• Как правильно управлять финансами своего бизнеса, если вы не специалист в области финансового анализа - Финансовый анализ

    Финансовый менеджмент - финансовые отношения между суъектами, управление финасами на разных уровнях, управление портфелем ценных бумаг, приемы управления движением финансовых ресурсов - вот далеко не полный перечень предмета "Финансовый менеджмент"

    Поговорим о том, что же такое коучинг? Одни считают, что это буржуйский брэнд, другие что прорыв с современном бизнессе. Коучинг - это свод правил для удачного ведения бизнесса, а также умение правильно распоряжаться этими правилами

3.10. Облік розрахунків зі стипендіатами

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

Стипендія — це грошове забезпечення, яке регулярно надаєть­ся особам, що вчаться на денних відділеннях вищих і середніх спеціальних навчальних закладах на бюджетній основі, а також особам, які проходять підготовку на стаціонарі в аспірантурі та докторантурі.

Стипендія забезпечує умови реалізації гарантій держави щодо здобування освіти і матеріальне стимулювання якісного навчання. Державні стипендії у навчальних закладах і науково-дослід­них інститутах виплачуються в межах встановлених лімітів стипендіального фонду відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про стипендіальне забезпечення студентів, учнів і слухачів навчальних закладів, а також аспірантів і докторантів» від 13.10.99 № 1880.

Навчальні заклади самі вирішують питання про призначення стипендій, забезпечуючи їх виплату передусім студентам і слухачам із дітей-сиріт, дітей, які залишилися без опіки батьків, і із малозабезпечених сімей (за умови отримання сім’єю відповідної державної допомоги), а також студентам і слухачам, які мають середній бал успішності 4,0 і вищий (табл. 3.15).

Студентам, віднесеним до потерпілих внаслідок аварії на ЧАЕС, які в сесію отримали незадовільні оцінки, стипендія призначається в мінімальному розмірі, при цьому надбавка в розмірі 100 % до стипендії не виплачується.

Таблиця 3.15

Діючі розміри стипендій студентам
вищих навчальних закладів

Середній бал
успішності

Розмір стипендії (грн.)

студентам із дітей-сиріт

студентам, віднесеним до потерпілих в результаті аварії
на ЧАЕС

студентам
з малозабезпечених сімей

іншим студентам за успішністю

за успішність

надбавка 100 %

3,00–4,00

33,15

25,50

25,50

25,50

4,00–4,99

33,15

25,50

25,50

25,50

25,50

5,00

37,57

28,90

28,90

28,90

28,90

Студентам-сиротам, які перебувають на державному забезпеченні, розмір стипендій зменшується на 15% і становить: для відмінників — 24 грн. 57 коп., для студентів із середнім балом успішності 3,00—4,99 розмір стипендії — 21 грн. 68 коп.

Студентам-відмінникам, активістам наукової і громадської роботи можуть призначатися іменні державні та меценатські стипендії: стипендія Президента України в розмірі 101 грн. 15 коп., стипендія Верховної Ради України — в розмірі 92 грн. 48 коп., стипендія Наглядової ради вузів — у розмірі 57 грн. 80 коп. (за рахунок позабюджетних коштів). У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка призначається стипендія сім’ї Ковальських — у розмірі 110 грн.

Для молодих учених передбачені також стипендії Кабінету Міністрів України, Міністерства у справах науки і технологій, Національної академії наук України.

Аспірантам встановлюються стипендії у розмірі середньої місячної заробітної плати за останнім основним місцем роботи з урахуванням наступних змін в оплаті праці на відповідних посадах, але не нижче 60% і не вище посадового окладу викладача-стажиста (172 грн.), а докторантам — у розмірі середньої місячної заробітної плати за останнім основним місцем роботи з урахуванням змін в оплаті праці на відповідних посадах, але не вище посадового окладу доцента, який має вчений ступінь кандидата наук (оклад без акредитації — 260 грн.).

