• Как правильно управлять финансами своего бизнеса, если вы не специалист в области финансового анализа - Финансовый анализ

    Финансовый менеджмент - финансовые отношения между суъектами, управление финасами на разных уровнях, управление портфелем ценных бумаг, приемы управления движением финансовых ресурсов - вот далеко не полный перечень предмета "Финансовый менеджмент"

    Поговорим о том, что же такое коучинг? Одни считают, что это буржуйский брэнд, другие что прорыв с современном бизнессе. Коучинг - это свод правил для удачного ведения бизнесса, а также умение правильно распоряжаться этими правилами

5.1.4. Облік вибуття основних засобів

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

Поновлення основних засобів бюджетних установ пов’язане не тільки з надходженням нових основних засобів, а й з вибуттям тих, що знаходяться в експлуатації. Під вибуттям основних засобів розуміють списання їх з балансу в результаті безкоштовної передачі іншим установам і організаціям, продаж у встановленому порядку чи ліквідацію об’єктів у зв’язку з їх непридатністю для подальшого використання.

Основні засоби бюджетних установ є часткою державної чи комунальної власності, а тому по відношенню до них Типовою інструкцією про порядок списання основних засобів бюджетних установ, затвердженою наказом ГУДКУ і Міністерства економіки України від 2.12.97 за № 126/137, передбачено низку обмежень щодо їх вибуття (табл. 5.4).

Таблиця 5.4

Діючі обмеження на списання з балансу
бюджетних установ об’єктів основних засобів

Особа чи орган, які дають дозвіл на списання об’єкта

Вартість об’єкта
(неоподатковуваних мінімумів)

І ліквідація

 

1. З балансів установ, що утримуються за рахунок державного бюджету:

 

1.1. Керівник установи

до 150

1.2. Вища організація

від 150 до 300

1.3. Міністерство чи інший центральний орган виконавчої влади

більше 300

2. З балансів установ, що утримуються за рахунок
місцевих бюджетів:

 

2.1. Керівник установи

до 75

2.2. Вища організація

від 75 до 150

2.3. Місцева державна адміністрація

більше 150

ІІ реалізація

 

1. Керівник установи — розпорядник коштів

до 100

2. Орган, уповноважений розпоряджатися майном

більше 100

Інструкція встановлює єдині вимоги до порядку списання основних засобів: склад постійно діючих комісій, їх функції, оформлення необхідної документації, оприбуткування деталей, вузлів, агрегатів розібраного і демонтованого обладнання, вилучення після демонтажу основних засобів деталей і вузлів, які містять дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, використання сум, отриманих від продажу чи демонтажу основних засобів.

З балансів установ можуть бути списані будинки, споруди, обладнання, пристрої, транспортні засоби, інвентар та інші об’єк­ти, які стали непридатними для подальшого використання: морально застарілі, зношені, пошкоджені внаслідок аварії чи стихійного лиха (за умови, що їх ремонт є технічно неможливим чи економічно недоцільним і вони не можуть бути безкоштовно передані чи продані). Для визначення непридатності основних засобів і встановлення неможливості чи неефективності їх відновлення, а також для оформлення актів списання наказом керівника установи щорічно створюється постійно діюча комісія, склад якої і функції є типовими для такого випадку.

Складені комісією акти затверджуються керівником установи.

Продаж основних засобів здійснюється тільки через аукціони чи біржі.

Суми, отримані установами від продажу чи демонтажу основних засобів (крім будинків і споруд), залишаються в розпорядженні установ з правом їх подальшого використання на ремонт, модернізацію чи придбання нових об’єктів того ж призначення. Суми, отримані від продажу чи демонтажу будинків і споруд, вносяться в дохід відповідного бюджету. Порядок відображення на рахунках процесу вибуття основних засобів наведено в табл. 5.5.

Таблиця 5.5

Основні бухгалтерські проводки
з вибуття основних засобів

Зміст операцій

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1. Безоплатно передані основні засоби

401, 131

104–109

2. Реалізовані будинки, споруди
Одночасно друга проводка

401, 131, 311, 321, 313, 364

103
642

3. Реалізовані основні засоби (крім будинків і споруд), придбані за рахунок бюджетних коштів

401, 131

104–109

На суму коштів, отриманих від реалізації

364, 311, 321

701, 702, 681

На суму ПДВ, оплаченого під час придбання основних засобів

364, 311, 321

801, 802

4. Реалізовані основні засоби (крім будинків і споруд), придбані за рахунок позабюджетних коштів

401, 131

104–109

На суму коштів, отриманих від реалізації

313

641, 711

5. Списання основних засобів як непридатних до використання

401, 131

103–109

6. Оприбуткування вартості матеріалів, отриманих від списання основних засобів

 

 

— придбаних за рахунок бюджетних коштів

234, 239

701, 702, 681

— придбаних за рахунок позабюджетних коштів

234, 239

711

Облік операцій з вибуття і переміщення основних засобів при меморіально-ордерній формі ведеться у накопичувальній відомості ф. № 438 (меморіальний ордер № 9), записи в яку здійсню­ються за кожним документом окремо. Схему обліку вибуття основних засобів наведено на рис. 5.6.

