• Как правильно управлять финансами своего бизнеса, если вы не специалист в области финансового анализа - Финансовый анализ

    Финансовый менеджмент - финансовые отношения между суъектами, управление финасами на разных уровнях, управление портфелем ценных бумаг, приемы управления движением финансовых ресурсов - вот далеко не полный перечень предмета "Финансовый менеджмент"

    Поговорим о том, что же такое коучинг? Одни считают, что это буржуйский брэнд, другие что прорыв с современном бизнессе. Коучинг - это свод правил для удачного ведения бизнесса, а также умение правильно распоряжаться этими правилами

6.8. Особливості обліку малоцінних і швидкозношуваних предметів

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

До малоцінних і швидкозношуваних предметів (МШП) належать предмети, термін експлуатації яких не перевищує один рік. Питома вага використання МШП на проведення навчальних і наукових робіт, на господарські потреби установ у порівнянні з використанням інших матеріальних цінностей  на потреби установ є незначною, однак перехідні запаси МШП порівняно з матеріальними запасами досить великі.

За складом МШП поділяються на дві групи:

— інструменти і пристрої загального і спеціального призначення, використовувані в кабінетах, відділеннях, лабораторіях, майстернях, дільницях установи;

— швидкозношуваний господарський інвентар, використовуваний в установі для господарських потреб.

Для обліку та узагальнення інформації про наявність і рух МШП, що належать установі та знаходяться в складі запасів, приз­начений активний субрахунок № 221 «Малоцінні та швидкозношувані предмети на складі і в експлуатації».

У бюджетних установах в розмірі вартості МШП утворюється фонд у МШП, обліковуваний на пасивному субрахунку № 411 «Фонд в МШП за їх видами», який є грошовим виразом коштів, вкладених у МШП, що перебувають у безпосередньому розпорядженні установи.

За дебетом субрахунка № 221 відображаються за договірною вартістю (без ПДВ) придбані або виготовлені МШП, за кредитом — відпускання МШП в експлуатацію зі списанням на зменшення фонду МШП.

Документальне оформлення надходження і відпускання МШП в експлуатацію, а також облік на складах ведеться аналогічно обліку матеріалів. Міністерством статистики України наказом № 145 від 22.05.96 затверджено типові форми первинних документів з обліку МШП (табл. 6.5).

Таблиця 6.5

ДОКУМЕНТУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ З РУХУ МШП

Зміст операції
(призначення документів)

Назва документа, код форми

Надходження, внутрішнє переміщення, складський облік, реалізація на сторону, передача в експлуатацію ана­логічно матеріалам

Аналогічно матеріалам

Вибуття:
на потреби установи
а) під час обліку за принципом встановлення постійного оборотного (обмінного) фонду

Відомість на поповнення (вилучення) постійного запасу інструментів (пристосувань) ф. № МШ-1

б) під час видачі працівникам і три­вале користування

Картка обліку МШП ф. № МШ-2
Відомість обліку видачі ф. № МБ-7

на ремонт, загострення

Замовлення на ремонт або загострення інструментів (пристосувань)
ф. № МШ-3

Списання
а) через поломку і втрату
б) через повне зношення

Акт вибуття МШП ф. № МШ-4
Акт на списання МШП ф. № МШ-5
Акт на списання МШП ф. № МШ-8

Аналітичний облік за субрахунком № 221 у бухгалтерії ведеться за назвами предметів, кількістю, вартістю і матеріально відповідальними особами в книзі кількісно-сумового обліку матеріалів ф. № 296, тобто аналогічно обліку матеріалів.

Основні бухгалтерські проводки з обліку МШП наведено в табл. 6.6.

