• Как правильно управлять финансами своего бизнеса, если вы не специалист в области финансового анализа - Финансовый анализ

    Финансовый менеджмент - финансовые отношения между суъектами, управление финасами на разных уровнях, управление портфелем ценных бумаг, приемы управления движением финансовых ресурсов - вот далеко не полный перечень предмета "Финансовый менеджмент"

    Поговорим о том, что же такое коучинг? Одни считают, что это буржуйский брэнд, другие что прорыв с современном бизнессе. Коучинг - это свод правил для удачного ведения бизнесса, а также умение правильно распоряжаться этими правилами

7.6.4. Облік витрат на виробництво та калькулювання собівартості НДР

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

Облік витрат на виробництво в наукових установах організується на основі позамовного методу. Об’єктом обліку витрат і каль­кулювання виступає науково-дослідна тема (замовлення, експедиція), яка виконується за договором із замовником. Підставою для витрачання коштів на виконання робіт за темою є затверджений тематичний план наукової установи, належним чином оформ­лений договір і надходження авансу від замовника. Проведення яких-небудь витрат на науково-дослідні роботи до укладення договорів не допускається. Для обліку укладених договорів на виконання науково-дослідних тем планово-економічним відділом наукової установи складається і ведеться протягом року спеціальне зведення договорів. Кожному договору і додатковій угоді присвоюється порядковий номер, який одночасно слугує обліковим шифром для віднесення витрат на певну тему.

Встановлені облікові шифри повідомляються всім виробничим відділам, бухгалтерії, іншим підрозділам наукової установи і вказуються у первинних документах, які стосуються даної теми.

Витрати, пов’язані з виконанням НДР за договорами із замовниками, обліковуються на активному субрахунку № 823 «Витрати на науково-дослідні роботи за договорами».

У дебет цього рахунка протягом місяця відносяться всі прямі витрати, а в кінці місяця — й накладні, які попередньо збираються на субрахунку № 801. З кредиту субрахунка № 823 списується фактична собівартість закінчених і зданих замовнику робіт.

За журнально-ордерної форми обліку всі витрати на проведення НДР групуються з початку в накопичувальній відомості № 8 в розрізі калькуляційних статей. Записи у відомості проводяться один раз в місяць на підставі розшифровок до журналів-ордерів, в яких мали місце обороти за дебетом субрахунка № 823.

Аналітичний облік витрат на НДР за договорами із замовниками ведеться в картці обліку фактичних витрат на проведення НДР (табл. 7.10).

Фактичні витрати на проведення робіт за темою відображаються в картці на підставі первинних документів наростаючим підсум­ком з початку року в розрізі встановлених статей калькуляції.

Віднесення витрат за калькуляційними статтями здійснюється у відповідності до їх економічного змісту і прийнятої методики групування за кожною калькуляційною статтею.

Таблиця 7.10

КАРТКА ОБЛІКУ ФАКТИЧНИХ ВИТРАТ НА ПРОВЕДЕННЯ НДР

_____________________________________

(назва, код)

за ___________________________________________________________________________

(місяць, квартал, рік)  (заповнюється за зростаючим підсумком)

Калькуляційні статті витрат

Прибуток

Вартість

№  з/п

Період (місяць, квартал, рік)

Витрати на
оплату праці

Відрахування на
соціальні заходи

Матеріали

Паливо та енергія для науково-ви­робничих цілей

Витрати на служ-
бові відрядження

Спецустаткування для наукових (експериментальних)
робіт

Витрати на роботи, які виконують
сторонні підпри­ємства, установи
та організації

Накладні витрати

Усього витрат

 

Кошторисна вартість
Фактична вартість за
місяцями:
січень
лютий
березень
Разом за І квартал
Разом за ІІ квартал
Разом за ІІІ квартал
Разом за ІV квартал
Усього за рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник організації

Головний бухгалтер

 

 
Керівник НДР

Основні бухгалтерські проводки з обліку витрат за договорами наведено в табл. 7.11.

