• Как правильно управлять финансами своего бизнеса, если вы не специалист в области финансового анализа - Финансовый анализ

    Финансовый менеджмент - финансовые отношения между суъектами, управление финасами на разных уровнях, управление портфелем ценных бумаг, приемы управления движением финансовых ресурсов - вот далеко не полный перечень предмета "Финансовый менеджмент"

    Поговорим о том, что же такое коучинг? Одни считают, что это буржуйский брэнд, другие что прорыв с современном бизнессе. Коучинг - это свод правил для удачного ведения бизнесса, а также умение правильно распоряжаться этими правилами

4.3.2. Облік розрахунків за платежами і податками в бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

Бюджетні установи, отримуючи доходи за рахунок асигнувань з державного та місцевих бюджетів, є платниками податків і платежів в бюджет і мають з ним постійні розрахунки (рис. 4.8).

Розрахунки з бюджетом обліковуються на активно-пасивному рахунку № 64 «Розрахунки з податків та платежів», який має два субрахунки:

— активно-пасивний субрахунок № 641 «Розрахунки за платежами і податками в бюджет»;

— пасивний субрахунок № 642 «Інші розрахунки з бюджетом».

Розглянемо порядок сплати податків, платежів і обліку розрахунків з них. Порядок оподаткування прибутку бюджетних установ регламентовано Законом України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 22.05.97. Згідно із Законом податок на прибуток, отриманий від підприємницької діяльності, сплачують бюджетні установи, які не відносяться до неприбуткових, а неприбуткові організації сплачують податок на прибуток від неосновної діяльності.

Доходи неприбуткових організацій, в тому числі закладів осві­ти, науки, культури, охорони здоров’я, які утримуються за рахунок бюджету, зараховуються до складу кошторисів на утримання таких неприбуткових організацій і використовуються виключно на фінансування видатків за кошторисом.

Законом передбачено, що у разі, коли доходи неприбуткових організацій, одержані протягом звітного року з джерел, визначених підпунктом 7.1.12 Закону (кошти або майно, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, пасивні доходи, в які включається орендна плата, кошти або майно, які надходять як компенсація вартості отриманих державних послуг), на кінець першого кварталу наступного за звітним року перевищують 25% від загальних валових доходів, отриманих протягом звітного року, то відповідна неприбуткова організація зобов’язана сплатити податок з нерозподіленої суми прибутку за ставкою 30% до суми такого пере­вищення. Сума нерозподіленого прибутку визначається за формулою

(Д – Вз – Вк) – (Д · 0,25) = Пн,        (4.2)

де: Д — валові доходи за звітний рік;

Вз — використано на статутні цілі за звітний рік;

Вк — використано на статутні цілі у І кварталі наступного за звітним роком;

Пн — невикористаний прибуток, який підлягає оподаткуванню за ставкою 30%.

На суму податку на прибуток кредитується субрахунок № 641 і дебетується субрахунок № 432.

Законом України «Про податок на додану вартість» від 03.04.97 передбачено, що податок на додану вартість (ПДВ) сплачують ті бюджетні установи, обсяг оподатковуваних операцій яких з продажу товарів, робіт, послуг протягом 12 місяців перевищував 600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а також ті установи, що здійснюють продаж за готівку. Згідно з переліками, затвердженими Кабінетом Міністрів України, від оподаткування цим податком звільняються послуги з вищої, середньої, професійно-технічної освіти, що надаються закладами освіти, а також платні послуги, що надаються закладами охорони здоров’я, які мають відповідні ліцензії на надання таких послуг. Порядок відображення на рахунках розрахунків за ПДВ розглянемо на прик­ладі оподаткування доходів від надання послуг за договорами оперативної оренди (табл. 4.3). Розрахунки з бюджетом з ПДВ доцільно вести на трьох субрахунках другого порядку:

субрахунок № 641/1 — Розрахунки з бюджетом по ПДВ;

субрахунок № 641/2 — Податковий кредит;

субрахунок № 641/3 — Податкове зобов’язання.

