• Как правильно управлять финансами своего бизнеса, если вы не специалист в области финансового анализа - Финансовый анализ

    Финансовый менеджмент - финансовые отношения между суъектами, управление финасами на разных уровнях, управление портфелем ценных бумаг, приемы управления движением финансовых ресурсов - вот далеко не полный перечень предмета "Финансовый менеджмент"

    Поговорим о том, что же такое коучинг? Одни считают, что это буржуйский брэнд, другие что прорыв с современном бизнессе. Коучинг - это свод правил для удачного ведения бизнесса, а также умение правильно распоряжаться этими правилами

Додатки

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

Додаток 1

План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ

Розділ І. Балансові рахунки

Синтетичні рахунки

Субрахунки 1-го рівня

Код

Назва

Код

Назва

Клас 1. Необоротні активи

10

Основні засоби

101

Земельні ділянки

 

 

102

Капітальні витрати на поліпшення земель

 

 

103

Будинки та споруди

 

 

104

Машини та обладнання

 

 

105

Транспортні засоби

 

 

106

Інструменти, прилади та інвентар

 

 

107

Робоча і продуктивна худоба

 

 

108

Багаторічні насадження

 

 

109

Інші основні засоби

11

Інші необоротні ма­теріальні активи

111

Музейні цінності, експонати зоопарків, виставок

 

112

Бібліотечні фонди

 

113

Малоцінні необоротні матеріальні активи

 

 

114

Білизна, постільні речі, одяг та взуття

 

 

115

Тимчасові нетитульні споруди

 

 

116

Природні ресурси

 

 

117

Інвентарна тара

 

 

118

Матеріали довготривалого використання для наукових цілей

12

Нематеріальні
активи

125

Авторські та суміжні з ними права

 

127

Інші матеріальні активи

13

Знос необоротних коштів

131

Знос основних засобів

 

132

Знос інших необоротних матеріальних активів

 

 

133

Знос нематеріальних активів

Клас 2. Запаси

20

Виробничі запаси

201

Сировина й матеріали

 

 

202

Обладнання, конструкції і деталі до установки

 

 

203

Спецобладнання для науково-дослідних робіт за господарськими договорами

 

 

204

Будівельні матеріали

 

 

205

Інші матеріали

21

Тварини на вирощуванні та відгодівлі

211

Молодняк тварин на вирощуванні

 

212

Тварини на відгодівлі

 

213

Птиця

 

 

214

Звірі

 

 

215

Кролі

 

 

216

Сім’ї бджіл

 

 

217

Доросла худоба, що вибракувана з основного стада

 

 

218

Худоба, що прийнята від населення для реалізації

22

Малоцінні та швид­козношувані предмети

221

Малоцінні та швидкозношувані предмети, що знаходяться на складі і в експлуатації

23

Матеріали і продукти харчування

231

Матеріали для учбових, наукових та інших цілей

 

232

Продукти харчування

 

 

233

Медикаменти і перев’язувальні засоби

 

 

234

Господарські матеріали і канцелярське приладдя

 

 

235

Паливо, горючі і мастильні матеріали

 

 

236

Тара

 

 

237

Матеріали в дорозі

 

 

238

Запасні частини до машин і обладнання

 

 

239

Інші матеріали

24

Готова продукція

241

Вироби виробничих (навчальних) майстерень

25

Продукція сільськогосподарського виробництва

251

Продукція підсобних (навчальних) сільських господарств

Клас 3. Кошти, розрахунки та інші активи

30

Каса

301

Каса в національній валюті

 

 

302

Каса в іноземній валюті

31

Рахунки в банках

311

Поточні рахунки на видатки установи

 

 

312

Поточні рахунки для переведення підвідомчим установам

 

 

313

Поточні рахунки для обліку спеціальних коштів

 

 

314

Поточні рахунки для обліку сум за дорученнями

 

 

315

Поточні рахунки для обліку депозитних сум

 

 

316

Поточні рахунки для обліку інших позабюджетних коштів

 

 

317

Поточні рахунки сільських, селищних та міських (міст районного підпорядкування) бюджетів

 

 

318

Поточні рахунки в іноземній валюті

 

 

319

Інші поточні рахунки

32

Рахунки в казначействі

321

Реєстраційні рахунки

 

322

Особові рахунки

 

 

323

Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку спеціальних коштів

 

 

324

Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку сум за дорученнями

 

 

325

Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку депозитних сум

 

 

326

Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку інших позабюджетних коштів

 

 

327

Реєстраційні рахунки сільських, селищних та міських (міст районного підпорядкування) бюджетів

 

 

328

Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку субвенцій, одержаних з бюджету іншого рівня

 

 

329

Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку інших доходів спеціального фонду

33

Інші кошти

331

Грошові документи в національній валюті

 

 

332

Грошові документи в іноземній валюті

 

 

333

Грошові кошти в дорозі в національній валюті

 

 

334

Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті

34

Короткострокові векселі одержані

341

Векселі, одержані в національній валюті

342

Векселі, одержані в іноземній валюті

35

Розрахунки з покуп­цями та замовниками

351

Розрахунки із замовниками з авансів на науково-дослідні роботи

36

Розрахунки з різними дебіторами

361

Розрахунки за виданими авансами

 

362

Розрахунки з підзвітними особами

 

 

363

Розрахунки з відшкодування завданих збитків

 

 

364

Розрахунки з іншими дебіторами

Клас 4. Власний капітал

40

Фонд у необоротних активах

401

Фонд у необоротних активах за їх видами

41

Фонд у малоцінних та швидкозношува­них предметах

411

Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах за їх видами

42

Результати виконання бюджетів

421

Результати виконання сільських, селищних та міських (міст районного підпорядкування) бюджетів

43

Результати виконання кошторисів

431

Результат виконання кошторису за загальним фондом

 

 