Видатки на стипендії мають значну питому вагу в кошторисі видатків на утримання бюджетних установ, а тому бухгалтерський облік має забезпечити контроль за використанням стипендіального фонду, своєчасністю і правильністю розрахунків за стипендіями.

Розрахунки за стипендіями характеризуються великими масивами облікової інформації, типовими операціями з щомісячного нарахування стипендій та утримань з них і мають низку особливостей, пов’язаних із суттю стипендій як грошового забезпечення. Відповідно до Інструкції з статистики заробітної плати стипендія не входить в фонд оплати праці, а призначається за ре­зультатами підсумкового контролю, який здійснюється 2–3 рази на рік. На стипендії не нараховуються внески на соціальні потреби (фонд соціального страхування, Пенсійний фонд, фонд зайнятості), стипендіатам не надається допомога у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю (виплачується стипендія).

Стипендія включається в сукупний дохід громадян, з якого справляється прибутковий податок, стипендіатам присвоюється ідентифікаційний код платника податків.

Мають місце певні особливості в оформленні операцій первинними документами, в обліку утворення і використання фонду соціального захисту (допомоги) студентів, у застосуванні спрощеної форми виплати стипендій через фінансових старост на підставі групових довіреностей (рис. 3.9).

Довіреність

Ми, що нижче підписалися, студенти

факультету     курсу

групи  довіряємо старості

прізвище, ім’я,

отримати в касі вузу для видачі суми стипендій, які

по батькові

нам належать, за відомістю за ________ семестр 200_/200_ навчального року

№ з/п

Прізвище та ініціали студента

Підпис

№ з/п

Прізвище та ініціали студента

Підпис

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

і т. д.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завіряючи дану довіреність, прошу видавати старості

належні студентам суми стипендії. Особистий підпис _______ якої підтверджую.

«____» __________________ 200_ р.

Декан ____________________ факультету

__________________________ (                )

Облік нарахування стипендій і розрахунків зі стипендіатами здійснюється відповідно до нового Плану рахунків, порядку його застосування та Інструкції № 61 від 10.03.87 (рис. 3.10).

Для обліку розрахунків зі стипендіатами призначений пасивний субрахунок № 662 «Розрахунки зі стипендіатами», який за своїм призначенням і побудовою близький до субрахунка № 661 «Розрахунки із заробітної плати». Нарахована стипендія є для бюджетної установи фактичним видатком і відображається за дебетом рахунка № 80 «Видатки загального фонду», код 1342 «Стипендії».

З метою підвищення життєвого рівня студентів, аспірантів і докторантів, а також для стимулювання участі студентів у нав­чальній, науковій і суспільній роботі за рахунок додаткового нарахування не менше 10% асигнувань від стипендіального фонду навчального закладу, його економії і грошових коштів, отриманих із позабюджетних джерел, у вищих навчальних закладах ство­рюється фонд соціальної допомоги (захисту). Цей фонд граничними розмірами не обмежується, а залишок його, невикористаний на кінець року, у бюджет не вноситься.

Грошові кошти цього фонду відповідно до затвердженого адміністрацією та профспілковим комітетом студентів та аспірантів вищого навчального закладу кошторисом направляються на:

— надання термінової матеріальної допомоги студентам, аспірантам і докторантам, які її потребують;

— стимулювання студентів за успіхи в навчанні, науковій, культурно-масовій і суспільній роботі шляхом виплати премій і встановлених надбавок до стипендій;

— організацію пільгового харчування;

— фінансування заходів, пов’язаних з оздоровленням студентів (оплата путівок на лікування, відпочинок у санаторіях, профілакторіях, будинках відпочинку, пансіонатах, оздоровчо-спортив­них таборах тощо);

— дотації на придбання туристичних путівок;

— оплату заходів, пов’язаних із навчанням особливо обдарованих студентів.

Підставою для обліку утворення стипендіального фонду, фонду соціального захисту і розрахунків зі стипендіатами є оформлені належним чином первинні документи, взаємозв’язок яких з обліковими операціями наведено на рис. 3.11.

