• Как правильно управлять финансами своего бизнеса, если вы не специалист в области финансового анализа - Финансовый анализ

    Финансовый менеджмент - финансовые отношения между суъектами, управление финасами на разных уровнях, управление портфелем ценных бумаг, приемы управления движением финансовых ресурсов - вот далеко не полный перечень предмета "Финансовый менеджмент"

    Поговорим о том, что же такое коучинг? Одни считают, что это буржуйский брэнд, другие что прорыв с современном бизнессе. Коучинг - это свод правил для удачного ведения бизнесса, а также умение правильно распоряжаться этими правилами

7.2. Облік спеціальних коштів

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

До спеціальних коштів належать надходження від надання платних послуг. Нормативно-правовими актами, які дають бюджетним установам право отримувати доходи за надання платних послуг, є Положення про порядок ліцензування підприємницької діяльності, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 03.07.98 №  1020, і Переліки платних послуг, що можуть надаватися бюджетними установами, які також затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Так, вищі навчальні заклади згідно з Переліком можуть надавати такі платні послуги:

навчання іноземних та українських студентів (понад державне замовлення):

здобуття другої вищої освіти;

післядипломна освіта;

підготовка аспірантів і докторантів (понад державне замовлення);

прийняття кандидатських екзаменів;

проживання в гуртожитках навчальних закладів;

інші види послуг.

Право мати спеціальні кошти надається бюджетним установам у тому разі, якщо немає можливості організувати надання послуг, виконання робіт або здійснення іншої діяльності на засадах господарського розрахунку, а також якщо видатки, пов’язані із здійсненням зазначеної діяльності, повністю покриваються одержуваними доходами.

Для зберігання спеціальних коштів в установах уповноваженого банку відкривається окремий поточний рахунок для всіх видів спеціальних коштів установи, а в умовах казначейського обслуговування позабюджетних коштів — спеціальний реєстрацій­ний рахунок для обліку спеціальних коштів в органах Державного казначейства.

Зарахування спеціальних коштів на поточні (реєстраційні) рахунки здійснюється шляхом безготівкових розрахунків або шляхом внесення платежів готівкою, яку не дозволяється використовувати без попереднього зарахування на поточний (реєстра­ційний) рахунок.

Операції на поточних рахунках спеціальних коштів здійснюються у загальновстановленому порядку в межах залишку коштів на цих рахунках.

Оплаті витрат з спеціальних реєстраційних рахунків для обліку спеціальних коштів передує попередній контроль органів Державного казначейства на підставі платіжних доручень, до яких додаються виправдні документи (рахунки-фактури, накладні, товарно-транспортні накладні, трудові угоди, договори на виконання робіт, акти виконаних робіт) у межах наявності коштів за певним кодом економічної класифікації видатків.

Видача готівки зі спеціальних реєстраційних рахунків для обліку спеціальних коштів на всі потреби (заробітна плата, господарські витрати, відрядження) здійснюється на підставі поданої до органу Державного казначейства заявки. Інші документи, що підтверджують потребу отримання готівки, не вимагаються.

Для отримання готівки на придбання продуктів харчування і господарські потреби розпорядник коштів письмово повідомляє про це орган Державного казначейства. Після отримання готівки до органу Державного казначейства протягом трьох днів після здійснення операцій з готівкою подаються відповідні підтвердні документи (чек, акт на придбання матеріальних цінностей, прибуткова накладна, роздавальна відомість). У разі неподання у встановлені терміни наведених вище документів орган Державного казначейства блокує видачу готівки на будь-які інші потреби (крім випадків за захищеними статтями).

Органи Державного казначейства для відображення операцій із спеціальними коштами ведуть особову картку з обліку спеціальних коштів, в якій облік ведеться без розподілу на види спеціальних коштів та коди функціональної класифікації. Детальний облік доходів і видатків зі спеціальних коштів ведуть самі бюджетні установи та централізовані бухгалтерії в книгах ф. №  297-б або на багатографних картках ф. № 283.

Отже, в умовах казначейського обслуговування позабюджетних коштів органи Державного казначейства здійснюють поперед­ній контроль, який в певній мірі обмежує права розпорядників коштів розпоряджатися і маневрувати позабюджетними коштами.

Для обліку спеціальних коштів та операцій з ними в Плані рахунків передбачені наведені нижче рахунки і субрахунки.

Для обліку доходів спеціального фонду призначений пасивний рахунок №  71 «Доходи спеціального фонду», який має такі субрахунки:

№  711 «Доходи за спеціальними коштами»;

№  712 «Доходи за іншими власними надходженнями»;

№  713 «Доходи за іншими коштами»;

№  714 «Кошти батьків за надані послуги»;

№  715 «Доходи, спрямовані на покриття дефіциту загального фонду»;

№  716 «Доходи за витратами майбутніх періодів».