432

Результат виконання кошторису за спеціальним фондом

44

Результати переоцінок

441

Переоцінка матеріальних активів

442

Інша переоцінка

Клас 5. Довгострокові зобов’язання

50

Довгострокові позики

501

Довгострокові кредити банків

 

502

Відстрочені довгострокові кредити банків

 

 

503

Інші довгострокові позики

51

Довгострокові векселі видані

511

Видані довгострокові векселі

52

Інші довгострокові зобов’язання

521

Інші довгострокові фінансові зобов’язання

Клас 6. Поточні зобов’язання

60

Короткострокові позики

601

Короткострокові кредити банків

 

602

Відстрочені короткострокові кредити банків

 

 

603

Інші короткострокові позики

 

 

604

Прострочені позики

 

 

605

Короткострокові позики з бюджету

61

Поточна заборгова­ність за довгостроковими зобов’язан­нями

611

Поточна заборгованість за довгостроковими позиками

 

612

Поточна заборгованість за довгостроковими векселями

 

 

613

Поточна заборгованість за іншими довгостроковими зобов’язаннями

62

Короткострокові векселі видані

621

Видані короткострокові векселі

63

Розрахунки за виконані роботи

631

Розрахунки з постачальниками та підрядчиками

 

 

632

Розрахунки з часткової оплати замовлень на дослідно-конструкторські розробки, що виконуються за рахунок бюджетних коштів

 

 

633

Розрахунки із замовниками за виконані роботи і надані послуги з позабюджетних коштів

 

 

634

Розрахунки із замовниками за науково-дослідні роботи, що підлягають оплаті

 

 

635

Розрахунки із залученими співвиконавцями для виконання робіт за господарськими договорами

64

Розрахунки із податків та платежів

641

Розрахунки за платежами і податками в бюджет

642

Інші розрахунки з бюджетом

65

Розрахунки із стра­хування

651

Розрахунки з пенсійного забезпечення

 

652

Розрахунки із соціального страхування

 

 

653

Розрахунки із страхування на випадок безробіття

 

 

654

Розрахунки з інших видів страхування

66

Розрахунки з опла­ти праці

661

Розрахунки із заробітної плати

 

662

Розрахунки зі стипендіатами

 

 

663

Розрахунки з працівниками за товари, продані в кредит

 

 

664

Розрахунки з працівниками за безготівковими перерахуваннями на рахунки з вкладів у банках

 

 

665

Розрахунки з працівниками за безготівковими перерахуваннями внесків за договорами добровільного страхування

 

 

666

Розрахунки з членами профспілки безготівковими перерахуваннями сум членських профспілкових внесків

 

 

667

Розрахунки з працівниками за позиками банків

 

 

668

Розрахунки за виконавчими документами та інші утримання

 

 

669

Інші розрахунки за виконані роботи

67

Розрахунки за іншими операціями і кредиторами

671

Розрахунки з депонентами

 

672

Розрахунки за депозитними сумами

 

 

673

Розрахунки за коштами, одержаними на видатки за дорученнями

 

 

674

Розрахунки за спеціальними видами платежів

 

 

675

Розрахунки з іншими кредиторами

68

Внутрішні розрахунки

681

Внутрішні розрахунки за загальним фондом

 

682

Внутрішні розрахунки за спеціальним фондом

69

Кошти бюджетів

691

Кошти, передані й отримані

Клас 7. Доходи

70

Доходи загального фонду

701

Асигнування з державного бюджету на видатки установи та інші заходи

702

Асигнування з місцевого бюджету на видатки установи та інші заходи

71

Доходи спеціального фонду

711

Доходи за спеціальними коштами

 

712

Доходи за іншими власними надходженнями

 

 

713

Доходи за іншими коштами

 

 

714

Кошти батьків за надані послуги

 

 

715

Доходи, спрямовані на покриття дефіциту загального фонду

 

 

716

Доходи за витратами майбутніх періодів

72

Доходи від реалізації продукції, виробів і виконаних робіт

721

Реалізація виробів виробничих (навчальних) майстерень

 

722

Реалізація продукції підсобних (навчальних) сільських господарств

 

 

723

Реалізація науково-дослідних робіт за договорами

73

Доходи бюджетів

731

Доходи сільських, селищних та міських (міст районного підпорядкування) бюджетів

Клас 8. Витрати

80

Видатки із загального фонду

801

Видатки з державного бюджету на утримання установи та інші заходи

 

 

802

Видатки з місцевого бюджету на утримання установи та інші заходи

 

 

803

Видатки сільських, селищних і міських (міст районного підпорядкування) бюджетів

81

Видатки спеціального фонду

811

Видатки за спеціальними коштами

 

812

Видатки за іншими власними надходженнями

 

 

813

Видатки за іншими коштами

82

Виробничі витрати

821

Витрати виробничих (навчальних) майстерень

 

 

822

Витрати підсобних (навчальних) сільських господарств

 

 

823

Витрати на науково-дослідні роботи за договорами

 

 

824

Витрати на виготовлення експериментальних пристроїв

 

 

825

Витрати на заготівлю і переробку матеріалів

 

Закінчення додатка 1

Розділ ІІ. Позабалансові рахунки

Клас 0. Позабалансові рахунки

01

Орендовані необоротні активи

 

 

02

Активи на відповідальному зберіганні

 

 

04

Непередбачені активи і зобов’язання

 

 

05

Гарантії та забезпечення

 

 

07

Списані активи та зобов’язання

 

 

08

Бланки суворого обліку

 

 

09

Призначення та зобов’язання

 

 

 

