• Как правильно управлять финансами своего бизнеса, если вы не специалист в области финансового анализа - Финансовый анализ

    Финансовый менеджмент - финансовые отношения между суъектами, управление финасами на разных уровнях, управление портфелем ценных бумаг, приемы управления движением финансовых ресурсов - вот далеко не полный перечень предмета "Финансовый менеджмент"

    Поговорим о том, что же такое коучинг? Одни считают, что это буржуйский брэнд, другие что прорыв с современном бизнессе. Коучинг - это свод правил для удачного ведения бизнесса, а также умение правильно распоряжаться этими правилами

1.2. Бухгалтерський баланс

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

У бухгалтерському балансі бюджетних установ реалізується принцип двосторонності, який полягає в тому, що господарські засоби установи відображаються в двох розрізах: за їх речовим складом (основні засоби, грошові кошти, матеріали і продукти харчування тощо) та за джерелами їх формування, які можуть бути власними і залученими.

Усі бюджетні установи незалежно від їх профілю складають бухгалтерський баланс за формою № 1 згідно з Інструкцією про порядок складання в 2000 році місячних звітів та квартального звіту за І квартал установами і організаціями, основна діяльність яких здійснюється за рахунок коштів державного та/або місцевих бюджетів, затвердженої наказом Головного управління Державного казначейства України від 23.03.2000 № 23.

Бухгалтерський баланс — це звіт про фінансовий стан установи, що відображає її активи, пасиви та капітал у синтезованому вигляді на певну дату. За складом статей і побудовою баланс бюджетної установи відрізняється від балансів госпрозрахункових підприємств і має за мету не розкриття інформації для інвесторів, а забезпечення контролю та аналізу використання коштів загального і спеціального фондів (рис. 1.2).

Склад статей активу характеризує належність бюджетних уста­нов до галузей невиробничої сфери, а склад статей пасиву вказує, що бюджетні установи — це установи державної і комунальної форм власності, які утримуються повністю або частково за рахунок державного та/або місцевих бюджетів.

У загальному вигляді баланс бюджетної установи відобража-
ється формулою

Активи + Витрати = Власний капітал + Зобов’язання + Доходи.          (1.1)

До активів установ належать ресурси, які ними контролюються і повинні принести їм економічну вигоду шляхом використання в процесі надання нематеріальних послуг, при обміні на інші активи чи під час погашення зобов’язань установ.

Необоротні активи — це засоби, придбані або створені для довгострокового використання (понад одного року) в процесі господарської діяльності: основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, нематеріальні активи (табл. 1.1).

Таблиця 1.1

Розділ І активу «Необоротні активи»

Актив

Код рядка

На початок року

На кінець кварталу

1

2

3

4

І. Необоротні активи

 

 

 

Нематеріальні активи

 

 

 

Залишкова вартість

110

 

 

Знос

111

 

 

Первісна вартість

112

 

 

Основні засоби

 

 

 

Залишкова вартість

120

 

 

Знос

121

 

 

Первісна вартість

122

 

 

Інші необоротні матеріальні активи

 

 

 

Залишкова вартість

130

 

 

Знос

131

 

 

Первісна вартість

132

 

 

У валюту балансу включається залишкова вартість необоротних активів, тобто баланс складається за принципом «баланс—нетто».

До оборотних активів належать засоби, призначені для невиробничого споживання або використання в процесі господарської діяльності протягом одного року (або швидше): каса, запаси, дебітори, рахунки в банку і казначействі тощо (табл. 1.2).

Таблиця 1.2

Розділ ІІ активу «оборотні активи»

Актив

Код рядка

На початок року

На кінець кварталу

1

2

3

4

ІІ. Оборотні активи

 

 

 

Виробничі запаси

200

 

 

Тварини на вирощуванні та відгодівлі

210

 

 

Малоцінні та швидкозношувані предмети

220

 

 

Матеріали і продукти харчування

230

 

 

Продукція

240

 

 

Дебіторська заборгованість

250

 

 

Розрахунки з постачальниками, підрядчиками та замовниками за виконані
роботи і надані послуги

251

 

 

Розрахунки із податків і платежів

252

 

 

Розрахунки із страхування

253

 

 

Розрахунки з відшкодування завданих збитків

254

 

 

Розрахунки за спеціальними видами платежів

255

 

 

Розрахунки за іншими операціями

256

 

 

Короткострокові векселі одержані

260

 

 

Інші кошти

270

 

 

Грошові кошти в дорозі

280

 

 

Рахунки в банках

290

 

 

Рахунки загального фонду

291

 

 

Рахунки спеціального фонду

292

 

 

Рахунки в іноземній валюті

293

 

 

Інші поточні рахунки

294

 

 

Рахунки в казначействі

300

 

 

Рахунки загального фонду

301

 

 

Рахунки спеціального фонду

302

 

 

Каса

310

 

 

Витрати бюджетних установ включають фактичні витрати матеріальних, трудових і грошових ресурсів на утримання установи, які здійснюються за рахунок загального і спеціального фондів, та інші виробничі витрати (табл. 1.3).