У кредит субрахунка № 711 записуються суми нарахованих доходів за надані послуги та суми надходжень від інших видів спеціальних коштів. У дебет субрахунка № 711 після закінчення року відносяться видатки за спеціальними коштами, проведені протягом року.

Результат виконання кошторису за спеціальним фондом відоб­ражається за кредитом субрахунка № 342 «Результат виконання кошторису за спеціальним фондом».

На субрахунка № 716 обліковуються суми коштів за договорами з фізичними або юридичними особами за надані послуги (навчання, медичне обслуговування), що надійшли у звітному році і не використані, але які будуть витрачені в наступному році на видатки, передбачені договорами.

Для обліку операцій на поточному і реєстраційному рахунках за спеціальними коштами використовуються активні субрахунки:

№ 313 «Поточні рахунки для обліку спеціальних коштів»;

№ 323 «Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку спеціальних коштів».

Таблиця 7.3

ОСНОВНІ БУХГАЛТЕРСЬКІ ПРОВОДКИ
З ОБЛІКУ СПЕЦІАЛЬНИХ КОШТІВ

Зміст операцій

Кореспонденція
рахунка

Дебет

Кредит

1. Нараховані суми доходів за надані послуги (без ПДВ)

364

711

2. Надійшли на поточний (спеціальний реєстраційний) рахунок кошти за надані послуги

313, 323

364

одночасно нарахована на отримані кошти сума ПДВ

364

641

3. Нарахована плата за розрахунками за навчання учнів у гуртках при школах

674

711

4. Надійшли кошти за навчання учнів у гуртках при школах

313, 323

674

5. Зарахована на поточний (реєстраційний) рахунок готівка, що надійшла з каси установи

313, 323

301

6. Нарахована заробітна плата за рахунок спеціальних коштів

811

661

7. Придбані основні засоби:
за договірною вартістю без ПДВ
на суму ПДВ
одночасно


104—109
641
811


313, 323, 675
313, 323, 675
401

8. Придбані матеріали та продукти харчування: за договірною вартістю без ПДВ
на суму ПДВ


23
641


313, 323, 675
313, 323, 675

9. Списані матеріали і продукти харчування

811

23

10. Перераховані суми з поточного (реєстраційного) рахунка

301, 64, 65, 675

313, 323

11. Списані видатки, проведені протягом року

711

811

12. Списані суми доходів за договорами, що залишені у звітному році на передбачені договорами видатки наступного року

711

716

13. Списані видатки, проведені в поточному році за договорами минулого року

716

811

Операції з руху коштів на поточних (реєстраційних) рахунках відображаються в меморіальному ордері № 3 (накопичувальній відомості ф. №  381).

Зі спеціальних реєстраційних рахунків установ можуть проводитися перерахування коштів на ім’я вищих та підвідомчих установ. Для внутрішніх розрахунків за спеціальним фондом призначений активно-пасивний субрахунок №  682 «Внутрішні розра­хунки за спеціальним фондом».

Для обліку видатків спеціального фонду призначений активний рахунок №  81 «Видатки спеціального фонду», який має такі субрахунки:

№ 811 «Видатки за спеціальними коштами»;

№ 812 «Видатки за іншими власними надходженнями»;

№ 813 «Видатки за іншими коштами».

Активний субрахунок № 674 «Розрахунки за спеціальними видами платежів» призначений для обліку розрахунків за нав­чання учнів у гуртках при школах та інші розрахунки.

Основні бухгалтерські проводки з обліку спеціальних коштів наведено в табл. 7.3.

Таблиця 7.4

БУХГАЛТЕРСЬКІ ПРОВОДКИ З ПОГАШЕННЯ ЗАБОРГОВАНОСТІ
ІЗ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ЗА РАХУНОК СПЕЦІАЛЬНИХ КОШТІВ

Зміст операцій

Кореспонденція
рахунка

Дебет

Кредит

1. Нарахована заробітна плата

801, 802

661

2. Спрямовані доходи за спеціальними коштами на виплату заробітної плати:

 

 

а) виділені доходи на покриття дефіциту бюджету

711

715

б) отримано готівку в касу на виплату заробітної плати

301

313, 323

в) виплачена заробітна плата

661

301

г) перераховано податки і платежі

64, 65

313, 323

д) зменшено видатки за бюджетом

811

801, 802

3. Відшкодовано видатки при надходженні бюджетних коштів:

 

 

а) надійшли бюджетні кошти

311, 321

70, 681

б) перераховані кошти з реєстраційного (поточного) рахунка на видатки установи

715

311, 321

в) поновлені доходи за спеціальними коштами, зараховані на поточний (реєстраційний) рахунок по спеціальних коштах

313, 323

711

г) поновлені видатки за бюджетом

801, 802

811

У бюджетних установах періодично може виникати дефіцит бюджетних коштів на погашення заборгованості із заробітної плати. Тимчасово на покриття цього дефіциту використовуються спеціальні кошти (табл. 7.4).