Додаток 2

Економічна класифікація видатків бюджету

Поточні видатки

1000

Видатки на товари і послуги

1100

Оплата праці працівників бюджетних установ

1100

Заробітна плата

1111

Грошове утримання військовослужбовців

1112

Нарахування на заробітну плату

1120

Збір на обов’язкове державне пенсійне страхування

1121

Збір на обов’язкове соціальне страхування

1122

Придбання предметів постачання і матеріалів, утримання бюджет­них установ

1130

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

1131

Медикаменти та перев’язувальні матеріали

1132

Продукти харчування

1133

М’який інвентар та обмундирування

1134

Оплата транспортних послуг та утримання транспортних засобів

1135

Оренда

1136

Поточний ремонт обладнання, інвентаря та будівель

1137

Послуги зв’язку

1138

Оплата інших послуг та інші видатки

1139

Видатки на відрядження

1140

Матеріали, інвентар, будівництво, капітальний ремонт та заходи спеціального призначення

1150

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

1160

Оплата теплопостачання

1161

Оплата водопостачання і водовідведення

1162

Оплата електроенергії

1163

Оплата природного газу

1164

Оплата інших комунальних послуг та енергоносіїв

1165

Дослідження і розробки, державні програми

1170

Виплата процентів (доходу) за зобов’язаннями

1200

Субсидії та поточні трансферти

1300

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

1310

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

1320

Поточні трансферти населенню

1340

Виплата пенсій і допомоги

1341

Стипендії

1342

Оплата безплатно наданих квартир і комунальних послуг

1343

Інші поточні трансферти населенню

1344

Поточні трансферти за кордон

1350

Капітальні видатки

2000

Придбання основного капіталу

2100

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

2110

Придбання виробничого обладнання і предметів довгострокового користування для підприємств (установ) і для реалізації багатоцільових проектів (програм)

2111

Придбання невиробничого обладнання і предметів довгострокового користування для підприємств (установ) і для реалізації багатоцільових проектів (програм)

2112

Капітальне будівництво (придбання)

2120

Будівництво житла

2121

Будівництво виробничих об’єктів

2122

Будівництво об’єктів соціально-культурного та побутового призначення

2123

Будівництво адміністративних об’єктів

2124

Інше будівництво

2125

Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація

2130

Капітальний ремонт та реконструкція житлового фонду

2131

Капітальний ремонт та реконструкція виробничих об’єктів, обладнання

2132

Капітальний ремонт та реконструкція об’єктів соціально-культурного та побутового призначення

2133

Капітальний ремонт та реконструкція адміністративних об’єктів

2134

Реставрація пам’яток архітектури

2135

Інший капітальний ремонт

2136

Створення державних запасів і резервів

2200

Придбання землі і нематеріальних активів

2300

Капітальні трансферти

2400

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

2410

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

2420

Капітальні трансферти населенню

2430

Капітальні трансферти за кордон

2440

Нерозподілені видатки

3000

Кредитування з вирахуванням погашення

4000

Платежі до бюджету

7000

Податки та обов’язкові платежі (крім податку на прибуток та податку на додану вартість)

7100

Податок на прибуток

7200

Податок на додану вартість

7300

Додаток 3

НОМЕНКЛАТУРА СТАТЕЙ НАКЛАДНИХ ВИТРАТ

Стаття витрат

Зміст і характеристика витрат

1. Витрати, пов’я­зані з управлінням, організацією

Утримання працівників апарату управління організації та її структурних підрозділів, матеріально-технічне забезпечення і транспортне обслуговування, пов’язане з управлінням науковою діяльністю, у тому числі:

 

витрати на виплату основної та додаткової заробітної плати, обчислені згідно з діючими в організації системами оплати праці, включаючи будь-які види грошових і матеріальних доплат; витрати на виплату за невідпрацьований в організації час згідно із законодавством про оплату праці;

 

виплати громадянам за виконання робіт (надання послуг) згідно з договорами цивільно-правового характеру; інші виплати, передбачені законодавством; відрахування на державне (обов’язкове) соціальне страхування, включаючи відрахування на обов’язкове медичне страхування;

 

відрахування на державне (обов’язкове) пенсійне страхування (до Пенсійного фонду);

 

відрахування на додаткове пенсійне страхування; відрахування до Фонду сприяння зайнятості населення; витрати на придбання сировини, матеріалів, інструментів, пристроїв та інших засобів і предметів праці, енергії для опалення, освітлення, утримання в чистоті та порядку будинків, споруд, інвентаря загального призначення, проведення поточного ремонту, технічного огляду і технічного обслуговування основних фондів загального призначення, в тому числі взятих у тимчасове користування за угодами оперативної оренди, за винятком їх реконструкції та модернізації:

 

витрати на службові поїздки працівників у межах населеного пункту, де знаходиться організація;

 

оплата службових відряджень у межах норм, передбачених законодавством;

 

управління: обчислювальних центрів, вузлів зв’язку, засобів сигналізації;

 

оплата робіт (послуг) консультаційного та інформаційного характеру, пов’язаних із забезпеченням діяльності організації, зберіганням і реалізацією робіт (послуг), включаючи послуги щодо зміни структури управління приватизованою організацією, а також передбачених законодавством обов’яз­кових аудиторських перевірок;

 

витрати на оплату послуг сторонніх підприємств, установ і організацій щодо управління виробництвом, зберігання і реалізації продукції (робіт, послуг), якщо штатним розписом організації не передбачені відповідні функціональні служби;

 

представницькі витрати: організація прийомів, включаючи оплату праці обслуговуючого персоналу, в межах норм, передбачених законодавством;

 

оплата вартості ліцензій та інших державних дозволів для ведення господарської діяльності організації; витрати на оприлюднення річного звіту.

