• Как правильно управлять финансами своего бизнеса, если вы не специалист в области финансового анализа - Финансовый анализ

    Финансовый менеджмент - финансовые отношения между суъектами, управление финасами на разных уровнях, управление портфелем ценных бумаг, приемы управления движением финансовых ресурсов - вот далеко не полный перечень предмета "Финансовый менеджмент"

    Поговорим о том, что же такое коучинг? Одни считают, что это буржуйский брэнд, другие что прорыв с современном бизнессе. Коучинг - это свод правил для удачного ведения бизнесса, а также умение правильно распоряжаться этими правилами

7.6.5. Облік розрахунків із замовниками та співвиконавцями за виконані НДР

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

Розрахунки наукових установ із замовниками за виконані НДР здійснюються відповідно до інструкції НБУ «Про безготівкові розрахунки в господарському обороті України» від 2.08.96 № 204.

Після підписання договору замовник перераховує науковій установі аванс у межах 25% вартості роботи з подальшим урахуванням цього авансу при оплаті виконаних робіт за ступенем їх готовності і при кінцевих розрахунках за договором. По роботах, термін виконання яких більше одного року, сума авансу перераховується щорічно виходячи з обсягу робіт кожного року.

Перерахування авансу виконавцю робіт здійснюється платіжними дорученнями замовника.

Перше утримання авансу здійснюється при першій оплаті рахунка виконавця після того, як НДР буде виконано на 50%.

Здача виконаних НДР замовнику проводиться в міру готовності етапів цих робіт, передбачених календарним планом, і оформляється актом прийняття-здачі, який складається і затверджується представниками замовника і виконавця.

На підставі акта прийняття-здачі робіт і рахунка виконавця замовник здійснює перерахування вартості робіт.

Розрахунки із замовниками за НДР, які виконуються за господарськими договорами, обліковуються на активному субрахунку № 634 «Розрахунки із замовниками за науково-дослідні роботи, що підлягають оплаті» і пасивному субрахунку № 351 «Розрахунки із замовниками з авансів на науково-дослідні роботи».

Аналітичний облік розрахунків із замовниками ведеться на картках за кожним договором окремо.

Надходження на спеціальний реєстраційний рахунок для обліку спеціальних коштів наукової установи авансів і проміжних платежів замовників відображається записом:

Дебет рахунка № 323 «Спеціальний реєстраційний рахунок для обліку спеціальних коштів»;

Кредит рахунка № 351 «Розрахунки із замовником з авансів на науково-дослідні роботи».

На суму пред’явленого замовнику рахунка за повністю закінчену роботу (тему) в журналі-ордері № 8 складається запис:

Дебет рахунка № 634 «Розрахунки із замовниками за науково-дослідні роботи, що підлягають оплаті»;

Кредит рахунка № 723 «Реалізація науково-дослідних робіт за договорами».

Оплата замовником закінчених НДР проводиться за договірною вартістю за вирахуванням раніше перерахованих авансів і проміжних платежів.

Надходження платежів замовника в кінцевий розрахунок на спеціальний реєстраційний рахунок виконавця відображається за дебетом рахунка № 323 «Спеціальний реєстраційний рахунок для обліку спеціальних коштів» і кредитом рахунка № 634 «Рахунки із замовниками за науково-дослідні роботи, що підлягають оплаті», а на суму утриманих авансів і платежів проводиться запис:

Дебет рахунка № 351 «Розрахунки із замовниками з авансів на науково-дослідні роботи»;

Кредит рахунка № 634 «Розрахунки із замовниками за науково-дослідні роботи, що підлягають оплаті».

У кінці року витрати за закінченими і зданими замовнику роботами списуються з кредиту рахунка № 823 «Витрати на науково-дослідні роботи за договорами» в дебет рахунка № 723 «Реалізація науково-дослідних робіт за договорами».

Після списання фактичних витрат і здійснення розрахунків з замовниками за даними рахунка № 723 визначається фінансовий результат від реалізації виконаних робіт шляхом зіставлення сум, виручених від реалізації НДР (кредит рахунка № 723), і фактичних витрат на її виконання (дебет рахунка № 723). Прибуток, отриманий від реалізації НДР, відображається за дебетом рахунка № 723 «Реалізація науково-дослідних робіт за договорами» і кредитом рахунка № 432 «Результат виконання кошторису за спеціальним фондом».

Якщо в процесі виконання робіт за темою встановлено перевищення фактичних витрат над договірною вартістю, передбаченою договором, проводиться аналіз причин, які викликали відхилення. Якщо вказане перевищення виникло з причин, які не за­лежать від виконавця, договірна вартість робіт за темою перевіряється ще разом із представниками замовника і за його згоди може бути переглянута при кінцевому прийнятті роботи.

