• Как правильно управлять финансами своего бизнеса, если вы не специалист в области финансового анализа - Финансовый анализ

    Финансовый менеджмент - финансовые отношения между суъектами, управление финасами на разных уровнях, управление портфелем ценных бумаг, приемы управления движением финансовых ресурсов - вот далеко не полный перечень предмета "Финансовый менеджмент"

    Поговорим о том, что же такое коучинг? Одни считают, что это буржуйский брэнд, другие что прорыв с современном бизнессе. Коучинг - это свод правил для удачного ведения бизнесса, а также умение правильно распоряжаться этими правилами

5.3. Облік нематеріальних активів

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

Наявність і рух нематеріальних активів у бюджетних установах є новим об’єктом обліку. Під нематеріальними активами розуміють умовну вартість об’єктів промислової та інтелектуальної власності, а також інших майнових прав, що визнаються об’єк­том права власності конкретної установи. Для обліку нематеріальних активів призначений активний рахунок № 12 «Нематеріальні активи», який має два субрахунки: № 121 «Авторські та суміжні з ними права» та № 122 «Інші нематеріальні активи».

На субрахунку № 121 обліковуються права установи на літературні та музичні твори, програмне забезпечення ЕОМ (ПЗ ЕОМ). Останнє належить до нематеріальних активів, які найбільше зустрічаються в бюджетних установах. ПЗ ЕОМ включає програмні засоби, а також автоматизовані системи і системи обробки інформації. Програмні засоби — це програма чи програми на машинних носіях даних з технічною (в тому числі програмною та експлуатаційною) документацією. Автоматизовані системи і системи обробки інформації — це комплекси технічних і програмних засобів з технічною документацією.

До інших нематеріальних активів, які обліковуються на субрахунку № 122, належать права на користування землею, водою та іншими природними ресурсами; права на користування майном (право на користування будівлею, право на оренду приміщень); права на знаки для товарів і послуг (товарні знаки, торгові марки, фірмові назви); права на об’єкти промислової власності (право на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, сорт рослин, породи тварин, ноу-хау тощо); гудвіл («ціна фірми»), інші нематеріальні активи.

Придбані (створені) нематеріальні активи зараховуються на баланс установи за первинною вартістю, яка складається з ціни (вартості) придбання без торгових націнок, ПДВ, та інших витрат, пов’язаних безпосередньо з їх придбанням і доведенням до стану, в якому вони придатні для використання за призначенням.

Підставою для оприбуткування нематеріальних активів є документи, які описують сам об’єкт чи порядок його використання, а також документи, які підтверджують ті чи інші майнові права установи.

На нематеріальні активи нараховується знос. Його величина визначається за нормами, які розраховуються виходячи з первинної вартості і строків корисного використання цих активів, але не більше 20 років.

Для обліку зносу нематеріальних активів призначений пасив­ний регулювальний субрахунок № 133 «Знос нематеріальних активів».

Нематеріальні активи можуть списуватися в разі їх вибуття внаслідок продажу, безоплатної передачі, неможливості отримання установою економічних вигод від їх утримання.

Найтиповіші бухгалтерські проводки з обліку нематеріальних активів наведено в табл. 5.6.

Таблиця 5.6

Основні бухгалтерські проводки
з обліку нематеріальних активів

Зміст операцій

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1. Придбані нематеріальні активи за рахунок
бюджетних коштів

 

 

за договірною ціною без ПДВ

12

675, 311, 321

на суму ПДВ

801, 802

675, 311, 321

одночасно друга проводка на суму вартості без ПДВ

801, 802

401

2. Придбані нематеріальні активи за рахунок
позабюджетних коштів

 

 

за договірною ціною без ПДВ

12

675, 313, 323

на суму ПДВ

641

675, 313, 323

одночасно друга проводка

811

401

3. Безоплатно отримані нематеріальні активи

12

401

4. Безоплатно передані нематеріальні активи

401

12

5. Нарахований знос нематеріальних активів

401

133

Синтетичний облік вибуття нематеріальних активів ведеться у меморіальному ордері № 9-в, аналітичний — на картках, у книзі за їх видами.

ТЕСТИ до розділу 5

Тест 1. До основних засобів відносяться активи:

а) термін експлуатації яких більше одного року, а вартість більша 500 грн. за одиницю;

б) вартістю понад 500 грн. за одиницю;

в) термін експлуатації яких більше одного року;

г) термін експлуатації яких більше одного року, а вартість менша 500 грн. за одиницю.

Тест 2. Куди відносяться витрати на ремонт основних засобів?

а) на збільшення балансової вартості основних засобів;

б) на збільшення видатків установи;

в) на зменшення доходів установи;

г) на зменшення зносу основних засобів.