Таблиця 6.6

ОСНОВНІ БУХГАЛТЕРСЬКІ ПРОВОДКИ З ОБЛІКУ МШП

Зміст операцій

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1. Надійшли МШП від постачальника за рахунок коштів загального фонду

 

 

— за договірною ціною без ПДВ

221

311, 321

— на суму ПДВ

801, 802

311, 321

Одночасно за договірною вартістю без ПДВ

801, 802

411

2. Надійшли МШП від постачальників, придбані за рахунок спеціального фонду

 

 

— за договірною ціною без ПДВ

221

313, 323

— на суму ПДВ

641

313, 323

— одночасно за договірною ціною без ПДВ

811

411

3. Надійшли МШП, придбані через підзвітних осіб

221

362

одночасно

801, 802, 811

411

4. Надійшли МШП в порядку гуманітарної допомоги

221

411

5. Списані МШП на підставі актів

411

221

6. Оприбутковані лишки МШП, виявлені при інвентаризації

211

411

7. Виявлені нестачі МШП, віднесені за рахунок установи

411

221

8. Виявлені нестачі МШП, віднесені на винних осіб

411

221

одночасно

363

642

Інструменти і пристрої відпускаються зі складу в лабораторії, майстерні, відділи за встановленими нормами відпускання. При цьому можливі два варіанти обліку інструментів в експлуатації. Перший варіант передбачає документальне оформлення всіх операцій за рухом МШП (отримання зі складу, здача зношених інструментів, повернення на склад). За другим варіантом зас­тосовується метод постійного запасу чи обмінного фонду. Документально оформляються лише операції, які приводять до змі­ни запасів.

Видача інструментів і пристроїв на робочі місця в тривале користування оформляється записом в особисті картки, які відкриваються на кожного працівника — отримувача інструментів, де працівник розписується за отриманий інструмент. У разі видачі інструментів у короткотермінове користування можна застосовувати марочну систему.

Списання МШП здійснюється на підставі актів, які затверджуються керівником установи.

ТЕСТИ до розділу 6

Тест 1. Укажіть правильну формулу визначення суми збитків від крадіжок, псування матеріальних цінностей:

1. Р3 = (А Інф) + ПДВ + Азб;

2. Р3 = [(Бв – А) ·Інф + Азб + ПДВ] · 2;

3. Р3 = [(Бв – А) + ПДВ+ Азб] ·2;

4. Р3 = [(Бв – А) ·Інф + Азб] ·2,

де: Р3 — розмір збитків;

Бв — балансова вартість на момент встановлення факту розкрадання, нестачі, псування матеріальних цінностей;

А — знос;

Інф — загальний індекс інфляції, що розраховується на підставі щомісячно визначених Держкомстатом індексів інфляції;

ПДВ — розмір податку на додану вартість;

Азб — розмір акцизного збору.

Тест 2. Назвіть реєстр, призначений для взаємозвірки складського і бухгалтерського обліку при застосуванні оперативно-бухгалтерського (сальдового) методу обліку матеріалів:

а) оборотна вартість;

б) накопичувальна вартість:

в) сальдова відомість:

г) матеріальний звіт.

Тест 3. Назвіть первинний документ, який є бланком суворої звітності з обліку матеріалів:

а) меню-вимога;

б) рецепт;

в) довіреність;

г) накладна-вимога.

Тест 4. До МШП належать предмети:

а) вартістю до 500 грн. за одиницю;

б) терміном служби менше одного року незалежно від вартості;

в) терміном служби менше одного року і вартістю менше 500 грн. за одиницю;

г) вартістю менше 255 грн. за одиницю.

Тест 5. З малоцінних і швидкозношуваних предметів у бюджетних установах …

а) нараховується знос один раз на рік;

б) знос не нараховується;

в) нараховується знос щоквартально;

г) нараховуються знос та амортизація.

Тест 6. У поточному обліку матеріали обліковуються:

а) за фактичною собівартістю;

б) за договірними цінами з ПДВ;

в) за договірними цінами без ПДВ;

г) за середньозваженими цінами.

Тест 7. Доберіть з правої колонки бухгалтерські проводки до господарських операцій:

А. Надійшли та оподатковані матеріали в порядку гуманітарної допомоги

а) Дебет 23

б) Дебет 23

Кредит 362

Кредит 825

Б. Списані матеріали, придбані в порядку гуманітарної допомоги

в) Дебет 23

г) Дебет 23

Кредит 713

Кредит 23

В. Отримані матеріали, які надійшли від заготівлі і переробки

 

 

Г. Надійшли та оприбутковані матеріали, придбані через підзвітних осіб

 

 

Тест 8. Доберіть з правої колонки економічний зміст наведених бухгалтерських проводок:

А. Дебет 321

Кредит 23

а) списані на видатки установи вит­рачені матеріали;

Б. Дебет 701

Кредит 23

б) реалізовані невикористані мате­ріали;

В. Дебет 825

Кредит 23

в) передані в переробку матеріали;

Г. Дебет 801

Кредит 23

г) списані нестачі матеріалів у межах природних втрат.