 

Інші витрати на управління здійснюються згідно із законодавством

2. Витрати на винахідництво і раціоналізацію

Витрати на винахідництво і раціоналізацію, включаючи витрати на проведення дослідно-експериментальних робіт, виготовлення та випробування моделей і зразків за винахідницькими і раціоналізаторськими пропозиціями, пов’язані з основною діяльністю організації, виплату авторських винагород, якщо вони не є роялті;

нарахування на заробітну плату і авторські винагороди творчих працівників, що перераховуються до фондів творчих спілок відповідно до законодавства

3. Витрати на підготовку (навчання) і перепідготовку кадрів

Виплата працівникам управління середньої заробітної плати за основним місцем роботи за час їх навчання з відривом від виробництва в системі підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів;

 

оплата праці кваліфікованих робітників, керівників і спеціалістів, залучених без звільнення від основної роботи до підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників;

 

витрати на оплату праці за керівництво виробничою практикою учнів загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних закладів освіти і студентів вищих закладів освіти;

 

оплата відпусток, що надаються відповідно до законодавства особам, які навчаються у вечірніх та заочних вищих закладах освіти, в аспірантурах, у вечірніх (змінних) і заочних загальноосвітніх школах, у вечірніх (змінних) про­фесійно-технічних закладах освіти, оплата їх проїзду до місця навчання і у зворотному напрямі, у випадках, передбачених законодавством

4. Витрати, пов’я­зані з набором ро­бочої сили

Передбачені законодавством витрати, пов’язані з набором робочої сили, з урахуванням витрат на оплату випускникам середніх професійно-технічних закладів освіти і молодим спеціалістам, які закінчили вищі заклади освіти, вартості проїзду до місця роботи, а також оплачуваної відпустки, яка надається їм перед початком роботи

5. Витрати на перевезення працівників до місця ро­боти і у зворотно­му напрямі

Витрати на перевезення працівників до місця роботи і у зворотному напрямі за маршрутами, що не обслуговуються пасажирським транспортом загального користування, вклю­чаючи додаткові витрати на спеціальні маршрути міського пасажирського транспорту, організовані відповідно до угод, укладених з транспортними підприємствами (понад вартість, сплачену працівниками організації за діючими тарифами на відповідний вид транспорту або віднесену за рахунок прибутку, що залишається у розпорядженні організації);

 

витрати на перевезення працівників — інвалідів І і ІІ групи до місця роботи і у зворотному напрямі незалежно від наявності маршрутів пасажирського транспорту загального користування;

 

додаткові витрати, пов’язані з виконанням робіт вахтовим методом, включаючи транспортні витрати на перевезення працівників від місця знаходження організації або пункту збору до місця роботи і у зворотному напрямі та від місця проживання у вахтовому селищі до місця роботи і у зворот­ному напрямі, а також витрати на експлуатацію та утримання вахтового селища, не компенсовані платою працівників за користування житлом і комунальними послугами

6. Поточні витрати на утримання і експлуатацію фондів природоохоронного призначення

Поточні витрати, пов’язані з утриманням та експлуатацією фондів природоохоронного призначення (очисних споруд, уловлювачів, фільтрів тощо);

витрати на захоронення екологічно небезпечних відходів;

оплата послуг сторонніх підприємств, установ і організацій щодо приймання, зберігання та знищення екологічно небезпечних відходів;

 

витрати на очищення стічних вод;

 

платежі за викиди, скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, платежі за розміщення відходів виробництва та інші види шкідливого впливу в межах лімітів;

 

інші види поточних витрат на збереження природи

7. Витрати на оп­лату послуг банків

Витрати на сплату відсотків з фінансових кредитів, одержаних для поповнення власних обігових коштів, а також для придбання основних виробничих фондів і нематеріальних активів для проведення наукової діяльності незалежно від терміну кредитування;

 

витрати, пов’язані з оплатою послуг комерційних банків та інших кридитно-фінансових установ, включаючи плату за:

 

розрахункове обслуговування;

 

отримання гарантій;

 

вексельний аваль;

 

факторингові і довірчі операції;

 

облік боргових вимог і зобов’язань, включаючи цінні папери;

 

поштово-телеграфні послуги та інші витрати, пов’язані з грошовим обігом

8. Витрати на обслуговування працівників організації підприємствами громадського харчування

Витрати на утримання приміщень, що надаються безоплатно підприємствам громадського харчування або використовуються організаціями самостійно для обслуговування пра­цівників, що перебувають з організацією у трудових відносинах, включаючи амортизаційні відрахування, витрати на проведення поточного ремонту приміщення, на освітлення, опалення, водо-, електропостачання, а також на паливо для приготування їжі

9. Витрати, пов’я­зані з підготовкою та освоєнням виробництва про-
дукції

Витрати, пов’язані з використанням природної сировини, в частині відрахувань для покриття витрат на геологічні розвідки та розшуки корисних копалин: витрати на рекультивацію земель; витрати некапітального характеру, які пов’я­зані з удосконаленням технологій та організацією виробництва, поліпшенням якості продукції, підвищенням її надійності, довговічності та поліпшенням інших експлуатаційних властивостей і здійснюються в ході виробничого процесу;

 

витрати на гарантійний ремонт і обслуговування виробленої продукції, якщо це передбачено умовами реалізації продукції, в межах встановлених норм;

 

витрати на виготовлення і придбання бланків цінних паперів, а також інші витрати, пов’язані з їх емісією

10. Витрати на від­творення основних фондів

Витрати на повне відтворення та капітальний ремонт основних фондів загального призначення у вигляді амортизаційних відрахувань від вартості основних фондів на реконструкцію, модернізацію та капітальний ремонт фондів, що належать організації, а також тих, що перебувають у користуванні організації на умовах оренди (лізингу), обчислені за їх балансовою вартістю відповідно до встановлених норм, включаючи прискорену амортизацію активної їх частини, та винагорода, нарахована орендодавцем, за користування основними фондами

11. Витрати на науково-технічну інформацію та рекламу

Друкарські витрати на видання наукових праць, наукових журналів, монографій (папір, фотонабір, друк, технічне редагування, брошурування, палітурні роботи тощо);

витрати на утримання науково-технічної бібліотеки (крім витрат на оплату праці), придбання книг і періодичних видань, їх переплітання, утримання бібліотечного інвентаря і бібліотечної техніки, науково-бібліографічна робота, влаштування тематичних книжкових виставок і вітрин, інші витрати на утримання науково-технічної бібліотеки;