Тест 3. Доберіть у правій колонці річні норми зносу основних засобів:

А. І група

Б. ІІ група

В. ІІІ група

а) 10 %;

б) 20 %;

в) 25 %;

г) 15 %;

д) 5% .

Тест 4. Доберіть у правій колонці діючі обмеження на реалізацію основних засобів (у неоподатковуваних мінімумах):

А. З дозволу керівника установи

Б. З дозволу органу, уповноваженого розпоряджатися майном

а) до 150;

б) понад 150;

в) до 100;

г) понад 100;

д) понад 300.

Тест 5. Доберіть у правій колонці діючі обмеження на списання з балансів основних засобів установ, що утримуються за рахунок місцевих бюджетів (у неоподатковуваних мінімумах):

А. З дозволу керівника установи

Б. З дозволу вищої організації

В. З дозволу місцевої адміністрації

а) до 150;

б) до 75;

в) від 75 до 150;

г) понад 150.

Тест 6. Доберіть у правій колонці правильне визначення вартості основних засобів:

А. Первинна вартість — це…

Б. Відновлювальна вартість — це…

В. Залишкова вартість — це…

а) вартість на момент
індексації;

б) первинна вартість за мінусом зносу;

в) вартість придбання або будівництва.

Тест 7. Укажіть правильний спосіб нарахування зносу основних засобів:

а) прямолінійний;

б) прискорений;

в) прямолінійний з поправочними коефіцієнтами;

г) немає правильної відповіді.

Тест 8. Укажіть правильну формулу нарахування зносу основних засобів за рік:

а) ;

б) ;

в) ;

г) немає правильної відповіді.

Тест 9. Доберіть у правій колонці правильний економічний зміст наведених бухгалтерських проводок:

А. Дебет 103–109      Кредит 401, 131

Б. Дебет 103                 Кредит 401.

В. Дебет 104–109      Кредит 321

Дебет 801              Кредит 321

одночасно

Дебет 801              Кредит 401

Г. Дебет 104–109      Кредит 323

Дебет 801              Кредит 323

одночасно

Дебет 811              Кредит 401

а) придбані основні засоби за рахунок позабюджетних коштів;

б) придбані основні засоби за рахунок бюджетних коштів;

в) безкоштовно отримані основні засоби;

г) прийняті в експлуатацію заново зведені основні засоби.

Тест 10. Доберіть у правій колонці бухгалтерські проводки до господарських операцій:

А. Нарахований знос основних засобів

Б. Списані непридатні до використання основні засоби

В. Безоплатно передані ос­новні засоби

а) Дебет 401, 131

б) Дебет 401

в) Дебет 401, 131

одночасно

Дебет 311

Кредит 104–109

Кредит 131

Кредит 103

Кредит 642

Наявність і рух нематеріальних активів у бюджетних установах є новим об’єктом обліку. Під нематеріальними активами розуміють умовну вартість об’єктів промислової та інтелектуальної власності, а також інших майнових прав, що визнаються об’єк­том права власності конкретної установи. Для обліку нематеріальних активів призначений активний рахунок № 12 «Нематеріальні активи», який має два субрахунки: № 121 «Авторські та суміжні з ними права» та № 122 «Інші нематеріальні активи».

На субрахунку № 121 обліковуються права установи на літературні та музичні твори, програмне забезпечення ЕОМ (ПЗ ЕОМ). Останнє належить до нематеріальних активів, які найбільше зустрічаються в бюджетних установах. ПЗ ЕОМ включає програмні засоби, а також автоматизовані системи і системи обробки інформації. Програмні засоби — це програма чи програми на машинних носіях даних з технічною (в тому числі програмною та експлуатаційною) документацією. Автоматизовані системи і системи обробки інформації — це комплекси технічних і програмних засобів з технічною документацією.

До інших нематеріальних активів, які обліковуються на субрахунку № 122, належать права на користування землею, водою та іншими природними ресурсами; права на користування майном (право на користування будівлею, право на оренду приміщень); права на знаки для товарів і послуг (товарні знаки, торгові марки, фірмові назви); права на об’єкти промислової власності (право на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, сорт рослин, породи тварин, ноу-хау тощо); гудвіл («ціна фірми»), інші нематеріальні активи.

Придбані (створені) нематеріальні активи зараховуються на баланс установи за первинною вартістю, яка складається з ціни (вартості) придбання без торгових націнок, ПДВ, та інших витрат, пов’язаних безпосередньо з їх придбанням і доведенням до стану, в якому вони придатні для використання за призначенням.

Підставою для оприбуткування нематеріальних активів є документи, які описують сам об’єкт чи порядок його використання, а також документи, які підтверджують ті чи інші майнові права установи.

На нематеріальні активи нараховується знос. Його величина визначається за нормами, які розраховуються виходячи з первинної вартості і строків корисного використання цих активів, але не більше 20 років.