Таблиця 4.3

бухгалтерські проводки з розрахунків з ПДВ

Зміст операцій

Кореспонденція рахунка

Дебет

Кредит

1. Прийнято до сплати рахунки підприємств і організацій за надані послуги:

 

 

— вартість без ПДВ

811

675

— на суму податкового кредиту

641/2

675

2. Нараховано орендну плату

 

 

— вартість без ПДВ

364

711

— на суму податкового зобов’язання

364

641/1

3. Зараховано кошти на спеціальний рахунок чи в касу

301, 313, 323

364

4. Надійшла передоплата за орендною платою

 

 

— з ПДВ

301, 313, 323

364

— на суму податкового зобов’язання

641/3

641/1

5. Нараховано орендну плату

 

 

— без ПДВ

364

711

— на суму ПДВ

364

641/3

Законом України «Про плату за землю» від 19.06.96 передбачено, що установи, які користуються пільгами щодо земельного податку, здають в оренду земельні ділянки, окремі будівлі або їх частини іншим суб’єктам підприємницької діяльності, сплачують податок на землю на загальних підставах. Плата за землю стягу­ється у вигляді земельного податку і встановлюється залежно від грошової оцінки землі. З 1 липня 1997 р. ставки податку на землю підвищено в 1,81 раза проти ставок, передбачених Законом України «Про плату за землю».

Бюджетні установи сплачують земельний податок за рахунок свого прибутку. Одночасно земельний податок включається до складу валових витрат. Отже, він зменшує суму оподатковуваного прибутку і податок на прибуток.

На суму нарахованого земельного податку робиться запис:

Дебет субрахунка № 80                    Кредит субрахунка № 641.

Порядок обчислення і сплати податку на транспортні засоби регулюється Законом України «Про податок із власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів» від 18.02.97.

Згідно із законодавством об’єктами оподаткування є автомобілі, колісні трактори, мотоцикли, яхти, судна вітрильні, човни моторні і катери. Ставки податку визначені з розрахунку на рік: зі 100 см3 потужності двигуна, з 1 кВт потужності двигуна, з 1 см довжини транспортного засобу. Податок обчислюється виходячи з даних про кількість транспортних засобів за станом на 1 січня поточного року і сплачується перед реєстрацією, перереєстрацією або технічним оглядом транспортного засобу.

На суму нарахованого податку робиться запис:

Дебет субрахунка № 80                    Кредит субрахунка № 641.

Порядок обчислення і сплати інших податків і платежів роз-
глядається в відповідних розділах посібника.

За дебетом субрахунків № 641 і 642 на підставі виписок з поточних або реєстраційних рахунків записується перерахування відповідних сум у дохід бюджету, при цьому кредитуються суб­рахунки з обліку грошових коштів на поточних, реєстраційних рахунках.

Операції з обліку розрахунків за платежами і податками в бюджет відображаються в різних меморіальних ордерах, на підставі яких робляться записи в книгу Журнал-Головна.

Аналітичний облік за субрахунками № 641 і 642 ведеться окре­мо за кожним видом податків і платежів на картках ф. № 292-а
(у книзі ф. 292) або в машинограмі «Відомість обліку фінансово-розрахункових операцій».

Бюджетні установи, отримуючи доходи за рахунок асигнувань з державного та місцевих бюджетів, є платниками податків і платежів в бюджет і мають з ним постійні розрахунки (рис. 4.8).

Розрахунки з бюджетом обліковуються на активно-пасивному рахунку № 64 «Розрахунки з податків та платежів», який має два субрахунки:

— активно-пасивний субрахунок № 641 «Розрахунки за платежами і податками в бюджет»;

— пасивний субрахунок № 642 «Інші розрахунки з бюджетом».

Розглянемо порядок сплати податків, платежів і обліку розрахунків з них. Порядок оподаткування прибутку бюджетних установ регламентовано Законом України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 22.05.97. Згідно із Законом податок на прибуток, отриманий від підприємницької діяльності, сплачують бюджетні установи, які не відносяться до неприбуткових, а неприбуткові організації сплачують податок на прибуток від неосновної діяльності.

Доходи неприбуткових організацій, в тому числі закладів осві­ти, науки, культури, охорони здоров’я, які утримуються за рахунок бюджету, зараховуються до складу кошторисів на утримання таких неприбуткових організацій і використовуються виключно на фінансування видатків за кошторисом.

Законом передбачено, що у разі, коли доходи неприбуткових організацій, одержані протягом звітного року з джерел, визначених підпунктом 7.1.12 Закону (кошти або майно, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, пасивні доходи, в які включається орендна плата, кошти або майно, які надходять як компенсація вартості отриманих державних послуг), на кінець першого кварталу наступного за звітним року перевищують 25% від загальних валових доходів, отриманих протягом звітного року, то відповідна неприбуткова організація зобов’язана сплатити податок з нерозподіленої суми прибутку за ставкою 30% до суми такого пере­вищення. Сума нерозподіленого прибутку визначається за формулою

(Д – Вз – Вк) – (Д · 0,25) = Пн,        (4.2)

де: Д — валові доходи за звітний рік;

Вз — використано на статутні цілі за звітний рік;

Вк — використано на статутні цілі у І кварталі наступного за звітним роком;

Пн — невикористаний прибуток, який підлягає оподаткуванню за ставкою 30%.