 

витрати на організацію наукових конференцій та інших офіційних заходів;

 

витрати на участь організації у виставках, ярмарках, вартість переданих зразків і моделей;

 

витрати на патентування і сертифікацію продукції;

 

витрати на рекламу і підготовку товарів до продажу у
межах законодавства

 

До витрат на рекламу належать:

 

витрати розроблення і видання рекламних виробів (ілюстрованих прейскурантів, каталогів, брошур, альбомів, проспектів, плакатів, афіш, рекламних листів, листівок тощо);

 

витрати на розроблення і виготовлення ескізів етикеток, зразків фірмових пакетів та упаковки;

 

витрати на рекламу в засобах масової інформації (оголошення в пресі, передачі по радіо і телебаченню), витрати на світлову, комп’ютерну та іншу зовнішню рекламу;

 

витрати на придбання, виготовлення, копіювання, дублювання і демонстрацію рекламних кіно-, відео- і діафільмів;

 

витрати на виготовлення стендів, муляжів рекламних щитів, покажчиків тощо (в сумі амортизації, зносу зазначеного інвентаря);

 

витрати на зберігання та експедирування рекламних
матеріалів;

 

витрати на оформлення вітрин, кімнат-зразків, виставок-продажів, включаючи відрядження працівників організації на виставку її продукції та вартість її зразків, які передаються безоплатно і не підлягають поверненню;

 

суми уцінки продукції, що повністю або частково втратила первинну якість за час експонування у вітринах;

 

витрати на проведення інших рекламних заходів, пов’я­заних з діяльністю організації

12. Витрати на утримання протипожежної і сторо­жової охорони

Оплата послуг сторонніх підприємств, установ і організацій за протипожежну і сторожову охорону

13. Витрати на забезпечення нормальних умов праці і техніки безпеки

Витрати на придбання обладнання та утримання загороджень для машин та їх рухомих частин, люків, отворів, сигналізацій, захисних та інших пристроїв некапітального характеру, що забезпечують техніку безпеки;

витрати на забезпечення працівників спеціальним одягом, взуттям, обмундируванням, форменим одягом та спеціальним харчуванням у випадках, передбачених законодав-
ством;

 

витрати на дотримання правил техніки безпеки праці, санітарно-гігієнічних та інших спеціальних вимог, передбачених правилами технічної експлуатації, нагляду і контролю за діяльністю організації у встановленому законодавством порядку

14. Податки, збори та інші обов’яз­кові платежі й витрати

Відрахування на будівництво, реконструкцію, ремонт і утри­мання автомобільних доріг;

відрахування до Державного інноваційного фонду;

 

відрахування до Державного фонду сприяння конверсії;

 

сплата рентних платежів за використання земельних ресурсів;

 

сплата концесійних платежів за використання природних копалин;

 

сплата збору, передбаченого законодавством, за реєстрацію організації в органах державного управління;

 

плата за деревину, продану на пні;

 

плата за воду, що збирається з водогосподарських систем у межах затверджених лімітів, а також платежі за використання інших природних ресурсів;

 

орендна плата за отримані в оренду приміщення нежитлового призначення;

 

платежі з обов’язкового страхування майна організації та цивільної відповідальності, а також окремих категорій працівників, зайнятих у виробництві відповідних видів продукції (робіт, послуг) безпосередньо з підвищеною небезпекою для життя та здоров’я, передбачених законодавством;

 

збори та інші обов’язкові платежі, передбачені законами України, постановами Верховної Ради України, указами Президента України та декретами Кабінету Міністрів України

15. Витрати на реа­лізацію продукції

Відшкодування складських, навантажувально-розвантажу­вальних, перевалочних, пакувальних, транспортних і страхувальних витрат постачальника, що включаються до ціни продукції згідно з базисом поставки, передбаченим угодою сторін;

 

оплата послуг транспортно-експедиційних, страхових та посередницьких організацій (включаючи комісійну винагороду), вартість яких включається до ціни продукції згідно з базисом поставки, передбаченим угодою сторін;

 

сплата експортного (вивізного) мита і митних зборів

16. Інші витрати

Витрати на покриття втрат, що виникли внаслідок технічно неминучого браку;

 

витрати на операції із скляною тарою;

 

витрати на покриття нестачі матеріальних цінностей на виробництві та на складах у межах норм природного убування;

 

витрати на відшкодування шкоди, заподіяної працівникові ушкодженням здоров’я, пов’язаним з виконанням ним трудових обов’язків;

 

витрати на виплату звільненим працівникам вихідної допомоги і середнього заробітку;

 

витрати, пов’язані з нарахуванням та виплатою дивідендів учасникам та засновникам організації (оплата повідомлень у засобах масової інформації, конвертів, послуг зв’язку);

 

інші накладні витрати, які відносяться на собівартість НДДКР і підлягають відшкодуванню замовниками згідно із законодавством

Додаток 1

План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ

Розділ І. Балансові рахунки

Синтетичні рахунки

Субрахунки 1-го рівня

Код

Назва

Код

Назва

Клас 1. Необоротні активи

10

Основні засоби

101

Земельні ділянки

 

 

102

Капітальні витрати на поліпшення земель

 

 

103

Будинки та споруди

 

 

104

Машини та обладнання

 

 

105

Транспортні засоби

 

 

106

Інструменти, прилади та інвентар

 

 

107

Робоча і продуктивна худоба

 

 

108

Багаторічні насадження

 

 

109

Інші основні засоби

11

Інші необоротні ма­теріальні активи

111

Музейні цінності, експонати зоопарків, виставок

 

112

Бібліотечні фонди

 

113

Малоцінні необоротні матеріальні активи

 

 

114

Білизна, постільні речі, одяг та взуття

 

 

115

Тимчасові нетитульні споруди

 

 