Для обліку зносу нематеріальних активів призначений пасив­ний регулювальний субрахунок № 133 «Знос нематеріальних активів».

Нематеріальні активи можуть списуватися в разі їх вибуття внаслідок продажу, безоплатної передачі, неможливості отримання установою економічних вигод від їх утримання.

Найтиповіші бухгалтерські проводки з обліку нематеріальних активів наведено в табл. 5.6.

Таблиця 5.6

Основні бухгалтерські проводки
з обліку нематеріальних активів

Зміст операцій

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1. Придбані нематеріальні активи за рахунок
бюджетних коштів

 

 

за договірною ціною без ПДВ

12

675, 311, 321

на суму ПДВ

801, 802

675, 311, 321

одночасно друга проводка на суму вартості без ПДВ

801, 802

401

2. Придбані нематеріальні активи за рахунок
позабюджетних коштів

 

 

за договірною ціною без ПДВ

12

675, 313, 323

на суму ПДВ

641

675, 313, 323

одночасно друга проводка

811

401

3. Безоплатно отримані нематеріальні активи

12

401

4. Безоплатно передані нематеріальні активи

401

12

5. Нарахований знос нематеріальних активів

401

133

Синтетичний облік вибуття нематеріальних активів ведеться у меморіальному ордері № 9-в, аналітичний — на картках, у книзі за їх видами.

ТЕСТИ до розділу 5

Тест 1. До основних засобів відносяться активи:

а) термін експлуатації яких більше одного року, а вартість більша 500 грн. за одиницю;

б) вартістю понад 500 грн. за одиницю;

в) термін експлуатації яких більше одного року;

г) термін експлуатації яких більше одного року, а вартість менша 500 грн. за одиницю.

Тест 2. Куди відносяться витрати на ремонт основних засобів?

а) на збільшення балансової вартості основних засобів;

б) на збільшення видатків установи;

в) на зменшення доходів установи;

г) на зменшення зносу основних засобів.

Тест 3. Доберіть у правій колонці річні норми зносу основних засобів:

А. І група

Б. ІІ група

В. ІІІ група

а) 10 %;

б) 20 %;

в) 25 %;

г) 15 %;

д) 5% .

Тест 4. Доберіть у правій колонці діючі обмеження на реалізацію основних засобів (у неоподатковуваних мінімумах):

А. З дозволу керівника установи

Б. З дозволу органу, уповноваженого розпоряджатися майном

а) до 150;

б) понад 150;

в) до 100;

г) понад 100;

д) понад 300.

Тест 5. Доберіть у правій колонці діючі обмеження на списання з балансів основних засобів установ, що утримуються за рахунок місцевих бюджетів (у неоподатковуваних мінімумах):

А. З дозволу керівника установи

Б. З дозволу вищої організації

В. З дозволу місцевої адміністрації

а) до 150;

б) до 75;

в) від 75 до 150;

г) понад 150.

Тест 6. Доберіть у правій колонці правильне визначення вартості основних засобів:

А. Первинна вартість — це…

Б. Відновлювальна вартість — це…

В. Залишкова вартість — це…

а) вартість на момент
індексації;

б) первинна вартість за мінусом зносу;

в) вартість придбання або будівництва.

Тест 7. Укажіть правильний спосіб нарахування зносу основних засобів:

а) прямолінійний;

б) прискорений;

в) прямолінійний з поправочними коефіцієнтами;

г) немає правильної відповіді.

Тест 8. Укажіть правильну формулу нарахування зносу основних засобів за рік:

а) ;

б) ;

в) ;

г) немає правильної відповіді.

Тест 9. Доберіть у правій колонці правильний економічний зміст наведених бухгалтерських проводок:

А. Дебет 103–109      Кредит 401, 131

Б. Дебет 103                 Кредит 401.

В. Дебет 104–109      Кредит 321

Дебет 801              Кредит 321

одночасно

Дебет 801              Кредит 401

Г. Дебет 104–109      Кредит 323

Дебет 801              Кредит 323

одночасно

Дебет 811              Кредит 401

а) придбані основні засоби за рахунок позабюджетних коштів;

б) придбані основні засоби за рахунок бюджетних коштів;

в) безкоштовно отримані основні засоби;

г) прийняті в експлуатацію заново зведені основні засоби.

Тест 10. Доберіть у правій колонці бухгалтерські проводки до господарських операцій:

А. Нарахований знос основних засобів

Б. Списані непридатні до використання основні засоби

В. Безоплатно передані ос­новні засоби

а) Дебет 401, 131

б) Дебет 401

в) Дебет 401, 131

одночасно

Дебет 311

Кредит 104–109

Кредит 131

Кредит 103

Кредит 642