Розрахунки зі стипендіатами — одна з найбільш трудомістких дільниць обліку, а тому вони здійснюються переважно на ПЕОМ. Локальні системи автоматизації  обліку стипендій розроблені з

урахуванням чинних нормативних документів і забезпечують вирішення таких задач:

— нарахування стипендій;

— нарахування надбавок до стипендій, премій;

— індексацію стипендій (у разі необхідності);

— розрахунок різних видів утримань (прибуткового податку, профспілкових внесків, плати за проживання в гуртожитку, аліментів тощо);

— отримання необхідних даних для складання звітності;

— достовірне і своєчасне відображення різних операцій за роз­рахунками зі стипендіатами на рахунках бухгалтерського обліку.

Система обліку стипендій передбачає автоматизацію обліку за субрахунком № 662 і спрямована на вирішення таких підзадач:

— пофакультетний облік нарахування і виплати стипендій;

— облік нарахування і виплати стипендій у розрізі академічних груп;

— облік нарахування і виплати стипендій іноземним студентам, аспірантам і докторантам;

— облік усіх видів утримань із стипендій українських та іноземних студентів, аспірантів, докторантів;

— отримання необхідних даних для зведеного синтетичного обліку стипендій (заповнення меморіального ордера № 5 або відповідного журналу-ордера);

— видача довідок про розмір стипендій, отриманих за рік
(місяць);

— отримання необхідних даних для складання звітності. Передбачається взаємозв’язок з іншими дільницями бухгалтерського обліку, що досягається шляхом бухгалтерських записів в єдиний масив зведеного синтетичного обліку.

ТЕСТИ до розділу 3

Тест 1. Назвіть фактори, від яких залежить розмір посадового окладу професорсько-викладацького складу вузів:

а) група з оплати праці;

б) педагогічний стаж;

в) освіта;

г) вчений ступінь;

д) науковий ступінь;

е) безперервний стаж;

є) обіймана посада.

Тест 2. Назвіть складові, які не входять до фонду заробітної плати:

а) основна заробітна плата;

б) додаткова заробітна плата;

в) інші заохочувальні та компенсаційні виплати;

г) допомога за тимчасовою непрацездатністю;

д) суми виплат компенсації сім’ям на дітей, які потерпіли внаслідок аварії на ЧАЕС.

Тест 3. Доберіть з правої колонки правильне визначення кожного виду заробітної плати:

А. Основна заробітна плата — це …

Б. Додаткова заробітна плата — це …

а) винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці;

 

б) винагорода за працю понад встановлені норми;

в) заохочувальні та компенсаційні виплати.

Тест 4. Назвіть показники, які необхідно використати для визначення середньоденної заробітної плати для нарахування від­пускних:

а) сума основної заробітної плати за минулий рік;

б) сума додаткової заробітної плати за два минулі місяці;

в) сума заробітку за 12 місяців, що передують місяцю уходу у відпустку;

г) кількість робочих днів у році;

д) кількість календарних днів у році;

е) кількість календарних днів за мінусом святкових і неробочих днів.

Тест 5. Назвіть правильні розміри утримань із заробітної плати працівників через бухгалтерію установи:

А. Прибутковий податок

Б. Збір на обов’язкове пенсійне страхування

В. Збір на обов’язкове страхування на випадок безробіття

а) за ставками залежно від роз­міру сукупного оподатковуваного доходу;

б) 0,5 % від фонду оплати праці;

в) 1 — 5 % від фонду оплати праці;

г) 4 % від фонду оплати праці;

д) 32 % від фонду оплати праці.

Тест 6. Дайте обліково-економічну характеристику субрахун­ку № 661 «Розрахунки з оплати праці»:

а) активний, фондовий;

б) пасивний, розрахунковий;

в) пасивний, фінансово-результатний;

г) активний, грошовий;

д) немає правильної відповіді.