На суму податку на прибуток кредитується субрахунок № 641 і дебетується субрахунок № 432.

Законом України «Про податок на додану вартість» від 03.04.97 передбачено, що податок на додану вартість (ПДВ) сплачують ті бюджетні установи, обсяг оподатковуваних операцій яких з продажу товарів, робіт, послуг протягом 12 місяців перевищував 600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а також ті установи, що здійснюють продаж за готівку. Згідно з переліками, затвердженими Кабінетом Міністрів України, від оподаткування цим податком звільняються послуги з вищої, середньої, професійно-технічної освіти, що надаються закладами освіти, а також платні послуги, що надаються закладами охорони здоров’я, які мають відповідні ліцензії на надання таких послуг. Порядок відображення на рахунках розрахунків за ПДВ розглянемо на прик­ладі оподаткування доходів від надання послуг за договорами оперативної оренди (табл. 4.3). Розрахунки з бюджетом з ПДВ доцільно вести на трьох субрахунках другого порядку:

субрахунок № 641/1 — Розрахунки з бюджетом по ПДВ;

субрахунок № 641/2 — Податковий кредит;

субрахунок № 641/3 — Податкове зобов’язання.

Таблиця 4.3

бухгалтерські проводки з розрахунків з ПДВ

Зміст операцій

Кореспонденція рахунка

Дебет

Кредит

1. Прийнято до сплати рахунки підприємств і організацій за надані послуги:

 

 

— вартість без ПДВ

811

675

— на суму податкового кредиту

641/2

675

2. Нараховано орендну плату

 

 

— вартість без ПДВ

364

711

— на суму податкового зобов’язання

364

641/1

3. Зараховано кошти на спеціальний рахунок чи в касу

301, 313, 323

364

4. Надійшла передоплата за орендною платою

 

 

— з ПДВ

301, 313, 323

364

— на суму податкового зобов’язання

641/3

641/1

5. Нараховано орендну плату

 

 

— без ПДВ

364

711

— на суму ПДВ

364

641/3

Законом України «Про плату за землю» від 19.06.96 передбачено, що установи, які користуються пільгами щодо земельного податку, здають в оренду земельні ділянки, окремі будівлі або їх частини іншим суб’єктам підприємницької діяльності, сплачують податок на землю на загальних підставах. Плата за землю стягу­ється у вигляді земельного податку і встановлюється залежно від грошової оцінки землі. З 1 липня 1997 р. ставки податку на землю підвищено в 1,81 раза проти ставок, передбачених Законом України «Про плату за землю».

Бюджетні установи сплачують земельний податок за рахунок свого прибутку. Одночасно земельний податок включається до складу валових витрат. Отже, він зменшує суму оподатковуваного прибутку і податок на прибуток.

На суму нарахованого земельного податку робиться запис:

Дебет субрахунка № 80                    Кредит субрахунка № 641.

Порядок обчислення і сплати податку на транспортні засоби регулюється Законом України «Про податок із власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів» від 18.02.97.

Згідно із законодавством об’єктами оподаткування є автомобілі, колісні трактори, мотоцикли, яхти, судна вітрильні, човни моторні і катери. Ставки податку визначені з розрахунку на рік: зі 100 см3 потужності двигуна, з 1 кВт потужності двигуна, з 1 см довжини транспортного засобу. Податок обчислюється виходячи з даних про кількість транспортних засобів за станом на 1 січня поточного року і сплачується перед реєстрацією, перереєстрацією або технічним оглядом транспортного засобу.

На суму нарахованого податку робиться запис:

Дебет субрахунка № 80                    Кредит субрахунка № 641.

Порядок обчислення і сплати інших податків і платежів роз-
глядається в відповідних розділах посібника.

За дебетом субрахунків № 641 і 642 на підставі виписок з поточних або реєстраційних рахунків записується перерахування відповідних сум у дохід бюджету, при цьому кредитуються суб­рахунки з обліку грошових коштів на поточних, реєстраційних рахунках.

Операції з обліку розрахунків за платежами і податками в бюджет відображаються в різних меморіальних ордерах, на підставі яких робляться записи в книгу Журнал-Головна.

Аналітичний облік за субрахунками № 641 і 642 ведеться окре­мо за кожним видом податків і платежів на картках ф. № 292-а
(у книзі ф. 292) або в машинограмі «Відомість обліку фінансово-розрахункових операцій».