнески

 

8,67

 

39 Виплата в міжрахунковий період

 

299,00

 

Усього утримано

 

718,30

 

До видачі

 

148,80

На лицьовому боці картки-довідки ф. № 417 наводяться дані про працівника: прізвище, ім’я, по батькові, табельний номер, професія, посада, розмір окладу, рік народження, утримання із заробітної плати, пільги щодо податків тощо.

Аналітичний облік розрахунків з депонентами за субрахунком № 671 ведеться за кожним депонентом у книзі аналітичного обліку депонованої заробітної плати і стипендій (ф. № 441). У відповідних графах «Кредит» вказується місяць і рік, в якому утворилася депонентська заборгованість, номери платіжних (розра­хунково-платіжних) відомостей і суми; у графах «Дебет» проти прізвищ депонентів записується номер видаткового касового ордера і виплачена сума. В кінці місяця у книзі підраховуються підсумки за графами «Кредит» і «Дебет» і виводиться кредитовий залишок на початок наступного місяця.

Аналітичний облік розрахунків за субрахунком № 663 ведеться на картках ф. № 292-а (у книзі ф. № 292) за кожною торговою організацією. Облік утриманих сум за кожною особою ведеться на дорученнях-зобов’язаннях. За значної кількості працівників, які купили товари у кредит в одній і тій же організації, облік ведеться в реєстрі утримань із заробітної плати працівників за товари, куплені в кредит (ф. № 407). У кінці місяця записи в картках ф. № 292-а (у книзі ф. № 292) звіряються з реєстрами чи з до­рученнями-зобов’язаннями.

Аналітичний облік розрахунків з працівниками за безготівковими перерахуваннями на рахунки з вкладів у банках за субрахунком № 664 ведеться на картках ф. № 292-а (у книзі ф. № 292) за кожною установою банку окремо. За значної кількості вкладників облік ведеться за кожною особою та установою банку в оборотній відомості ф. № 285. Утримання із заробітної плати працівників проводиться на підставі письмової заяви працівника, який зажадав перераховувати заробітну плату за безготівковими розрахунками на особовий вклад в установу банку.

Аналітичний облік розрахунків з працівниками за безготівковими перерахуваннями внесків за договорами добровільного стра­хування за субрахунком № 665 і розрахунків з членами профспілки безготівковими перерахуваннями сум членських профспілкових внесків за субрахунком № 666 ведеться на картках ф. № 292-а (у книзі ф. № 292) відповідно за кожною страхувальною і профспілковою організацією. В умовах автоматизації обліку складаються машинограми окремо за утриманням внесків і за їх перерахуванням отримувачам.

Аналітичний облік за субрахунком № 667 ведеться на картках ф. № 292-а (у книгах ф. № 292), в яких відкриваються окремі рахунки для кожної установи банку, яка видала позику. Облік утри­мання сум за кожним позичальником ведеться в реєстрі ф. № 407 у такому порядку, як за товари, куплені в кредит.

Аналітичний облік за субрахунком № 668 ведеться також на картках ф. № 292-а (у книзі ф. № 292) за кожним отримувачем із вказівкою прізвища чи організації, номера, дати і терміну дії виконавчого листа чи іншого документа і суми (процента) утримань.

Для обліку розрахунків з працівниками за всіма видами заробітної плати і допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю призначено пасивний субрахунок № 661 «Розрахунки із заробітної плати» рахунка № 66 «Розрахунки з оплати праці». За кредитом цього субрахунка відображаються нараховані суми, а за дебетом — утримання, вирахування, виплати, суми депонованої заро­бітної плати.

Нарахування заробітної плати і допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю здійснюється один раз на місяць і відображається в останній день місяця. Заробітна плата, нарахована працівникам за відпрацьований час або за виконану роботу, для бюджетних установ є фактичними видатками за кодами бюджетної класифікації № 1111–1119. На суми нарахованої заробітної плати кредитується субрахунок № 661 і дебетуються рахунки № 80, 81, 82 залежно від того, яким працівникам і за рахунок яких коштів здійснюється нарахування.