Тест 7. Доберіть з правої колонки види допомоги, які виплачуються через бухгалтерію установи за рахунок відповідного фонду:

А. Фонду пенсійного забезпечення

Б. Фонду соціального страхування

В. Фонду страхування на випадок безробіття

а) допомога у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю;

б) допомога при вагітності і пологах;

в) допомога на народження дитини;

г) допомога за доглядом за дитиною до трьох років;

д) допомога на поховання.

Тест 8. Знайдіть правильне визначення економічної сутності стипендій:

стипендія — це винагорода, яка виплачується студентам і аспірантам за виконувану роботу в вищих навчальних закладах.

стипендія — це різні заохочувальні та компенсаційні виплати студентам і аспірантам.

стипендія — це грошове забезпечення, яка надається студентам і аспірантам денної форми навчання.

немає правильної відповіді.

Тест 9. Доберіть у правій колонці правильний економічний зміст до кожної з наведених бухгалтерських проводок:

1. Дебет 80         Кредит 661

2. Дебет 80        Кредит 651

3. Дебет 661       Кредит 663

4. Дебет 661       Кредит 671

5. Дебет 652       Кредит 661

а) депоновано заробітну плату;

б) утримано за товари, продані в кредит;

в) нараховано заробітну плату за рахунок видатків загального фонду;

г) нараховано збір на обов’язкове пенсійне страхування за рахунок видатків загального фонду;

д) утримано прибутковий податок;

е) утримано внески у Пенсійний фонд;

є) виплачена заробітна плата.

Тест 10. Доберіть з правої колонки бухгалтерські проводки до економічного змісту господарських операцій:

1. Нараховано стипендію студентам і аспірантам

а) Дебет 662

б) Дебет 662

Кредит 301 Кредит 668

2. Нараховані надбавки студентам, які мають свідоцтво потерпілого внаслідок аварії на ЧАЕС

3. Утримано прибутковий податок із стипендій

4. Виплачено стипендії

5. Депоновано стипендії

в) Дебет 662

г) Дебет 80

д) Дебет 662

е) Дебет 642

є) Дебет 662

Кредит 666 Кредит 662 Кредит 641 Кредит 662 Кредит 671

Тест 11. Назвіть види утримань із стипендій студентів і аспірантів:

а) профспілкові внески;

б) за виконавчими листами;

в) збір на обов’язкове пенсійне страхування;

г) прибутковий податок;

д) збір на обов’язкове соціальне страхування.

Стипендія — це грошове забезпечення, яке регулярно надаєть­ся особам, що вчаться на денних відділеннях вищих і середніх спеціальних навчальних закладах на бюджетній основі, а також особам, які проходять підготовку на стаціонарі в аспірантурі та докторантурі.

Стипендія забезпечує умови реалізації гарантій держави щодо здобування освіти і матеріальне стимулювання якісного навчання. Державні стипендії у навчальних закладах і науково-дослід­них інститутах виплачуються в межах встановлених лімітів стипендіального фонду відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про стипендіальне забезпечення студентів, учнів і слухачів навчальних закладів, а також аспірантів і докторантів» від 13.10.99 № 1880.

Навчальні заклади самі вирішують питання про призначення стипендій, забезпечуючи їх виплату передусім студентам і слухачам із дітей-сиріт, дітей, які залишилися без опіки батьків, і із малозабезпечених сімей (за умови отримання сім’єю відповідної державної допомоги), а також студентам і слухачам, які мають середній бал успішності 4,0 і вищий (табл. 3.15).

Студентам, віднесеним до потерпілих внаслідок аварії на ЧАЕС, які в сесію отримали незадовільні оцінки, стипендія призначається в мінімальному розмірі, при цьому надбавка в розмірі 100 % до стипендії не виплачується.

Таблиця 3.15

Діючі розміри стипендій студентам
вищих навчальних закладів

Середній бал
успішності

Розмір стипендії (грн.)