Збитки, допущені з вини наукової установи, покриваються за рахунок результатів виконання кошторису за спеціальним фондом і відображаються так:

Дебет рахунка № 432 «Результат виконання кошторису за спеціальним фондом»;

Кредит рахунка № 723 «Реалізація науково-дослідних робіт за договорами».

На роботи, які виконуються для наукової установи сторонніми організаціями — виконавцями (контрагентами) окремих науково-дослідних тем, поширюється порядок розрахунків (включаючи видачу авансу), визначений основним договором із замовником. У разі значної питомої ваги у вартості теми робіт, виконуваних сторонніми організаціями, коли кінцевий розрахунок за виконані ними роботи не може бути здійснений науковою установою за рахунок авансу основного замовника, щоб уникнути розрахунків з співвиконавцями за рахунок коштів загального фонду, необхідно передбачити в умовах договору порядок розрахунків за етапами готовності. При цьому вартість робіт, виконаних співвиконавцями, включається у витрати того етапу, за яким проводиться розрахунок з основним замовником.

Контроль за дотриманням термінів виконання робіт за договором із співвиконавцями здійснюється науковим підрозділом, який веде дану тему, а видача і погашення авансів, а також розрахунки за договором контролюються планово-економічним відділом наукової установи.

Облік розрахунків наукової установи з організаціями-співвико­навцями ведеться на рахунку № 635 «Розрахунки із залученими спів­виконавцями для виконання робіт за господарськими договорами».

За дебетом цього рахунка відображаються суми перерахованих авансів і проміжних платежів за роботи, виконані співвиконавцями. В кредит рахунка № 635 відноситься вартість робіт, виконаних і зданих співвиконавцями науковій установі відповідно до укладеного договору. Синтетичний та аналітичний облік за рахунком № 635 ведеться в журналі-ордері № 15.

ТЕСТИ до розділу 7

Тест 1. Визначте види коштів, які відносяться до позабюджетних (коштів спеціального фонду):

а) спеціальні види платежів;

б) спеціальні кошти;

в) підзвітні суми;

г) інші позабюджетні кошти;

д) депозитні суми;

е) суми за дорученнями;

є) інші грошові кошти.

Тест 2. Укажіть спеціальний реєстраційний рахунок, для відкриття якого в орган Державного казначейства подається дозвіл на відкриття:

а) спеціальний реєстраційний рахунок для обліку спеціальних коштів;

б) спеціальний реєстраційний рахунок для обліку сум за дорученням;

в) спеціальний реєстраційний рахунок для обліку депозитних сум;

г) спеціальний реєстраційний рахунок для обліку інших позабюджетних коштів.

Тест 3. Доберіть з правої колонки відповіді до класифікаційних ознак витрат на НДР:

А. За видами витрат

а) місяць, квартал, рік;

Б. За календарними періодами

б) прямі, накладні;

В. За місцем виникнення витрат

в) науковий відділ, лабораторія;

Г. За способом віднесення на собівартість НДР

г) елементи витрат, статті витрат.

Тест 4. Виберіть метод обліку витрат і калькулювання собівартості НДР:

а) нормативний;

б) попередільний;

в) позамовний;

г) попроцесний.

Тест 5. Накладні витрати на виконання НДР розподіляються між темами пропорційно:

а) прямим витратам;

б) матеріальним витратам;

в) відпрацьованим людино-годинам;

г) заробітній платі основних працівників.

Тест 6. Доберіть з правої колонки бухгалтерські проводки до господарських операцій:

А. Зараховані на спеціальний реєстра­ційний рахунок кошти за надані послуги

а) Дебет 711

Кредит 811

Б. Списані матеріали і продукти харчування за рахунок спеціальних коштів

б) Дебет 811

Кредит 23

В. Надійшли на реєстраційний рахунок кошти за навчання учнів у гуртках при школах

в) Дебет 323

Кредит 364

Г. Списані в кінці року видатки за спец­коштами

г) Дебет 323

Кредит 674

Тест 7. Доберіть з правої колонки господарські операції до бухгалтерських проводок:

А. Дебет 301

Кредит 323

а) нарахована заробітна плата;

Б. Дебет 801

Кредит 811

б) поновлені видатки за бюджетом;

В. Дебет 661

Кредит 301

в) отримана в касу готівка на вип­лату заробітної плати;

Г. Дебет 801

Кредит 661

г) виплачена заробітна плата.