До спеціальних коштів належать надходження від надання платних послуг. Нормативно-правовими актами, які дають бюджетним установам право отримувати доходи за надання платних послуг, є Положення про порядок ліцензування підприємницької діяльності, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 03.07.98 №  1020, і Переліки платних послуг, що можуть надаватися бюджетними установами, які також затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Так, вищі навчальні заклади згідно з Переліком можуть надавати такі платні послуги:

навчання іноземних та українських студентів (понад державне замовлення):

здобуття другої вищої освіти;

післядипломна освіта;

підготовка аспірантів і докторантів (понад державне замовлення);

прийняття кандидатських екзаменів;

проживання в гуртожитках навчальних закладів;

інші види послуг.

Право мати спеціальні кошти надається бюджетним установам у тому разі, якщо немає можливості організувати надання послуг, виконання робіт або здійснення іншої діяльності на засадах господарського розрахунку, а також якщо видатки, пов’язані із здійсненням зазначеної діяльності, повністю покриваються одержуваними доходами.

Для зберігання спеціальних коштів в установах уповноваженого банку відкривається окремий поточний рахунок для всіх видів спеціальних коштів установи, а в умовах казначейського обслуговування позабюджетних коштів — спеціальний реєстрацій­ний рахунок для обліку спеціальних коштів в органах Державного казначейства.

Зарахування спеціальних коштів на поточні (реєстраційні) рахунки здійснюється шляхом безготівкових розрахунків або шляхом внесення платежів готівкою, яку не дозволяється використовувати без попереднього зарахування на поточний (реєстра­ційний) рахунок.

Операції на поточних рахунках спеціальних коштів здійснюються у загальновстановленому порядку в межах залишку коштів на цих рахунках.

Оплаті витрат з спеціальних реєстраційних рахунків для обліку спеціальних коштів передує попередній контроль органів Державного казначейства на підставі платіжних доручень, до яких додаються виправдні документи (рахунки-фактури, накладні, товарно-транспортні накладні, трудові угоди, договори на виконання робіт, акти виконаних робіт) у межах наявності коштів за певним кодом економічної класифікації видатків.

Видача готівки зі спеціальних реєстраційних рахунків для обліку спеціальних коштів на всі потреби (заробітна плата, господарські витрати, відрядження) здійснюється на підставі поданої до органу Державного казначейства заявки. Інші документи, що підтверджують потребу отримання готівки, не вимагаються.

Для отримання готівки на придбання продуктів харчування і господарські потреби розпорядник коштів письмово повідомляє про це орган Державного казначейства. Після отримання готівки до органу Державного казначейства протягом трьох днів після здійснення операцій з готівкою подаються відповідні підтвердні документи (чек, акт на придбання матеріальних цінностей, прибуткова накладна, роздавальна відомість). У разі неподання у встановлені терміни наведених вище документів орган Державного казначейства блокує видачу готівки на будь-які інші потреби (крім випадків за захищеними статтями).

Органи Державного казначейства для відображення операцій із спеціальними коштами ведуть особову картку з обліку спеціальних коштів, в якій облік ведеться без розподілу на види спеціальних коштів та коди функціональної класифікації. Детальний облік доходів і видатків зі спеціальних коштів ведуть самі бюджетні установи та централізовані бухгалтерії в книгах ф. №  297-б або на багатографних картках ф. № 283.

Отже, в умовах казначейського обслуговування позабюджетних коштів органи Державного казначейства здійснюють поперед­ній контроль, який в певній мірі обмежує права розпорядників коштів розпоряджатися і маневрувати позабюджетними коштами.

Для обліку спеціальних коштів та операцій з ними в Плані рахунків передбачені наведені нижче рахунки і субрахунки.

Для обліку доходів спеціального фонду призначений пасивний рахунок №  71 «Доходи спеціального фонду», який має такі субрахунки:

№  711 «Доходи за спеціальними коштами»;

№  712 «Доходи за іншими власними надходженнями»;

№  713 «Доходи за іншими коштами»;

№  714 «Кошти батьків за надані послуги»;

№  715 «Доходи, спрямовані на покриття дефіциту загального фонду»;

№  716 «Доходи за витратами майбутніх періодів».

У кредит субрахунка № 711 записуються суми нарахованих доходів за надані послуги та суми надходжень від інших видів спеціальних коштів. У дебет субрахунка № 711 після закінчення року відносяться видатки за спеціальними коштами, проведені протягом року.