 

До малоцінних і швидкозношуваних предметів (МШП) належать предмети, термін експлуатації яких не перевищує один рік. Питома вага використання МШП на проведення навчальних і наукових робіт, на господарські потреби установ у порівнянні з використанням інших матеріальних цінностей  на потреби установ є незначною, однак перехідні запаси МШП порівняно з матеріальними запасами досить великі.

За складом МШП поділяються на дві групи:

— інструменти і пристрої загального і спеціального призначення, використовувані в кабінетах, відділеннях, лабораторіях, майстернях, дільницях установи;

— швидкозношуваний господарський інвентар, використовуваний в установі для господарських потреб.

Для обліку та узагальнення інформації про наявність і рух МШП, що належать установі та знаходяться в складі запасів, приз­начений активний субрахунок № 221 «Малоцінні та швидкозношувані предмети на складі і в експлуатації».

У бюджетних установах в розмірі вартості МШП утворюється фонд у МШП, обліковуваний на пасивному субрахунку № 411 «Фонд в МШП за їх видами», який є грошовим виразом коштів, вкладених у МШП, що перебувають у безпосередньому розпорядженні установи.

За дебетом субрахунка № 221 відображаються за договірною вартістю (без ПДВ) придбані або виготовлені МШП, за кредитом — відпускання МШП в експлуатацію зі списанням на зменшення фонду МШП.

Документальне оформлення надходження і відпускання МШП в експлуатацію, а також облік на складах ведеться аналогічно обліку матеріалів. Міністерством статистики України наказом № 145 від 22.05.96 затверджено типові форми первинних документів з обліку МШП (табл. 6.5).

Таблиця 6.5

ДОКУМЕНТУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ З РУХУ МШП

Зміст операції
(призначення документів)

Назва документа, код форми

Надходження, внутрішнє переміщення, складський облік, реалізація на сторону, передача в експлуатацію ана­логічно матеріалам

Аналогічно матеріалам

Вибуття:
на потреби установи
а) під час обліку за принципом встановлення постійного оборотного (обмінного) фонду

Відомість на поповнення (вилучення) постійного запасу інструментів (пристосувань) ф. № МШ-1

б) під час видачі працівникам і три­вале користування

Картка обліку МШП ф. № МШ-2
Відомість обліку видачі ф. № МБ-7

на ремонт, загострення

Замовлення на ремонт або загострення інструментів (пристосувань)
ф. № МШ-3

Списання
а) через поломку і втрату
б) через повне зношення

Акт вибуття МШП ф. № МШ-4
Акт на списання МШП ф. № МШ-5
Акт на списання МШП ф. № МШ-8

Аналітичний облік за субрахунком № 221 у бухгалтерії ведеться за назвами предметів, кількістю, вартістю і матеріально відповідальними особами в книзі кількісно-сумового обліку матеріалів ф. № 296, тобто аналогічно обліку матеріалів.

Основні бухгалтерські проводки з обліку МШП наведено в табл. 6.6.

Таблиця 6.6

ОСНОВНІ БУХГАЛТЕРСЬКІ ПРОВОДКИ З ОБЛІКУ МШП

Зміст операцій

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1. Надійшли МШП від постачальника за рахунок коштів загального фонду

 

 

— за договірною ціною без ПДВ

221

311, 321

— на суму ПДВ

801, 802

311, 321

Одночасно за договірною вартістю без ПДВ

801, 802

411

2. Надійшли МШП від постачальників, придбані за рахунок спеціального фонду

 

 