Таблиця 1.3

Розділ ІІІ активу «Витрати»

АКТИВ

Код рядка

На початок року

На кінець кварталу

1

2

3

4

ІІІ. Витрати

 

 

 

Видатки загального фонду

320

 

 

Видатки спеціального фонду

330

 

 

Видатки за спеціальними коштами

331

 

 

Видатки за коштами на виконання окремих
доручень

332

 

 

Видатки за іншими власними надходженнями

333

 

 

Видатки по субвенціях, одержаних з інших
бюджетів

334

 

 

Видатки за іншими доходами

335

 

 

Виробничі витрати

340

 

 

Активи і витрати бюджетних установ не оцінюються щодо спроможності їх трансформації в грошові кошти, а тому й розділи активу балансу не розміщуються за ознаками зростаючої ліквідності, як це прийнято в балансі госпрозрахункових підприємств.

Джерелами формування активів і витрат бюджетних установ є власні кошти (капітал), зобов’язання і доходи. До власного капіталу належать фонд у необоротних активах і фонд у малоцінних і швидкозношуваних предметах, які відображають частку державного, комунального майна, переданого в постійне безпосереднє розпорядження бюджетних установ, а також результати виконання кошторису за загальним і спеціальним фондами (табл. 1.4).

Таблиця 1.4

Розділ І ПАСиву «Власний капітал»

ПАСИВ

Код рядка

На початок року

На кінець кварталу

1

2

3

4

І. Власний капітал

 

 

 

Фонд у необоротних активах

360

 

 

Фонд у малоцінних і швидкозношуваних предметах

370

 

 

Фінансовий результат

 

 

 

Результат виконання кошторису за загальним фондом

380

 

 

Результат виконання кошторису за спеціальним фондом

390

 

 

Результати переоцінок

400

 

 

Зобов’язання установи належать до залучених коштів; вони виникають внаслідок минулих подій, після їх урегулювання у майбутньому зменшиться економічна вигода установи через виплату готівкою, передачу інших активів, заміну одного зобов’я­зання іншим. Короткострокові зобов’язання підлягають оплаті протягом одного року, а довгострокові — протягом періоду, що перевищує один рік. Склад статей ІІ розділу «Зобов’язання» наведено в табл. 1.5.

Таблиця 1.5

Розділ ІІ ПАСиву «Зобов’язання»

ПАСИВ

Код рядка

На початок року

На кінець кварталу

1

2

3

4

ІІ. Зобов’язання

 

 

 

Довгострокові зобов’язання

410

 

 

Короткострокові позики

420

 

 

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

430

 

 

Короткострокові векселі видані

440

 

 

Кредиторська заборгованість

450

 

 

Розрахунки з постачальниками, підрядчиками та замовниками за виконані роботи і надані послуги

451

 

 

Розрахунки за спеціальними видами платежів

452

 

 

Розрахунки із податків і платежів

453

 

 

Розрахунки із страхування

454

 

 

Розрахунки із заробітної плати

455

 

 

Розрахунки зі стипендіатами

456

 

 

Розрахунки з робітниками і службовцями по безготівкових перерахунках

457

 

 

Розрахунки за іншими операціями

458

 

 

Бюджетні установи не мають своїх оборотних коштів і покривають витрати (видатки) за рахунок бюджетних коштів (доходів загального фонду) та позабюджетних коштів (доходів спеціального фонду) (табл. 1.6).

Важливою складовою балансу бюджетних установ є довідки про рух асигнувань загального та спеціального фондів, які дають змогу органам Державного казначейства, фінансовим органам і вищим органам контролювати надходження та використання бюджетних і позабюджетних коштів.