Суми, утримані і вираховані із заробітної плати, відображаються за дебетом субрахунка № 661, при цьому кредитуються різні субрахунки залежно від виду утримань:

— субрахунок № 641 «Розрахунки за платежами і податками в бюджет» — на суму податків, що підлягають перерахуванню в бюджет;

— субрахунок № 651 «Розрахунки з пенсійного забезпечення» — на суму зборів на обов’язкове пенсійне страхування;

— субрахунок № 653 «Розрахунки із страхування на випадок безробіття» — на суму зборів на обов’язкове соціальне страхування на випадок безробіття;

— субрахунок № 663 «Розрахунки з працівниками за товари, продані в кредит» — на суми, утримані із заробітної плати, — за дорученнями-зобов’язаннями працівників. При перерахуванні сум торговельним організаціям цей субрахунок дебетується;

— субрахунок № 664 «Розрахунки з працівниками за безготівковими перерахуваннями на рахунки з вкладів в банках» — на суми, що утримані із заробітної плати на підставі письмової заяви працівника і підлягають перерахуванню на рахунки за вкладами. При перерахуванні сум в установи банків цей субрахунок дебетується;

— субрахунок № 665 «Розрахунки з працівниками за безготівковими перерахуваннями внесків за договорами добровільного страхування» — на суми страхових внесків, утриманих із заробіт­ної плати на підставі списків і доручень, переданих у бухгалтерію страховим агентом. При перерахуванні сум на рахунок органів державного страхування цей субрахунок дебетується;

— субрахунок № 666 «Розрахунки з членами профспілки безготівковими перерахуваннями сум членських профспілкових внесків» — на суми утриманих із заробітної плати профспілкових внесків. Безготівкові розрахунки за профспілковими внесками вводяться за наявності письмових заяв членів профспілки або передбаченої такої умови в колективному договорі. При перерахуванні членських внесків галузевій профспілці цей субрахунок дебетується;

— субрахунок № 667 «Розрахунки з працівниками за позиками банків» — на суми, утримані із заробітної плати працівників за зобов’язаннями індивідуального позикодержателя на погашен­ня позики, одержаної в установі банку згідно з чинним законодавством. При перерахуванні сум з поточних (реєстраційних) рахунків цей субрахунок дебетується;

— субрахунок № 668 «Розрахунки за виконавчими документами та інші утримання» — на суми, утримані із заробітної плати за виконавчими листами та іншими документами. При перерахуванні сум отримувачам цей субрахунок дебетується;

— субрахунок № 671 «Розрахунки з депонентами» — на суми депонованої заробітної плати.

Бухгалтерські записи на суми нарахованої заробітної плати і утримання з неї відображаються на підставі розрахунково-пла­тіжної відомості по установі в меморіальному ордері ф. № 274.

У бюджетних установах, де складається кілька розрахунково-платіжних відомостей, і в централізованих бухгалтеріях на підставі цих відомостей складається «Звід розрахункових відомостей із заробітної плати і стипендій» ф. № 405, який є одночасно і меморіальним ордером із заробітної плати (меморіальний ордер № 5) (табл. 3.13). Записи у формі систематизуються за відповідними кодами функціональної та економічної класифікації. До меморіального ордера додаються всі документи, які слугували підставою для нарахування заробітної плати.

Лікарняні листки підшиваються в окрему папку і нумеруються в хронологічному порядку з початку року. На кожному листку проставляється номер розрахунково-платіжної відомості, в яку він включений для нарахування.

При виплаті заробітної плати в меморіальному ордері № 1 складаються такі бухгалтерські записи:

а) при виплаті у триденний термін, тобто своєчасно:

Дебет субрахунка № 661 «Розрахунки з оплати праці»

Кредит субрахунка № 301 «Каса в національній валюті»;

б) при виплаті депонованої заробітної плати:

Дебет субрахунка № 671 «Розрахунки з депонентами»

Кредит субрахунка № 301 «Каса в національній валюті».