116

Природні ресурси

 

 

117

Інвентарна тара

 

 

118

Матеріали довготривалого використання для наукових цілей

12

Нематеріальні
активи

125

Авторські та суміжні з ними права

 

127

Інші матеріальні активи

13

Знос необоротних коштів

131

Знос основних засобів

 

132

Знос інших необоротних матеріальних активів

 

 

133

Знос нематеріальних активів

Клас 2. Запаси

20

Виробничі запаси

201

Сировина й матеріали

 

 

202

Обладнання, конструкції і деталі до установки

 

 

203

Спецобладнання для науково-дослідних робіт за господарськими договорами

 

 

204

Будівельні матеріали

 

 

205

Інші матеріали

21

Тварини на вирощуванні та відгодівлі

211

Молодняк тварин на вирощуванні

 

212

Тварини на відгодівлі

 

213

Птиця

 

 

214

Звірі

 

 

215

Кролі

 

 

216

Сім’ї бджіл

 

 

217

Доросла худоба, що вибракувана з основного стада

 

 

218

Худоба, що прийнята від населення для реалізації

22

Малоцінні та швид­козношувані предмети

221

Малоцінні та швидкозношувані предмети, що знаходяться на складі і в експлуатації

23

Матеріали і продукти харчування

231

Матеріали для учбових, наукових та інших цілей

 

232

Продукти харчування

 

 

233

Медикаменти і перев’язувальні засоби

 

 

234

Господарські матеріали і канцелярське приладдя

 

 

235

Паливо, горючі і мастильні матеріали

 

 

236

Тара

 

 

237

Матеріали в дорозі

 

 

238

Запасні частини до машин і обладнання

 

 

239

Інші матеріали

24

Готова продукція

241

Вироби виробничих (навчальних) майстерень

25

Продукція сільськогосподарського виробництва

251

Продукція підсобних (навчальних) сільських господарств

Клас 3. Кошти, розрахунки та інші активи

30

Каса

301

Каса в національній валюті

 

 

302

Каса в іноземній валюті

31

Рахунки в банках

311

Поточні рахунки на видатки установи

 

 

312

Поточні рахунки для переведення підвідомчим установам

 

 

313

Поточні рахунки для обліку спеціальних коштів

 

 

314

Поточні рахунки для обліку сум за дорученнями

 

 

315

Поточні рахунки для обліку депозитних сум

 

 

316

Поточні рахунки для обліку інших позабюджетних коштів

 

 

317

Поточні рахунки сільських, селищних та міських (міст районного підпорядкування) бюджетів

 

 

318

Поточні рахунки в іноземній валюті

 

 

319

Інші поточні рахунки

32

Рахунки в казначействі

321

Реєстраційні рахунки

 

322

Особові рахунки

 

 

323

Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку спеціальних коштів

 

 

324

Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку сум за дорученнями

 

 

325

Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку депозитних сум

 

 

326

Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку інших позабюджетних коштів

 

 

327

Реєстраційні рахунки сільських, селищних та міських (міст районного підпорядкування) бюджетів

 

 

328

Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку субвенцій, одержаних з бюджету іншого рівня

 

 

329

Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку інших доходів спеціального фонду

33

Інші кошти

331

Грошові документи в національній валюті

 

 

332

Грошові документи в іноземній валюті

 

 

333

Грошові кошти в дорозі в національній валюті

 

 

334

Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті

34

Короткострокові векселі одержані

341

Векселі, одержані в національній валюті

342

Векселі, одержані в іноземній валюті

35

Розрахунки з покуп­цями та замовниками

351

Розрахунки із замовниками з авансів на науково-дослідні роботи

36

Розрахунки з різними дебіторами

361

Розрахунки за виданими авансами

 

362

Розрахунки з підзвітними особами

 

 

363

Розрахунки з відшкодування завданих збитків

 

 

364

Розрахунки з іншими дебіторами

Клас 4. Власний капітал

40

Фонд у необоротних активах

401

Фонд у необоротних активах за їх видами

41

Фонд у малоцінних та швидкозношува­них предметах

411

Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах за їх видами

42

Результати виконання бюджетів

421

Результати виконання сільських, селищних та міських (міст районного підпорядкування) бюджетів

43

Результати виконання кошторисів

431

Результат виконання кошторису за загальним фондом

 

 

432

Результат виконання кошторису за спеціальним фондом

44

Результати переоцінок

441

Переоцінка матеріальних активів

442

Інша переоцінка

Клас 5. Довгострокові зобов’язання

50

Довгострокові позики

501

Довгострокові кредити банків

 

502

Відстрочені довгострокові кредити банків

 

 

503

Інші довгострокові позики

51

Довгострокові векселі видані

511

Видані довгострокові векселі

52

Інші довгострокові зобов’язання

521

Інші довгострокові фінансові зобов’язання

Клас 6. Поточні зобов’язання

60

Короткострокові позики

601

Короткострокові кредити банків

 

602

Відстрочені короткострокові кредити банків

 

 

603

Інші короткострокові позики

 

 

604

Прострочені позики

 

 

605

Короткострокові позики з бюджету

61

Поточна заборгова­ність за довгостроковими зобов’язан­нями

611

Поточна заборгованість за довгостроковими позиками

 

612

Поточна заборгованість за довгостроковими векселями

 

 

613

Поточна заборгованість за іншими довгостроковими зобов’язаннями

62

Короткострокові векселі видані

621

Видані короткострокові векселі

63

Розрахунки за виконані роботи

631

Розрахунки з постачальниками та підрядчиками

 

 

632

Розрахунки з часткової оплати замовлень на дослідно-конструкторські розробки, що виконуються за рахунок бюджетних коштів

 

 

633

Розрахунки із замовниками за виконані роботи і надані послуги з позабюджетних коштів

 

 

634

Розрахунки із замовниками за науково-дослідні роботи, що підлягають оплаті

 