Таблиця 1.6

Розділ ІІІ ПАСиву «Доходи»

ПАСИВ

Код рядка

На початок року

На кінець кварталу

1

2

3

4

ІІІ. Доходи

 

 

 

Доходи загального фонду

460

 

 

Доходи спеціального фонду

470

 

 

Доходи за спеціальними коштами

471

 

 

Доходи за коштами на виконання окремих доручень

472

 

 

Доходи за іншими власними надходженнями

473

 

 

Доходи (субвенції), одержані з інших бюджетів

474

 

 

Інші доходи

475

 

 

Кошти батьків за надані послуги

476

 

 

Доходи, спрямовані на покриття дефіциту загального фонду

477

 

 

Доходи за витратами майбутніх періодів

478

 

 

Доходи від реалізації продукції, виробів і виконання робіт

480

 

 

У бухгалтерському балансі бюджетних установ реалізується принцип двосторонності, який полягає в тому, що господарські засоби установи відображаються в двох розрізах: за їх речовим складом (основні засоби, грошові кошти, матеріали і продукти харчування тощо) та за джерелами їх формування, які можуть бути власними і залученими.

Усі бюджетні установи незалежно від їх профілю складають бухгалтерський баланс за формою № 1 згідно з Інструкцією про порядок складання в 2000 році місячних звітів та квартального звіту за І квартал установами і організаціями, основна діяльність яких здійснюється за рахунок коштів державного та/або місцевих бюджетів, затвердженої наказом Головного управління Державного казначейства України від 23.03.2000 № 23.

Бухгалтерський баланс — це звіт про фінансовий стан установи, що відображає її активи, пасиви та капітал у синтезованому вигляді на певну дату. За складом статей і побудовою баланс бюджетної установи відрізняється від балансів госпрозрахункових підприємств і має за мету не розкриття інформації для інвесторів, а забезпечення контролю та аналізу використання коштів загального і спеціального фондів (рис. 1.2).

Склад статей активу характеризує належність бюджетних уста­нов до галузей невиробничої сфери, а склад статей пасиву вказує, що бюджетні установи — це установи державної і комунальної форм власності, які утримуються повністю або частково за рахунок державного та/або місцевих бюджетів.

У загальному вигляді баланс бюджетної установи відобража-
ється формулою

Активи + Витрати = Власний капітал + Зобов’язання + Доходи.          (1.1)

До активів установ належать ресурси, які ними контролюються і повинні принести їм економічну вигоду шляхом використання в процесі надання нематеріальних послуг, при обміні на інші активи чи під час погашення зобов’язань установ.

Необоротні активи — це засоби, придбані або створені для довгострокового використання (понад одного року) в процесі господарської діяльності: основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, нематеріальні активи (табл. 1.1).

Таблиця 1.1

Розділ І активу «Необоротні активи»

Актив

Код рядка

На початок року

На кінець кварталу

1

2

3

4

І. Необоротні активи

 

 

 

Нематеріальні активи

 

 

 

Залишкова вартість

110

 

 

Знос

111

 

 

Первісна вартість

112

 

 

Основні засоби

 

 

 

Залишкова вартість

120

 

 

Знос

121

 

 

Первісна вартість

122

 

 

Інші необоротні матеріальні активи

 

 

 

Залишкова вартість

130

 

 

Знос

131

 

 

Первісна вартість

132

 

 

У валюту балансу включається залишкова вартість необоротних активів, тобто баланс складається за принципом «баланс—нетто».

До оборотних активів належать засоби, призначені для невиробничого споживання або використання в процесі господарської діяльності протягом одного року (або швидше): каса, запаси, дебітори, рахунки в банку і казначействі тощо (табл. 1.2).

Таблиця 1.2

Розділ ІІ активу «оборотні активи»

Актив

Код рядка

На початок року

На кінець кварталу

1

2

3

4

ІІ. Оборотні активи

 

 

 

Виробничі запаси

200

 

 

Тварини на вирощуванні та відгодівлі

210

 

 

Малоцінні та швидкозношувані предмети

220

 

 

Матеріали і продукти харчування

230

 

 

Продукція

240

 

 

Дебіторська заборгованість

250

 

 

Розрахунки з постачальниками, підрядчиками та замовниками за виконані
роботи і надані послуги

251

 

 

Розрахунки із податків і платежів

252

 

 

Розрахунки із страхування

253

 

 

Розрахунки з відшкодування завданих збитків

254

 

 

Розрахунки за спеціальними видами платежів

255

 

 

Розрахунки за іншими операціями

256

 

 

Короткострокові векселі одержані

260

 

 

Інші кошти

270

 

 

Грошові кошти в дорозі

280

 

 

Рахунки в банках

290

 

 

Рахунки загального фонду

291

 

 

Рахунки спеціального фонду

292

 

 

Рахунки в іноземній валюті

293

 

 

Інші поточні рахунки

294

 

 

Рахунки в казначействі

300

 

 

Рахунки загального фонду

301

 

 

Рахунки спеціального фонду

302

 

 

Каса

310

 

 

Витрати бюджетних установ включають фактичні витрати матеріальних, трудових і грошових ресурсів на утримання установи, які здійснюються за рахунок загального і спеціального фондів, та інші виробничі витрати (табл. 1.3).