Таблиця 7.11

БУХГАЛТЕРСЬКІ ПРОВОДКИ З ОБЛІКУ ВИТРАТ НА НДР
ЗА ДОГОВОРАМИ З ЗАМОВНИКАМИ

Зміст операцій

Кореспонденція
рахунка

Дебет

Кредит

1. Оплачені прямі витрати на НДР:
— з реєстраційного рахунка
— з каси установи
— через підзвітних осіб

823
823
823

321
301
362

2. Нарахована заробітна плата основним виконавцям за виконані НДР

823

661

3. Проведені відрахування у Пенсійний фонд

823

651

4. Проведені відрахування у фонд соціального страхування

823

652

5. Проведені відрахування у фонд загальнообов’яз­кового державного соціального страхування на випадок безробіття

823

653

6. Списані відпущені зі складу в виробництво матеріали

823

231

7. Списані на витрати матеріали довготривалого використання

823

118

8. Повернуті на склад невикористані матеріали

231

823

9. Належить співвиконавцям за виконані роботи

823

635

10. Передане в наукові підрозділи спецобладнання для виконання НДР

823

203

11. Списані накладні витрати на прямі витрати за темами

823

801

Фактична собівартість закінчених НДР визначається за даними карток обліку фактичних витрат шляхом сумування витрат за калькуляційними статтями. Після прийняття та оплати замовником виконаних робіт їх фактична собівартість списується з кредиту субрахунка № 823 у дебет субрахунка № 723 «Реалізація науково-дослідних робіт за договорами». Витрати за незакінченими темами до повного їх закінчення і здачі замовникам обчислю­ються у складі незавершеного виробництва. Незавершене виробництво оцінюється за фактичною собівартістю в розрізі статей вит­рат, а також за кошторисною вартістю, яка визначається виходячи з процента готовності цих робіт на підставі актів інвентаризації.
Інвентаризація незакінчених НДР проводиться не раніше 1 жовтня звітного року по кожній темі, при цьому інвентаризаційною комісією визначається кошторисна (договірна) вартість виконаної частини кожної теми, а бухгалтерією — фактичні витрати.

З метою визначення сукупності витрат наукової установи на виконання НДР за господарськими договорами щоквартально складається зведена відомість обліку витрат або машинограма з аналогічним групуванням витрат. Відомість складається на підставі карток обліку фактичних витрат в розрізі замовлень і статей калькуляції і слугує для звірки даних аналітичного і синтетичного обліку витрат за рахунком № 823 (накопичувальна відомість № 8), а також для заповнення встановленої звітності (табл. 7.12).

Таблиця 7.12

ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ ОБЛІКУ ВИТРАТ
ЗА ДОГОВОРАМИ за ______________200 ____р.

№  з/п

Статті витрат

Замовлення (договори)

Усього витрат за квартал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Облік витрат на виробництво в наукових установах організується на основі позамовного методу. Об’єктом обліку витрат і каль­кулювання виступає науково-дослідна тема (замовлення, експедиція), яка виконується за договором із замовником. Підставою для витрачання коштів на виконання робіт за темою є затверджений тематичний план наукової установи, належним чином оформ­лений договір і надходження авансу від замовника. Проведення яких-небудь витрат на науково-дослідні роботи до укладення договорів не допускається. Для обліку укладених договорів на виконання науково-дослідних тем планово-економічним відділом наукової установи складається і ведеться протягом року спеціальне зведення договорів. Кожному договору і додатковій угоді присвоюється порядковий номер, який одночасно слугує обліковим шифром для віднесення витрат на певну тему.

Встановлені облікові шифри повідомляються всім виробничим відділам, бухгалтерії, іншим підрозділам наукової установи і вказуються у первинних документах, які стосуються даної теми.

Витрати, пов’язані з виконанням НДР за договорами із замовниками, обліковуються на активному субрахунку № 823 «Витрати на науково-дослідні роботи за договорами».

У дебет цього рахунка протягом місяця відносяться всі прямі витрати, а в кінці місяця — й накладні, які попередньо збираються на субрахунку № 801. З кредиту субрахунка № 823 списується фактична собівартість закінчених і зданих замовнику робіт.

За журнально-ордерної форми обліку всі витрати на проведення НДР групуються з початку в накопичувальній відомості № 8 в розрізі калькуляційних статей. Записи у відомості проводяться один раз в місяць на підставі розшифровок до журналів-ордерів, в яких мали місце обороти за дебетом субрахунка № 823.

Аналітичний облік витрат на НДР за договорами із замовниками ведеться в картці обліку фактичних витрат на проведення НДР (табл. 7.10).

