• Как правильно управлять финансами своего бизнеса, если вы не специалист в области финансового анализа - Финансовый анализ

    Финансовый менеджмент - финансовые отношения между суъектами, управление финасами на разных уровнях, управление портфелем ценных бумаг, приемы управления движением финансовых ресурсов - вот далеко не полный перечень предмета "Финансовый менеджмент"

    Поговорим о том, что же такое коучинг? Одни считают, что это буржуйский брэнд, другие что прорыв с современном бизнессе. Коучинг - это свод правил для удачного ведения бизнесса, а также умение правильно распоряжаться этими правилами

Вступ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

В Україні функціонують близько 40 тисяч уста­нов та організацій різного профілю, які повністю або частково утримуються за рахунок держав­ного чи місцевих бюджетів. Фінансово-госпо­дарська діяльність бюджетних установ характери­зується низкою особливостей, які впливають на методику та організацію бухгалтерського обліку.

Бухгалтерський облік у бюджетних установах виконує свої конкретні задачі, має специфічні об’єкти, ведеться за окремим планом рахунків на балансі, який відрізняється від балансу госпрозрахункових підприємств та організацій. Зміни, що відбуваються в галузях невиробничої сфери за умов переходу до ринкової економіки, потребують адекватного нормативно-пра­вового забезпечення, в тому числі й бухгалтерського обліку.

Згідно з урядовою програмою реформування бухгалтерського обліку впроваджено нову економічну класифікацію видатків бюджетних уста­нов, кошторис доходів і видатків, план рахунків і порядок його застосування, баланс та інші форми місячної і квартальної звітності.

Підготовка фахівців, обізнаних з особливостями бухгалтерського обліку в бюджетних установах за нових умов господарювання, ускладнюється повною відсутністю навчальної літера­тури, яка б враховувала сучасну облікову політику бюджетних установ.

Посібник підготовлено згідно з типовою нав­чальною програмою дисципліни «Бухгалтерський облік у бюджетних установах», включеною у навчальний план підготовки бакалаврів з обліку та аудиту. При його підготовці враховані нові законодавчі і нормативні документи з бухгалтерського обліку станом на 1.07.2000 р.

У посібнику розкрито основи побудови бух­галтерського обліку в бюджетних установах, облік грошових коштів і розрахунків, облік до­ходів і видатків загального та спеціального фондів.

В Україні функціонують близько 40 тисяч уста­нов та організацій різного профілю, які повністю або частково утримуються за рахунок держав­ного чи місцевих бюджетів. Фінансово-госпо­дарська діяльність бюджетних установ характери­зується низкою особливостей, які впливають на методику та організацію бухгалтерського обліку.

Бухгалтерський облік у бюджетних установах виконує свої конкретні задачі, має специфічні об’єкти, ведеться за окремим планом рахунків на балансі, який відрізняється від балансу госпрозрахункових підприємств та організацій. Зміни, що відбуваються в галузях невиробничої сфери за умов переходу до ринкової економіки, потребують адекватного нормативно-пра­вового забезпечення, в тому числі й бухгалтерського обліку.

Згідно з урядовою програмою реформування бухгалтерського обліку впроваджено нову економічну класифікацію видатків бюджетних уста­нов, кошторис доходів і видатків, план рахунків і порядок його застосування, баланс та інші форми місячної і квартальної звітності.

Підготовка фахівців, обізнаних з особливостями бухгалтерського обліку в бюджетних установах за нових умов господарювання, ускладнюється повною відсутністю навчальної літера­тури, яка б враховувала сучасну облікову політику бюджетних установ.

Посібник підготовлено згідно з типовою нав­чальною програмою дисципліни «Бухгалтерський облік у бюджетних установах», включеною у навчальний план підготовки бакалаврів з обліку та аудиту. При його підготовці враховані нові законодавчі і нормативні документи з бухгалтерського обліку станом на 1.07.2000 р.

У посібнику розкрито основи побудови бух­галтерського обліку в бюджетних установах, облік грошових коштів і розрахунків, облік до­ходів і видатків загального та спеціального фондів.