— за договірною ціною без ПДВ

221

313, 323

— на суму ПДВ

641

313, 323

— одночасно за договірною ціною без ПДВ

811

411

3. Надійшли МШП, придбані через підзвітних осіб

221

362

одночасно

801, 802, 811

411

4. Надійшли МШП в порядку гуманітарної допомоги

221

411

5. Списані МШП на підставі актів

411

221

6. Оприбутковані лишки МШП, виявлені при інвентаризації

211

411

7. Виявлені нестачі МШП, віднесені за рахунок установи

411

221

8. Виявлені нестачі МШП, віднесені на винних осіб

411

221

одночасно

363

642

Інструменти і пристрої відпускаються зі складу в лабораторії, майстерні, відділи за встановленими нормами відпускання. При цьому можливі два варіанти обліку інструментів в експлуатації. Перший варіант передбачає документальне оформлення всіх операцій за рухом МШП (отримання зі складу, здача зношених інструментів, повернення на склад). За другим варіантом зас­тосовується метод постійного запасу чи обмінного фонду. Документально оформляються лише операції, які приводять до змі­ни запасів.

Видача інструментів і пристроїв на робочі місця в тривале користування оформляється записом в особисті картки, які відкриваються на кожного працівника — отримувача інструментів, де працівник розписується за отриманий інструмент. У разі видачі інструментів у короткотермінове користування можна застосовувати марочну систему.

Списання МШП здійснюється на підставі актів, які затверджуються керівником установи.

ТЕСТИ до розділу 6

Тест 1. Укажіть правильну формулу визначення суми збитків від крадіжок, псування матеріальних цінностей:

1. Р3 = (А Інф) + ПДВ + Азб;

2. Р3 = [(Бв – А) ·Інф + Азб + ПДВ] · 2;

3. Р3 = [(Бв – А) + ПДВ+ Азб] ·2;

4. Р3 = [(Бв – А) ·Інф + Азб] ·2,

де: Р3 — розмір збитків;

Бв — балансова вартість на момент встановлення факту розкрадання, нестачі, псування матеріальних цінностей;

А — знос;

Інф — загальний індекс інфляції, що розраховується на підставі щомісячно визначених Держкомстатом індексів інфляції;

ПДВ — розмір податку на додану вартість;

Азб — розмір акцизного збору.

Тест 2. Назвіть реєстр, призначений для взаємозвірки складського і бухгалтерського обліку при застосуванні оперативно-бухгалтерського (сальдового) методу обліку матеріалів:

а) оборотна вартість;

б) накопичувальна вартість:

в) сальдова відомість:

г) матеріальний звіт.

Тест 3. Назвіть первинний документ, який є бланком суворої звітності з обліку матеріалів:

а) меню-вимога;

б) рецепт;

в) довіреність;

г) накладна-вимога.

Тест 4. До МШП належать предмети:

а) вартістю до 500 грн. за одиницю;

б) терміном служби менше одного року незалежно від вартості;

в) терміном служби менше одного року і вартістю менше 500 грн. за одиницю;

г) вартістю менше 255 грн. за одиницю.

Тест 5. З малоцінних і швидкозношуваних предметів у бюджетних установах …

а) нараховується знос один раз на рік;

б) знос не нараховується;

в) нараховується знос щоквартально;

г) нараховуються знос та амортизація.

Тест 6. У поточному обліку матеріали обліковуються:

а) за фактичною собівартістю;

б) за договірними цінами з ПДВ;

в) за договірними цінами без ПДВ;

г) за середньозваженими цінами.

Тест 7. Доберіть з правої колонки бухгалтерські проводки до господарських операцій:

А. Надійшли та оподатковані матеріали в порядку гуманітарної допомоги

а) Дебет 23

б) Дебет 23

Кредит 362

Кредит 825

Б. Списані матеріали, придбані в порядку гуманітарної допомоги

в) Дебет 23

г) Дебет 23

Кредит 713

Кредит 23

В. Отримані матеріали, які надійшли від заготівлі і переробки

 

 

Г. Надійшли та оприбутковані матеріали, придбані через підзвітних осіб

 

 

Тест 8. Доберіть з правої колонки економічний зміст наведених бухгалтерських проводок:

А. Дебет 321

Кредит 23

а) списані на видатки установи вит­рачені матеріали;

Б. Дебет 701

Кредит 23

б) реалізовані невикористані мате­ріали;

В. Дебет 825

Кредит 23

в) передані в переробку матеріали;

Г. Дебет 801

Кредит 23

г) списані нестачі матеріалів у межах природних втрат.