Фактичні витрати на проведення робіт за темою відображаються в картці на підставі первинних документів наростаючим підсум­ком з початку року в розрізі встановлених статей калькуляції.

Віднесення витрат за калькуляційними статтями здійснюється у відповідності до їх економічного змісту і прийнятої методики групування за кожною калькуляційною статтею.

Таблиця 7.10

КАРТКА ОБЛІКУ ФАКТИЧНИХ ВИТРАТ НА ПРОВЕДЕННЯ НДР

_____________________________________

(назва, код)

за ___________________________________________________________________________

(місяць, квартал, рік)  (заповнюється за зростаючим підсумком)

Калькуляційні статті витрат

Прибуток

Вартість

№  з/п

Період (місяць, квартал, рік)

Витрати на
оплату праці

Відрахування на
соціальні заходи

Матеріали

Паливо та енергія для науково-ви­робничих цілей

Витрати на служ-
бові відрядження

Спецустаткування для наукових (експериментальних)
робіт

Витрати на роботи, які виконують
сторонні підпри­ємства, установи
та організації

Накладні витрати

Усього витрат

 

Кошторисна вартість
Фактична вартість за
місяцями:
січень
лютий
березень
Разом за І квартал
Разом за ІІ квартал
Разом за ІІІ квартал
Разом за ІV квартал
Усього за рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник організації

Головний бухгалтер

 

 
Керівник НДР

Основні бухгалтерські проводки з обліку витрат за договорами наведено в табл. 7.11.

Таблиця 7.11

БУХГАЛТЕРСЬКІ ПРОВОДКИ З ОБЛІКУ ВИТРАТ НА НДР
ЗА ДОГОВОРАМИ З ЗАМОВНИКАМИ

Зміст операцій

Кореспонденція
рахунка

Дебет

Кредит

1. Оплачені прямі витрати на НДР:
— з реєстраційного рахунка
— з каси установи
— через підзвітних осіб

823
823
823

321
301
362

2. Нарахована заробітна плата основним виконавцям за виконані НДР

823

661

3. Проведені відрахування у Пенсійний фонд

823

651

4. Проведені відрахування у фонд соціального страхування

823

652

5. Проведені відрахування у фонд загальнообов’яз­кового державного соціального страхування на випадок безробіття

823

653

6. Списані відпущені зі складу в виробництво матеріали

823

231

7. Списані на витрати матеріали довготривалого використання

823

118

8. Повернуті на склад невикористані матеріали

231

823

9. Належить співвиконавцям за виконані роботи

823

635

10. Передане в наукові підрозділи спецобладнання для виконання НДР

823

203

11. Списані накладні витрати на прямі витрати за темами

823

801

Фактична собівартість закінчених НДР визначається за даними карток обліку фактичних витрат шляхом сумування витрат за калькуляційними статтями. Після прийняття та оплати замовником виконаних робіт їх фактична собівартість списується з кредиту субрахунка № 823 у дебет субрахунка № 723 «Реалізація науково-дослідних робіт за договорами». Витрати за незакінченими темами до повного їх закінчення і здачі замовникам обчислю­ються у складі незавершеного виробництва. Незавершене виробництво оцінюється за фактичною собівартістю в розрізі статей вит­рат, а також за кошторисною вартістю, яка визначається виходячи з процента готовності цих робіт на підставі актів інвентаризації.
Інвентаризація незакінчених НДР проводиться не раніше 1 жовтня звітного року по кожній темі, при цьому інвентаризаційною комісією визначається кошторисна (договірна) вартість виконаної частини кожної теми, а бухгалтерією — фактичні витрати.

З метою визначення сукупності витрат наукової установи на виконання НДР за господарськими договорами щоквартально складається зведена відомість обліку витрат або машинограма з аналогічним групуванням витрат. Відомість складається на підставі карток обліку фактичних витрат в розрізі замовлень і статей калькуляції і слугує для звірки даних аналітичного і синтетичного обліку витрат за рахунком № 823 (накопичувальна відомість № 8), а також для заповнення встановленої звітності (табл. 7.12).

Таблиця 7.12

ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ ОБЛІКУ ВИТРАТ
ЗА ДОГОВОРАМИ за ______________200 ____р.

№  з/п

Статті витрат

Замовлення (договори)

Усього витрат за квартал