Тест 8. Укажіть зміст бухгалтерських проводок, наведених у лівій колонці:

А. Дебет 324

Кредит 673

а) отримано від друкарні бланки до­кументації з бухгалтерського обліку;

Б. Дебет 673

Кредит 362

б) враховано звіт матеріально від­повідальної особи про розподіл бланків;

В. Дебет 23

Кредит 675

в) надійшли кошти на спеціальний реєстраційний рахунок для виконання певних доручень;

Г. Дебет 331

Кредит 675

г) надійшли та оприбутковані матеріали.

Розрахунки наукових установ із замовниками за виконані НДР здійснюються відповідно до інструкції НБУ «Про безготівкові розрахунки в господарському обороті України» від 2.08.96 № 204.

Після підписання договору замовник перераховує науковій установі аванс у межах 25% вартості роботи з подальшим урахуванням цього авансу при оплаті виконаних робіт за ступенем їх готовності і при кінцевих розрахунках за договором. По роботах, термін виконання яких більше одного року, сума авансу перераховується щорічно виходячи з обсягу робіт кожного року.

Перерахування авансу виконавцю робіт здійснюється платіжними дорученнями замовника.

Перше утримання авансу здійснюється при першій оплаті рахунка виконавця після того, як НДР буде виконано на 50%.

Здача виконаних НДР замовнику проводиться в міру готовності етапів цих робіт, передбачених календарним планом, і оформляється актом прийняття-здачі, який складається і затверджується представниками замовника і виконавця.

На підставі акта прийняття-здачі робіт і рахунка виконавця замовник здійснює перерахування вартості робіт.

Розрахунки із замовниками за НДР, які виконуються за господарськими договорами, обліковуються на активному субрахунку № 634 «Розрахунки із замовниками за науково-дослідні роботи, що підлягають оплаті» і пасивному субрахунку № 351 «Розрахунки із замовниками з авансів на науково-дослідні роботи».

Аналітичний облік розрахунків із замовниками ведеться на картках за кожним договором окремо.

Надходження на спеціальний реєстраційний рахунок для обліку спеціальних коштів наукової установи авансів і проміжних платежів замовників відображається записом:

Дебет рахунка № 323 «Спеціальний реєстраційний рахунок для обліку спеціальних коштів»;

Кредит рахунка № 351 «Розрахунки із замовником з авансів на науково-дослідні роботи».

На суму пред’явленого замовнику рахунка за повністю закінчену роботу (тему) в журналі-ордері № 8 складається запис:

Дебет рахунка № 634 «Розрахунки із замовниками за науково-дослідні роботи, що підлягають оплаті»;

Кредит рахунка № 723 «Реалізація науково-дослідних робіт за договорами».

Оплата замовником закінчених НДР проводиться за договірною вартістю за вирахуванням раніше перерахованих авансів і проміжних платежів.

Надходження платежів замовника в кінцевий розрахунок на спеціальний реєстраційний рахунок виконавця відображається за дебетом рахунка № 323 «Спеціальний реєстраційний рахунок для обліку спеціальних коштів» і кредитом рахунка № 634 «Рахунки із замовниками за науково-дослідні роботи, що підлягають оплаті», а на суму утриманих авансів і платежів проводиться запис:

Дебет рахунка № 351 «Розрахунки із замовниками з авансів на науково-дослідні роботи»;

Кредит рахунка № 634 «Розрахунки із замовниками за науково-дослідні роботи, що підлягають оплаті».

У кінці року витрати за закінченими і зданими замовнику роботами списуються з кредиту рахунка № 823 «Витрати на науково-дослідні роботи за договорами» в дебет рахунка № 723 «Реалізація науково-дослідних робіт за договорами».

Після списання фактичних витрат і здійснення розрахунків з замовниками за даними рахунка № 723 визначається фінансовий результат від реалізації виконаних робіт шляхом зіставлення сум, виручених від реалізації НДР (кредит рахунка № 723), і фактичних витрат на її виконання (дебет рахунка № 723). Прибуток, отриманий від реалізації НДР, відображається за дебетом рахунка № 723 «Реалізація науково-дослідних робіт за договорами» і кредитом рахунка № 432 «Результат виконання кошторису за спеціальним фондом».

Якщо в процесі виконання робіт за темою встановлено перевищення фактичних витрат над договірною вартістю, передбаченою договором, проводиться аналіз причин, які викликали відхилення. Якщо вказане перевищення виникло з причин, які не за­лежать від виконавця, договірна вартість робіт за темою перевіряється ще разом із представниками замовника і за його згоди може бути переглянута при кінцевому прийнятті роботи.

Збитки, допущені з вини наукової установи, покриваються за рахунок результатів виконання кошторису за спеціальним фондом і відображаються так:

Дебет рахунка № 432 «Результат виконання кошторису за спеціальним фондом»;

Кредит рахунка № 723 «Реалізація науково-дослідних робіт за договорами».