студентам із дітей-сиріт

студентам, віднесеним до потерпілих в результаті аварії
на ЧАЕС

студентам
з малозабезпечених сімей

іншим студентам за успішністю

за успішність

надбавка 100 %

3,00–4,00

33,15

25,50

25,50

25,50

4,00–4,99

33,15

25,50

25,50

25,50

25,50

5,00

37,57

28,90

28,90

28,90

28,90

Студентам-сиротам, які перебувають на державному забезпеченні, розмір стипендій зменшується на 15% і становить: для відмінників — 24 грн. 57 коп., для студентів із середнім балом успішності 3,00—4,99 розмір стипендії — 21 грн. 68 коп.

Студентам-відмінникам, активістам наукової і громадської роботи можуть призначатися іменні державні та меценатські стипендії: стипендія Президента України в розмірі 101 грн. 15 коп., стипендія Верховної Ради України — в розмірі 92 грн. 48 коп., стипендія Наглядової ради вузів — у розмірі 57 грн. 80 коп. (за рахунок позабюджетних коштів). У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка призначається стипендія сім’ї Ковальських — у розмірі 110 грн.

Для молодих учених передбачені також стипендії Кабінету Міністрів України, Міністерства у справах науки і технологій, Національної академії наук України.

Аспірантам встановлюються стипендії у розмірі середньої місячної заробітної плати за останнім основним місцем роботи з урахуванням наступних змін в оплаті праці на відповідних посадах, але не нижче 60% і не вище посадового окладу викладача-стажиста (172 грн.), а докторантам — у розмірі середньої місячної заробітної плати за останнім основним місцем роботи з урахуванням змін в оплаті праці на відповідних посадах, але не вище посадового окладу доцента, який має вчений ступінь кандидата наук (оклад без акредитації — 260 грн.).

Видатки на стипендії мають значну питому вагу в кошторисі видатків на утримання бюджетних установ, а тому бухгалтерський облік має забезпечити контроль за використанням стипендіального фонду, своєчасністю і правильністю розрахунків за стипендіями.

Розрахунки за стипендіями характеризуються великими масивами облікової інформації, типовими операціями з щомісячного нарахування стипендій та утримань з них і мають низку особливостей, пов’язаних із суттю стипендій як грошового забезпечення. Відповідно до Інструкції з статистики заробітної плати стипендія не входить в фонд оплати праці, а призначається за ре­зультатами підсумкового контролю, який здійснюється 2–3 рази на рік. На стипендії не нараховуються внески на соціальні потреби (фонд соціального страхування, Пенсійний фонд, фонд зайнятості), стипендіатам не надається допомога у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю (виплачується стипендія).

Стипендія включається в сукупний дохід громадян, з якого справляється прибутковий податок, стипендіатам присвоюється ідентифікаційний код платника податків.

Мають місце певні особливості в оформленні операцій первинними документами, в обліку утворення і використання фонду соціального захисту (допомоги) студентів, у застосуванні спрощеної форми виплати стипендій через фінансових старост на підставі групових довіреностей (рис. 3.9).

Довіреність

Ми, що нижче підписалися, студенти

факультету     курсу

групи  довіряємо старості

прізвище, ім’я,

отримати в касі вузу для видачі суми стипендій, які

по батькові

нам належать, за відомістю за ________ семестр 200_/200_ навчального року

№ з/п

Прізвище та ініціали студента

Підпис

№ з/п

Прізвище та ініціали студента

Підпис

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

і т. д.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завіряючи дану довіреність, прошу видавати старості

належні студентам суми стипендії. Особистий підпис _______ якої підтверджую.

«____» __________________ 200_ р.

Декан ____________________ факультету

__________________________ (                )

Облік нарахування стипендій і розрахунків зі стипендіатами здійснюється відповідно до нового Плану рахунків, порядку його застосування та Інструкції № 61 від 10.03.87 (рис. 3.10).

Для обліку розрахунків зі стипендіатами призначений пасивний субрахунок № 662 «Розрахунки зі стипендіатами», який за своїм призначенням і побудовою близький до субрахунка № 661 «Розрахунки із заробітної плати». Нарахована стипендія є для бюджетної установи фактичним видатком і відображається за дебетом рахунка № 80 «Видатки загального фонду», код 1342 «Стипендії».