Таблиця 1.3

Розділ ІІІ активу «Витрати»

АКТИВ

Код рядка

На початок року

На кінець кварталу

1

2

3

4

ІІІ. Витрати

 

 

 

Видатки загального фонду

320

 

 

Видатки спеціального фонду

330

 

 

Видатки за спеціальними коштами

331

 

 

Видатки за коштами на виконання окремих
доручень

332

 

 

Видатки за іншими власними надходженнями

333

 

 

Видатки по субвенціях, одержаних з інших
бюджетів

334

 

 

Видатки за іншими доходами

335

 

 

Виробничі витрати

340

 

 

Активи і витрати бюджетних установ не оцінюються щодо спроможності їх трансформації в грошові кошти, а тому й розділи активу балансу не розміщуються за ознаками зростаючої ліквідності, як це прийнято в балансі госпрозрахункових підприємств.

Джерелами формування активів і витрат бюджетних установ є власні кошти (капітал), зобов’язання і доходи. До власного капіталу належать фонд у необоротних активах і фонд у малоцінних і швидкозношуваних предметах, які відображають частку державного, комунального майна, переданого в постійне безпосереднє розпорядження бюджетних установ, а також результати виконання кошторису за загальним і спеціальним фондами (табл. 1.4).

Таблиця 1.4

Розділ І ПАСиву «Власний капітал»

ПАСИВ

Код рядка

На початок року

На кінець кварталу

1

2

3

4

І. Власний капітал

 

 

 

Фонд у необоротних активах

360

 

 

Фонд у малоцінних і швидкозношуваних предметах

370

 

 

Фінансовий результат

 

 

 

Результат виконання кошторису за загальним фондом

380

 

 

Результат виконання кошторису за спеціальним фондом

390

 

 

Результати переоцінок

400

 

 

Зобов’язання установи належать до залучених коштів; вони виникають внаслідок минулих подій, після їх урегулювання у майбутньому зменшиться економічна вигода установи через виплату готівкою, передачу інших активів, заміну одного зобов’я­зання іншим. Короткострокові зобов’язання підлягають оплаті протягом одного року, а довгострокові — протягом періоду, що перевищує один рік. Склад статей ІІ розділу «Зобов’язання» наведено в табл. 1.5.

Таблиця 1.5

Розділ ІІ ПАСиву «Зобов’язання»

ПАСИВ

Код рядка

На початок року

На кінець кварталу

1

2

3

4

ІІ. Зобов’язання

 

 

 

Довгострокові зобов’язання

410

 

 

Короткострокові позики

420

 

 

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

430

 

 

Короткострокові векселі видані

440

 

 

Кредиторська заборгованість

450

 

 

Розрахунки з постачальниками, підрядчиками та замовниками за виконані роботи і надані послуги

451

 

 

Розрахунки за спеціальними видами платежів

452

 

 

Розрахунки із податків і платежів

453

 

 

Розрахунки із страхування

454

 

 

Розрахунки із заробітної плати

455

 

 

Розрахунки зі стипендіатами

456

 

 

Розрахунки з робітниками і службовцями по безготівкових перерахунках

457

 

 

Розрахунки за іншими операціями

458

 

 

Бюджетні установи не мають своїх оборотних коштів і покривають витрати (видатки) за рахунок бюджетних коштів (доходів загального фонду) та позабюджетних коштів (доходів спеціального фонду) (табл. 1.6).

Важливою складовою балансу бюджетних установ є довідки про рух асигнувань загального та спеціального фондів, які дають змогу органам Державного казначейства, фінансовим органам і вищим органам контролювати надходження та використання бюджетних і позабюджетних коштів.

Таблиця 1.6

Розділ ІІІ ПАСиву «Доходи»

ПАСИВ

Код рядка

На початок року

На кінець кварталу

1

2

3

4

ІІІ. Доходи

 

 

 

Доходи загального фонду

460

 

 

Доходи спеціального фонду

470

 

 

Доходи за спеціальними коштами

471

 

 

Доходи за коштами на виконання окремих доручень

472

 

 

Доходи за іншими власними надходженнями

473

 

 

Доходи (субвенції), одержані з інших бюджетів

474

 

 

Інші доходи

475

 

 

Кошти батьків за надані послуги

476

 

 

Доходи, спрямовані на покриття дефіциту загального фонду

477

 

 

Доходи за витратами майбутніх періодів

478

 

 

Доходи від реалізації продукції, виробів і виконання робіт

480