На роботи, які виконуються для наукової установи сторонніми організаціями — виконавцями (контрагентами) окремих науково-дослідних тем, поширюється порядок розрахунків (включаючи видачу авансу), визначений основним договором із замовником. У разі значної питомої ваги у вартості теми робіт, виконуваних сторонніми організаціями, коли кінцевий розрахунок за виконані ними роботи не може бути здійснений науковою установою за рахунок авансу основного замовника, щоб уникнути розрахунків з співвиконавцями за рахунок коштів загального фонду, необхідно передбачити в умовах договору порядок розрахунків за етапами готовності. При цьому вартість робіт, виконаних співвиконавцями, включається у витрати того етапу, за яким проводиться розрахунок з основним замовником.

Контроль за дотриманням термінів виконання робіт за договором із співвиконавцями здійснюється науковим підрозділом, який веде дану тему, а видача і погашення авансів, а також розрахунки за договором контролюються планово-економічним відділом наукової установи.

Облік розрахунків наукової установи з організаціями-співвико­навцями ведеться на рахунку № 635 «Розрахунки із залученими спів­виконавцями для виконання робіт за господарськими договорами».

За дебетом цього рахунка відображаються суми перерахованих авансів і проміжних платежів за роботи, виконані співвиконавцями. В кредит рахунка № 635 відноситься вартість робіт, виконаних і зданих співвиконавцями науковій установі відповідно до укладеного договору. Синтетичний та аналітичний облік за рахунком № 635 ведеться в журналі-ордері № 15.

ТЕСТИ до розділу 7

Тест 1. Визначте види коштів, які відносяться до позабюджетних (коштів спеціального фонду):

а) спеціальні види платежів;

б) спеціальні кошти;

в) підзвітні суми;

г) інші позабюджетні кошти;

д) депозитні суми;

е) суми за дорученнями;

є) інші грошові кошти.

Тест 2. Укажіть спеціальний реєстраційний рахунок, для відкриття якого в орган Державного казначейства подається дозвіл на відкриття:

а) спеціальний реєстраційний рахунок для обліку спеціальних коштів;

б) спеціальний реєстраційний рахунок для обліку сум за дорученням;

в) спеціальний реєстраційний рахунок для обліку депозитних сум;

г) спеціальний реєстраційний рахунок для обліку інших позабюджетних коштів.

Тест 3. Доберіть з правої колонки відповіді до класифікаційних ознак витрат на НДР:

А. За видами витрат

а) місяць, квартал, рік;

Б. За календарними періодами

б) прямі, накладні;

В. За місцем виникнення витрат

в) науковий відділ, лабораторія;

Г. За способом віднесення на собівартість НДР

г) елементи витрат, статті витрат.

Тест 4. Виберіть метод обліку витрат і калькулювання собівартості НДР:

а) нормативний;

б) попередільний;

в) позамовний;

г) попроцесний.

Тест 5. Накладні витрати на виконання НДР розподіляються між темами пропорційно:

а) прямим витратам;

б) матеріальним витратам;

в) відпрацьованим людино-годинам;

г) заробітній платі основних працівників.

Тест 6. Доберіть з правої колонки бухгалтерські проводки до господарських операцій:

А. Зараховані на спеціальний реєстра­ційний рахунок кошти за надані послуги

а) Дебет 711

Кредит 811

Б. Списані матеріали і продукти харчування за рахунок спеціальних коштів

б) Дебет 811

Кредит 23

В. Надійшли на реєстраційний рахунок кошти за навчання учнів у гуртках при школах

в) Дебет 323

Кредит 364

Г. Списані в кінці року видатки за спец­коштами

г) Дебет 323

Кредит 674

Тест 7. Доберіть з правої колонки господарські операції до бухгалтерських проводок:

А. Дебет 301

Кредит 323

а) нарахована заробітна плата;

Б. Дебет 801

Кредит 811

б) поновлені видатки за бюджетом;

В. Дебет 661

Кредит 301

в) отримана в касу готівка на вип­лату заробітної плати;

Г. Дебет 801

Кредит 661

г) виплачена заробітна плата.

Тест 8. Укажіть зміст бухгалтерських проводок, наведених у лівій колонці:

А. Дебет 324

Кредит 673

а) отримано від друкарні бланки до­кументації з бухгалтерського обліку;

Б. Дебет 673

Кредит 362

б) враховано звіт матеріально від­повідальної особи про розподіл бланків;

В. Дебет 23

Кредит 675

в) надійшли кошти на спеціальний реєстраційний рахунок для виконання певних доручень;

Г. Дебет 331

Кредит 675

г) надійшли та оприбутковані матеріали.