При обробці первинних документів на ПЕОМ замість меморіального ордера № 9 в розрізі кожного субрахунка рахунка № 10 «Основні засоби» складається машинограма «Відомість оборотів за субрахунками», яка дає змогу визначити, з якими субрахунками кореспондував кожний субрахунок рахунка № 10, на яку суму і загальну суму операцій за дебетом і кредитом за кожний місяць кварталу, з початку кварталу, з початку року.

В умовах автоматизації обліку сума зносу визначається у «Відомості нарахування зносу основних засобів».

Поновлення основних засобів бюджетних установ пов’язане не тільки з надходженням нових основних засобів, а й з вибуттям тих, що знаходяться в експлуатації. Під вибуттям основних засобів розуміють списання їх з балансу в результаті безкоштовної передачі іншим установам і організаціям, продаж у встановленому порядку чи ліквідацію об’єктів у зв’язку з їх непридатністю для подальшого використання.

Основні засоби бюджетних установ є часткою державної чи комунальної власності, а тому по відношенню до них Типовою інструкцією про порядок списання основних засобів бюджетних установ, затвердженою наказом ГУДКУ і Міністерства економіки України від 2.12.97 за № 126/137, передбачено низку обмежень щодо їх вибуття (табл. 5.4).

Таблиця 5.4

Діючі обмеження на списання з балансу
бюджетних установ об’єктів основних засобів

Особа чи орган, які дають дозвіл на списання об’єкта

Вартість об’єкта
(неоподатковуваних мінімумів)

І ліквідація

 

1. З балансів установ, що утримуються за рахунок державного бюджету:

 

1.1. Керівник установи

до 150

1.2. Вища організація

від 150 до 300

1.3. Міністерство чи інший центральний орган виконавчої влади

більше 300

2. З балансів установ, що утримуються за рахунок
місцевих бюджетів:

 

2.1. Керівник установи

до 75

2.2. Вища організація

від 75 до 150

2.3. Місцева державна адміністрація

більше 150

ІІ реалізація

 

1. Керівник установи — розпорядник коштів

до 100

2. Орган, уповноважений розпоряджатися майном

більше 100

Інструкція встановлює єдині вимоги до порядку списання основних засобів: склад постійно діючих комісій, їх функції, оформлення необхідної документації, оприбуткування деталей, вузлів, агрегатів розібраного і демонтованого обладнання, вилучення після демонтажу основних засобів деталей і вузлів, які містять дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, використання сум, отриманих від продажу чи демонтажу основних засобів.

З балансів установ можуть бути списані будинки, споруди, обладнання, пристрої, транспортні засоби, інвентар та інші об’єк­ти, які стали непридатними для подальшого використання: морально застарілі, зношені, пошкоджені внаслідок аварії чи стихійного лиха (за умови, що їх ремонт є технічно неможливим чи економічно недоцільним і вони не можуть бути безкоштовно передані чи продані). Для визначення непридатності основних засобів і встановлення неможливості чи неефективності їх відновлення, а також для оформлення актів списання наказом керівника установи щорічно створюється постійно діюча комісія, склад якої і функції є типовими для такого випадку.

Складені комісією акти затверджуються керівником установи.

Продаж основних засобів здійснюється тільки через аукціони чи біржі.

Суми, отримані установами від продажу чи демонтажу основних засобів (крім будинків і споруд), залишаються в розпорядженні установ з правом їх подальшого використання на ремонт, модернізацію чи придбання нових об’єктів того ж призначення. Суми, отримані від продажу чи демонтажу будинків і споруд, вносяться в дохід відповідного бюджету. Порядок відображення на рахунках процесу вибуття основних засобів наведено в табл. 5.5.

Таблиця 5.5

Основні бухгалтерські проводки
з вибуття основних засобів

Зміст операцій

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1. Безоплатно передані основні засоби

401, 131

104–109

2. Реалізовані будинки, споруди
Одночасно друга проводка

401, 131, 311, 321, 313, 364

103
642

3. Реалізовані основні засоби (крім будинків і споруд), придбані за рахунок бюджетних коштів

401, 131

104–109

На суму коштів, отриманих від реалізації

364, 311, 321

701, 702, 681

На суму ПДВ, оплаченого під час придбання основних засобів

364, 311, 321

801, 802

4. Реалізовані основні засоби (крім будинків і споруд), придбані за рахунок позабюджетних коштів

401, 131

104–109

На суму коштів, отриманих від реалізації

313

641, 711

5. Списання основних засобів як непридатних до використання

401, 131

103–109

6. Оприбуткування вартості матеріалів, отриманих від списання основних засобів

 

 

— придбаних за рахунок бюджетних коштів

234, 239

701, 702, 681

— придбаних за рахунок позабюджетних коштів

234, 239

711

Облік операцій з вибуття і переміщення основних засобів при меморіально-ордерній формі ведеться у накопичувальній відомості ф. № 438 (меморіальний ордер № 9), записи в яку здійсню­ються за кожним документом окремо. Схему обліку вибуття основних засобів наведено на рис. 5.6.

При обробці первинних документів на ПЕОМ замість меморіального ордера № 9 в розрізі кожного субрахунка рахунка № 10 «Основні засоби» складається машинограма «Відомість оборотів за субрахунками», яка дає змогу визначити, з якими субрахунками кореспондував кожний субрахунок рахунка № 10, на яку суму і загальну суму операцій за дебетом і кредитом за кожний місяць кварталу, з початку кварталу, з початку року.

В умовах автоматизації обліку сума зносу визначається у «Відомості нарахування зносу основних засобів».