З метою підвищення життєвого рівня студентів, аспірантів і докторантів, а також для стимулювання участі студентів у нав­чальній, науковій і суспільній роботі за рахунок додаткового нарахування не менше 10% асигнувань від стипендіального фонду навчального закладу, його економії і грошових коштів, отриманих із позабюджетних джерел, у вищих навчальних закладах ство­рюється фонд соціальної допомоги (захисту). Цей фонд граничними розмірами не обмежується, а залишок його, невикористаний на кінець року, у бюджет не вноситься.

Грошові кошти цього фонду відповідно до затвердженого адміністрацією та профспілковим комітетом студентів та аспірантів вищого навчального закладу кошторисом направляються на:

— надання термінової матеріальної допомоги студентам, аспірантам і докторантам, які її потребують;

— стимулювання студентів за успіхи в навчанні, науковій, культурно-масовій і суспільній роботі шляхом виплати премій і встановлених надбавок до стипендій;

— організацію пільгового харчування;

— фінансування заходів, пов’язаних з оздоровленням студентів (оплата путівок на лікування, відпочинок у санаторіях, профілакторіях, будинках відпочинку, пансіонатах, оздоровчо-спортив­них таборах тощо);

— дотації на придбання туристичних путівок;

— оплату заходів, пов’язаних із навчанням особливо обдарованих студентів.

Підставою для обліку утворення стипендіального фонду, фонду соціального захисту і розрахунків зі стипендіатами є оформлені належним чином первинні документи, взаємозв’язок яких з обліковими операціями наведено на рис. 3.11.

Розрахунки зі стипендіатами — одна з найбільш трудомістких дільниць обліку, а тому вони здійснюються переважно на ПЕОМ. Локальні системи автоматизації  обліку стипендій розроблені з

урахуванням чинних нормативних документів і забезпечують вирішення таких задач:

— нарахування стипендій;

— нарахування надбавок до стипендій, премій;

— індексацію стипендій (у разі необхідності);

— розрахунок різних видів утримань (прибуткового податку, профспілкових внесків, плати за проживання в гуртожитку, аліментів тощо);

— отримання необхідних даних для складання звітності;

— достовірне і своєчасне відображення різних операцій за роз­рахунками зі стипендіатами на рахунках бухгалтерського обліку.

Система обліку стипендій передбачає автоматизацію обліку за субрахунком № 662 і спрямована на вирішення таких підзадач:

— пофакультетний облік нарахування і виплати стипендій;

— облік нарахування і виплати стипендій у розрізі академічних груп;

— облік нарахування і виплати стипендій іноземним студентам, аспірантам і докторантам;

— облік усіх видів утримань із стипендій українських та іноземних студентів, аспірантів, докторантів;

— отримання необхідних даних для зведеного синтетичного обліку стипендій (заповнення меморіального ордера № 5 або відповідного журналу-ордера);

— видача довідок про розмір стипендій, отриманих за рік
(місяць);

— отримання необхідних даних для складання звітності. Передбачається взаємозв’язок з іншими дільницями бухгалтерського обліку, що досягається шляхом бухгалтерських записів в єдиний масив зведеного синтетичного обліку.

ТЕСТИ до розділу 3

Тест 1. Назвіть фактори, від яких залежить розмір посадового окладу професорсько-викладацького складу вузів:

а) група з оплати праці;

б) педагогічний стаж;

в) освіта;

г) вчений ступінь;

д) науковий ступінь;

е) безперервний стаж;

є) обіймана посада.

Тест 2. Назвіть складові, які не входять до фонду заробітної плати:

а) основна заробітна плата;

б) додаткова заробітна плата;

в) інші заохочувальні та компенсаційні виплати;

г) допомога за тимчасовою непрацездатністю;

д) суми виплат компенсації сім’ям на дітей, які потерпіли внаслідок аварії на ЧАЕС.