 

635

Розрахунки із залученими співвиконавцями для виконання робіт за господарськими договорами

64

Розрахунки із податків та платежів

641

Розрахунки за платежами і податками в бюджет

642

Інші розрахунки з бюджетом

65

Розрахунки із стра­хування

651

Розрахунки з пенсійного забезпечення

 

652

Розрахунки із соціального страхування

 

 

653

Розрахунки із страхування на випадок безробіття

 

 

654

Розрахунки з інших видів страхування

66

Розрахунки з опла­ти праці

661

Розрахунки із заробітної плати

 

662

Розрахунки зі стипендіатами

 

 

663

Розрахунки з працівниками за товари, продані в кредит

 

 

664

Розрахунки з працівниками за безготівковими перерахуваннями на рахунки з вкладів у банках

 

 

665

Розрахунки з працівниками за безготівковими перерахуваннями внесків за договорами добровільного страхування

 

 

666

Розрахунки з членами профспілки безготівковими перерахуваннями сум членських профспілкових внесків

 

 

667

Розрахунки з працівниками за позиками банків

 

 

668

Розрахунки за виконавчими документами та інші утримання

 

 

669

Інші розрахунки за виконані роботи

67

Розрахунки за іншими операціями і кредиторами

671

Розрахунки з депонентами

 

672

Розрахунки за депозитними сумами

 

 

673

Розрахунки за коштами, одержаними на видатки за дорученнями

 

 

674

Розрахунки за спеціальними видами платежів

 

 

675

Розрахунки з іншими кредиторами

68

Внутрішні розрахунки

681

Внутрішні розрахунки за загальним фондом

 

682

Внутрішні розрахунки за спеціальним фондом

69

Кошти бюджетів

691

Кошти, передані й отримані

Клас 7. Доходи

70

Доходи загального фонду

701

Асигнування з державного бюджету на видатки установи та інші заходи

702

Асигнування з місцевого бюджету на видатки установи та інші заходи

71

Доходи спеціального фонду

711

Доходи за спеціальними коштами

 

712

Доходи за іншими власними надходженнями

 

 

713

Доходи за іншими коштами

 

 

714

Кошти батьків за надані послуги

 

 

715

Доходи, спрямовані на покриття дефіциту загального фонду

 

 

716

Доходи за витратами майбутніх періодів

72

Доходи від реалізації продукції, виробів і виконаних робіт

721

Реалізація виробів виробничих (навчальних) майстерень

 

722

Реалізація продукції підсобних (навчальних) сільських господарств

 

 

723

Реалізація науково-дослідних робіт за договорами

73

Доходи бюджетів

731

Доходи сільських, селищних та міських (міст районного підпорядкування) бюджетів

Клас 8. Витрати

80

Видатки із загального фонду

801

Видатки з державного бюджету на утримання установи та інші заходи

 

 

802

Видатки з місцевого бюджету на утримання установи та інші заходи

 

 

803

Видатки сільських, селищних і міських (міст районного підпорядкування) бюджетів

81

Видатки спеціального фонду

811

Видатки за спеціальними коштами

 

812

Видатки за іншими власними надходженнями

 

 

813

Видатки за іншими коштами

82

Виробничі витрати

821

Витрати виробничих (навчальних) майстерень

 

 

822

Витрати підсобних (навчальних) сільських господарств

 

 

823

Витрати на науково-дослідні роботи за договорами

 

 

824

Витрати на виготовлення експериментальних пристроїв

 

 

825

Витрати на заготівлю і переробку матеріалів

 

Закінчення додатка 1

Розділ ІІ. Позабалансові рахунки

Клас 0. Позабалансові рахунки

01

Орендовані необоротні активи

 

 

02

Активи на відповідальному зберіганні

 

 

04

Непередбачені активи і зобов’язання

 

 

05

Гарантії та забезпечення

 

 

07

Списані активи та зобов’язання

 

 

08

Бланки суворого обліку

 

 

09

Призначення та зобов’язання

 

 

 

Додаток 2

Економічна класифікація видатків бюджету

Поточні видатки

1000

Видатки на товари і послуги

1100

Оплата праці працівників бюджетних установ

1100

Заробітна плата

1111

Грошове утримання військовослужбовців

1112

Нарахування на заробітну плату

1120

Збір на обов’язкове державне пенсійне страхування

1121

Збір на обов’язкове соціальне страхування

1122

Придбання предметів постачання і матеріалів, утримання бюджет­них установ

1130

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

1131

Медикаменти та перев’язувальні матеріали

1132

Продукти харчування

1133

М’який інвентар та обмундирування

1134

Оплата транспортних послуг та утримання транспортних засобів

1135

Оренда

1136

Поточний ремонт обладнання, інвентаря та будівель

1137

Послуги зв’язку

1138

Оплата інших послуг та інші видатки

1139

Видатки на відрядження

1140

Матеріали, інвентар, будівництво, капітальний ремонт та заходи спеціального призначення

1150

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

1160

Оплата теплопостачання

1161

Оплата водопостачання і водовідведення

1162

Оплата електроенергії

1163

Оплата природного газу

1164

Оплата інших комунальних послуг та енергоносіїв

1165

Дослідження і розробки, державні програми

1170

Виплата процентів (доходу) за зобов’язаннями

1200

Субсидії та поточні трансферти

1300

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

1310

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

1320

Поточні трансферти населенню

1340

Виплата пенсій і допомоги

1341

Стипендії

1342

Оплата безплатно наданих квартир і комунальних послуг

1343

Інші поточні трансферти населенню

1344

Поточні трансферти за кордон

1350

Капітальні видатки

2000

Придбання основного капіталу

2100

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

2110

Придбання виробничого обладнання і предметів довгострокового користування для підприємств (установ) і для реалізації багатоцільових проектів (програм)

2111

Придбання невиробничого обладнання і предметів довгострокового користування для підприємств (установ) і для реалізації багатоцільових проектів (програм)