Результат виконання кошторису за спеціальним фондом відоб­ражається за кредитом субрахунка № 342 «Результат виконання кошторису за спеціальним фондом».

На субрахунка № 716 обліковуються суми коштів за договорами з фізичними або юридичними особами за надані послуги (навчання, медичне обслуговування), що надійшли у звітному році і не використані, але які будуть витрачені в наступному році на видатки, передбачені договорами.

Для обліку операцій на поточному і реєстраційному рахунках за спеціальними коштами використовуються активні субрахунки:

№ 313 «Поточні рахунки для обліку спеціальних коштів»;

№ 323 «Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку спеціальних коштів».

Таблиця 7.3

ОСНОВНІ БУХГАЛТЕРСЬКІ ПРОВОДКИ
З ОБЛІКУ СПЕЦІАЛЬНИХ КОШТІВ

Зміст операцій

Кореспонденція
рахунка

Дебет

Кредит

1. Нараховані суми доходів за надані послуги (без ПДВ)

364

711

2. Надійшли на поточний (спеціальний реєстраційний) рахунок кошти за надані послуги

313, 323

364

одночасно нарахована на отримані кошти сума ПДВ

364

641

3. Нарахована плата за розрахунками за навчання учнів у гуртках при школах

674

711

4. Надійшли кошти за навчання учнів у гуртках при школах

313, 323

674

5. Зарахована на поточний (реєстраційний) рахунок готівка, що надійшла з каси установи

313, 323

301

6. Нарахована заробітна плата за рахунок спеціальних коштів

811

661

7. Придбані основні засоби:
за договірною вартістю без ПДВ
на суму ПДВ
одночасно


104—109
641
811


313, 323, 675
313, 323, 675
401

8. Придбані матеріали та продукти харчування: за договірною вартістю без ПДВ
на суму ПДВ


23
641


313, 323, 675
313, 323, 675

9. Списані матеріали і продукти харчування

811

23

10. Перераховані суми з поточного (реєстраційного) рахунка

301, 64, 65, 675

313, 323

11. Списані видатки, проведені протягом року

711

811

12. Списані суми доходів за договорами, що залишені у звітному році на передбачені договорами видатки наступного року

711

716

13. Списані видатки, проведені в поточному році за договорами минулого року

716

811

Операції з руху коштів на поточних (реєстраційних) рахунках відображаються в меморіальному ордері № 3 (накопичувальній відомості ф. №  381).

Зі спеціальних реєстраційних рахунків установ можуть проводитися перерахування коштів на ім’я вищих та підвідомчих установ. Для внутрішніх розрахунків за спеціальним фондом призначений активно-пасивний субрахунок №  682 «Внутрішні розра­хунки за спеціальним фондом».

Для обліку видатків спеціального фонду призначений активний рахунок №  81 «Видатки спеціального фонду», який має такі субрахунки:

№ 811 «Видатки за спеціальними коштами»;

№ 812 «Видатки за іншими власними надходженнями»;

№ 813 «Видатки за іншими коштами».

Активний субрахунок № 674 «Розрахунки за спеціальними видами платежів» призначений для обліку розрахунків за нав­чання учнів у гуртках при школах та інші розрахунки.

Основні бухгалтерські проводки з обліку спеціальних коштів наведено в табл. 7.3.

Таблиця 7.4

БУХГАЛТЕРСЬКІ ПРОВОДКИ З ПОГАШЕННЯ ЗАБОРГОВАНОСТІ
ІЗ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ЗА РАХУНОК СПЕЦІАЛЬНИХ КОШТІВ

Зміст операцій

Кореспонденція
рахунка

Дебет

Кредит

1. Нарахована заробітна плата

801, 802

661

2. Спрямовані доходи за спеціальними коштами на виплату заробітної плати:

 

 

а) виділені доходи на покриття дефіциту бюджету

711

715

б) отримано готівку в касу на виплату заробітної плати

301

313, 323

в) виплачена заробітна плата

661

301

г) перераховано податки і платежі

64, 65

313, 323

д) зменшено видатки за бюджетом

811

801, 802

3. Відшкодовано видатки при надходженні бюджетних коштів:

 

 

а) надійшли бюджетні кошти

311, 321

70, 681

б) перераховані кошти з реєстраційного (поточного) рахунка на видатки установи

715

311, 321

в) поновлені доходи за спеціальними коштами, зараховані на поточний (реєстраційний) рахунок по спеціальних коштах

313, 323

711

г) поновлені видатки за бюджетом

801, 802

811

У бюджетних установах періодично може виникати дефіцит бюджетних коштів на погашення заборгованості із заробітної плати. Тимчасово на покриття цього дефіциту використовуються спеціальні кошти (табл. 7.4).