Тест 3. Доберіть з правої колонки правильне визначення кожного виду заробітної плати:

А. Основна заробітна плата — це …

Б. Додаткова заробітна плата — це …

а) винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці;

 

б) винагорода за працю понад встановлені норми;

в) заохочувальні та компенсаційні виплати.

Тест 4. Назвіть показники, які необхідно використати для визначення середньоденної заробітної плати для нарахування від­пускних:

а) сума основної заробітної плати за минулий рік;

б) сума додаткової заробітної плати за два минулі місяці;

в) сума заробітку за 12 місяців, що передують місяцю уходу у відпустку;

г) кількість робочих днів у році;

д) кількість календарних днів у році;

е) кількість календарних днів за мінусом святкових і неробочих днів.

Тест 5. Назвіть правильні розміри утримань із заробітної плати працівників через бухгалтерію установи:

А. Прибутковий податок

Б. Збір на обов’язкове пенсійне страхування

В. Збір на обов’язкове страхування на випадок безробіття

а) за ставками залежно від роз­міру сукупного оподатковуваного доходу;

б) 0,5 % від фонду оплати праці;

в) 1 — 5 % від фонду оплати праці;

г) 4 % від фонду оплати праці;

д) 32 % від фонду оплати праці.

Тест 6. Дайте обліково-економічну характеристику субрахун­ку № 661 «Розрахунки з оплати праці»:

а) активний, фондовий;

б) пасивний, розрахунковий;

в) пасивний, фінансово-результатний;

г) активний, грошовий;

д) немає правильної відповіді.

Тест 7. Доберіть з правої колонки види допомоги, які виплачуються через бухгалтерію установи за рахунок відповідного фонду:

А. Фонду пенсійного забезпечення

Б. Фонду соціального страхування

В. Фонду страхування на випадок безробіття

а) допомога у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю;

б) допомога при вагітності і пологах;

в) допомога на народження дитини;

г) допомога за доглядом за дитиною до трьох років;

д) допомога на поховання.

Тест 8. Знайдіть правильне визначення економічної сутності стипендій:

стипендія — це винагорода, яка виплачується студентам і аспірантам за виконувану роботу в вищих навчальних закладах.

стипендія — це різні заохочувальні та компенсаційні виплати студентам і аспірантам.

стипендія — це грошове забезпечення, яка надається студентам і аспірантам денної форми навчання.

немає правильної відповіді.

Тест 9. Доберіть у правій колонці правильний економічний зміст до кожної з наведених бухгалтерських проводок:

1. Дебет 80         Кредит 661

2. Дебет 80        Кредит 651

3. Дебет 661       Кредит 663

4. Дебет 661       Кредит 671

5. Дебет 652       Кредит 661

а) депоновано заробітну плату;

б) утримано за товари, продані в кредит;

в) нараховано заробітну плату за рахунок видатків загального фонду;

г) нараховано збір на обов’язкове пенсійне страхування за рахунок видатків загального фонду;

д) утримано прибутковий податок;

е) утримано внески у Пенсійний фонд;

є) виплачена заробітна плата.

Тест 10. Доберіть з правої колонки бухгалтерські проводки до економічного змісту господарських операцій:

1. Нараховано стипендію студентам і аспірантам

а) Дебет 662

б) Дебет 662

Кредит 301 Кредит 668

2. Нараховані надбавки студентам, які мають свідоцтво потерпілого внаслідок аварії на ЧАЕС

3. Утримано прибутковий податок із стипендій

4. Виплачено стипендії

5. Депоновано стипендії

в) Дебет 662

г) Дебет 80

д) Дебет 662

е) Дебет 642

є) Дебет 662

Кредит 666 Кредит 662 Кредит 641 Кредит 662 Кредит 671

Тест 11. Назвіть види утримань із стипендій студентів і аспірантів:

а) профспілкові внески;

б) за виконавчими листами;

в) збір на обов’язкове пенсійне страхування;

г) прибутковий податок;

д) збір на обов’язкове соціальне страхування.