В умовах автоматизації обліку розрахунків з оплати праці меморіальний ордер № 5 не складається. Дані, що містяться в ньому, узагальнюються в кількох машинограмах. У машинограмі «Відомість кореспонденції рахунків з заробітної плати» наводиться кореспонденція субрахунка № 661 з різними субрахунками (лицьовий бік меморіального ордера № 5).

Суми, нараховані та утримані за кодами економічної класифікації та установами (зворотний бік меморіального ордера № 5), узагальнюються в машинограмі «Звід розрахунково-платіжних відомостей».

Таблиця 3.13

Форма № 405

Меморіальний ордер № 5

за _______________ 200_ р.

Звід накопичувальних відомостей із заробітної плати

Зміст операцій

Дебет
субрахунка

Кредит
субрахунка

Сума

1. Нараховано заробітну плата за рахунок видатків загального фонду

80

661

 

2. Нараховано заробітну плату за рахунок видатків спеціального фонду

81

661

 

3. Нараховано допомогу за тимчасовою непрацездатністю

652

661

 

4. Утримано прибутковий податок

661

641

 

5. Утримано внески в Пенсійний фонд

661

651

 

6. Утримано внески в фонд страхування на випадок безробіття

661

653

 

7. Суми депонованої заробітної плати

661

671

 

8. Нараховано збір на обов’язкове пенсійне страхування за рахунок видатків загального фонду

80

651

 

9. Нараховано збір на обов’язкове пенсійне страхування за рахунок видатків спеціального фонду

81

651

 

10. Нараховано збір на обов’язкове соціальне страхування за рахунок видатків загального фонду

80

652

 

11. Нараховано збір на обов’язкове соціальне страхування за рахунок видатків спе­ціального фонду

81

652

 

12. Нараховано збір на обов’язкове соціальне страхування на випадок безробіття за рахунок видатків загального фонду

80

653

 

13. Нараховано збір на обов’язкове соціальне страхування на випадок безробіття за рахунок видатків спеціального фонду

81

653

 

14. Утримано за товари, продані в кредит

661

663

 

15. Утримано за безготівковими перерахуван­нями на рахунки за вкладами в ощадбанк

661

664

 

16. Утримано за договорами добровільного страхування

661

665

 

17. Утримано за безготівковими перерахуван­нями сум членських профспілкових внесків

661

666

 

18. Утримано за позиками банків

661

667

 

19. Утримано за виконавчими документами

661

668

 

Аванс за першу половину місяця відображається в машино­грамі «Зведена відомість на аванс». Заробітна плата, нарахована штатним і нештатним працівникам за видами оплати з групуванням за КФК і установами, узагальнюється в машинограмах «Відомість розподілу нарахованої заробітної плати і відпрацьованого часу за установами» і «Відомість розподілу нарахованої заро­бітної плати і відпрацьованого часу за категоріями персоналу». Суми утримань за кожним їх видом узагальнюються в розрізі установ в машинограмі «Відомість утримань за товари в кредит». Підсумкові суми, нараховані та утримані за кожною окремою установою в розрізі видів оплати та утримань, відображаються в машинограмі «Зведена відомість за видами нарахувань і утримань».

Аналітичний облік за субрахунком № 661 ведеться на картках-довідках ф. № 417, які відкриваються окремо на кожного працівника. В картках-довідках щомісячно реєструються дані про нараховану заробітну плату та утримання за видами. При автоматизованій обробці облікової інформації у картку-довідку щомісячно включа­ється машинограма «Особовий листок». Одночасно друкується машинограма «Розрахунковий листок» того ж змісту (табл. 3.14).

Таблиця 3.14

Київський національний університет
Ідентифікаційний код платника податків: 14546926859
Розрахунковий листок

946 Іванченко Петро Миколайович           березень 2000

оклад (тариф) 299.00 грн.     відділ 23

М-46

Вид оплати, утримань

Дні

Сума

03

2 Оплата за тарифною ставкою, оклад

26

299,00

03

6 Премія за підсумком кварталу

 

299,00

03

10 Доплата за суміщення професій

 

179,40

03

18 Доплата за виконання обов’язків заступника декана

26

89,70

03

Усього нараховано

26

867,10

03

30 Плановий аванс

 

230,00

03

32 Прибутковий податок

 

158,95

03

33 Утримання в Пенсійний фонд

 

17,34

03

34 Утримання в фонд зайнятості

 

4,34

03

35 Профвнески

 

8,67

 

39 Виплата в міжрахунковий період

 

299,00

 

Усього утримано

 

718,30

 

До видачі

 

148,80

На лицьовому боці картки-довідки ф. № 417 наводяться дані про працівника: прізвище, ім’я, по батькові, табельний номер, професія, посада, розмір окладу, рік народження, утримання із заробітної плати, пільги щодо податків тощо.

Аналітичний облік розрахунків з депонентами за субрахунком № 671 ведеться за кожним депонентом у книзі аналітичного обліку депонованої заробітної плати і стипендій (ф. № 441). У відповідних графах «Кредит» вказується місяць і рік, в якому утворилася депонентська заборгованість, номери платіжних (розра­хунково-платіжних) відомостей і суми; у графах «Дебет» проти прізвищ депонентів записується номер видаткового касового ордера і виплачена сума. В кінці місяця у книзі підраховуються підсумки за графами «Кредит» і «Дебет» і виводиться кредитовий залишок на початок наступного місяця.

Аналітичний облік розрахунків за субрахунком № 663 ведеться на картках ф. № 292-а (у книзі ф. № 292) за кожною торговою організацією. Облік утриманих сум за кожною особою ведеться на дорученнях-зобов’язаннях. За значної кількості працівників, які купили товари у кредит в одній і тій же організації, облік ведеться в реєстрі утримань із заробітної плати працівників за товари, куплені в кредит (ф. № 407). У кінці місяця записи в картках ф. № 292-а (у книзі ф. № 292) звіряються з реєстрами чи з до­рученнями-зобов’язаннями.

Аналітичний облік розрахунків з працівниками за безготівковими перерахуваннями на рахунки з вкладів у банках за субрахунком № 664 ведеться на картках ф. № 292-а (у книзі ф. № 292) за кожною установою банку окремо. За значної кількості вкладників облік ведеться за кожною особою та установою банку в оборотній відомості ф. № 285. Утримання із заробітної плати працівників проводиться на підставі письмової заяви працівника, який зажадав перераховувати заробітну плату за безготівковими розрахунками на особовий вклад в установу банку.

Аналітичний облік розрахунків з працівниками за безготівковими перерахуваннями внесків за договорами добровільного стра­хування за субрахунком № 665 і розрахунків з членами профспілки безготівковими перерахуваннями сум членських профспілкових внесків за субрахунком № 666 ведеться на картках ф. № 292-а (у книзі ф. № 292) відповідно за кожною страхувальною і профспілковою організацією. В умовах автоматизації обліку складаються машинограми окремо за утриманням внесків і за їх перерахуванням отримувачам.

Аналітичний облік за субрахунком № 667 ведеться на картках ф. № 292-а (у книгах ф. № 292), в яких відкриваються окремі рахунки для кожної установи банку, яка видала позику. Облік утри­мання сум за кожним позичальником ведеться в реєстрі ф. № 407 у такому порядку, як за товари, куплені в кредит.

Аналітичний облік за субрахунком № 668 ведеться також на картках ф. № 292-а (у книзі ф. № 292) за кожним отримувачем із вказівкою прізвища чи організації, номера, дати і терміну дії виконавчого листа чи іншого документа і суми (процента) утримань.