2112

Капітальне будівництво (придбання)

2120

Будівництво житла

2121

Будівництво виробничих об’єктів

2122

Будівництво об’єктів соціально-культурного та побутового призначення

2123

Будівництво адміністративних об’єктів

2124

Інше будівництво

2125

Капітальний ремонт, реконструкція та реставрація

2130

Капітальний ремонт та реконструкція житлового фонду

2131

Капітальний ремонт та реконструкція виробничих об’єктів, обладнання

2132

Капітальний ремонт та реконструкція об’єктів соціально-культурного та побутового призначення

2133

Капітальний ремонт та реконструкція адміністративних об’єктів

2134

Реставрація пам’яток архітектури

2135

Інший капітальний ремонт

2136

Створення державних запасів і резервів

2200

Придбання землі і нематеріальних активів

2300

Капітальні трансферти

2400

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

2410

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

2420

Капітальні трансферти населенню

2430

Капітальні трансферти за кордон

2440

Нерозподілені видатки

3000

Кредитування з вирахуванням погашення

4000

Платежі до бюджету

7000

Податки та обов’язкові платежі (крім податку на прибуток та податку на додану вартість)

7100

Податок на прибуток

7200

Податок на додану вартість

7300

Додаток 3

НОМЕНКЛАТУРА СТАТЕЙ НАКЛАДНИХ ВИТРАТ

Стаття витрат

Зміст і характеристика витрат

1. Витрати, пов’я­зані з управлінням, організацією

Утримання працівників апарату управління організації та її структурних підрозділів, матеріально-технічне забезпечення і транспортне обслуговування, пов’язане з управлінням науковою діяльністю, у тому числі:

 

витрати на виплату основної та додаткової заробітної плати, обчислені згідно з діючими в організації системами оплати праці, включаючи будь-які види грошових і матеріальних доплат; витрати на виплату за невідпрацьований в організації час згідно із законодавством про оплату праці;

 

виплати громадянам за виконання робіт (надання послуг) згідно з договорами цивільно-правового характеру; інші виплати, передбачені законодавством; відрахування на державне (обов’язкове) соціальне страхування, включаючи відрахування на обов’язкове медичне страхування;

 

відрахування на державне (обов’язкове) пенсійне страхування (до Пенсійного фонду);

 

відрахування на додаткове пенсійне страхування; відрахування до Фонду сприяння зайнятості населення; витрати на придбання сировини, матеріалів, інструментів, пристроїв та інших засобів і предметів праці, енергії для опалення, освітлення, утримання в чистоті та порядку будинків, споруд, інвентаря загального призначення, проведення поточного ремонту, технічного огляду і технічного обслуговування основних фондів загального призначення, в тому числі взятих у тимчасове користування за угодами оперативної оренди, за винятком їх реконструкції та модернізації:

 

витрати на службові поїздки працівників у межах населеного пункту, де знаходиться організація;

 

оплата службових відряджень у межах норм, передбачених законодавством;

 

управління: обчислювальних центрів, вузлів зв’язку, засобів сигналізації;

 

оплата робіт (послуг) консультаційного та інформаційного характеру, пов’язаних із забезпеченням діяльності організації, зберіганням і реалізацією робіт (послуг), включаючи послуги щодо зміни структури управління приватизованою організацією, а також передбачених законодавством обов’яз­кових аудиторських перевірок;

 

витрати на оплату послуг сторонніх підприємств, установ і організацій щодо управління виробництвом, зберігання і реалізації продукції (робіт, послуг), якщо штатним розписом організації не передбачені відповідні функціональні служби;

 

представницькі витрати: організація прийомів, включаючи оплату праці обслуговуючого персоналу, в межах норм, передбачених законодавством;

 

оплата вартості ліцензій та інших державних дозволів для ведення господарської діяльності організації; витрати на оприлюднення річного звіту.

 

Інші витрати на управління здійснюються згідно із законодавством

2. Витрати на винахідництво і раціоналізацію

Витрати на винахідництво і раціоналізацію, включаючи витрати на проведення дослідно-експериментальних робіт, виготовлення та випробування моделей і зразків за винахідницькими і раціоналізаторськими пропозиціями, пов’язані з основною діяльністю організації, виплату авторських винагород, якщо вони не є роялті;

нарахування на заробітну плату і авторські винагороди творчих працівників, що перераховуються до фондів творчих спілок відповідно до законодавства

3. Витрати на підготовку (навчання) і перепідготовку кадрів

Виплата працівникам управління середньої заробітної плати за основним місцем роботи за час їх навчання з відривом від виробництва в системі підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів;

 

оплата праці кваліфікованих робітників, керівників і спеціалістів, залучених без звільнення від основної роботи до підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників;

 

витрати на оплату праці за керівництво виробничою практикою учнів загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних закладів освіти і студентів вищих закладів освіти;

 

оплата відпусток, що надаються відповідно до законодавства особам, які навчаються у вечірніх та заочних вищих закладах освіти, в аспірантурах, у вечірніх (змінних) і заочних загальноосвітніх школах, у вечірніх (змінних) про­фесійно-технічних закладах освіти, оплата їх проїзду до місця навчання і у зворотному напрямі, у випадках, передбачених законодавством

4. Витрати, пов’я­зані з набором ро­бочої сили

Передбачені законодавством витрати, пов’язані з набором робочої сили, з урахуванням витрат на оплату випускникам середніх професійно-технічних закладів освіти і молодим спеціалістам, які закінчили вищі заклади освіти, вартості проїзду до місця роботи, а також оплачуваної відпустки, яка надається їм перед початком роботи

5. Витрати на перевезення працівників до місця ро­боти і у зворотно­му напрямі

Витрати на перевезення працівників до місця роботи і у зворотному напрямі за маршрутами, що не обслуговуються пасажирським транспортом загального користування, вклю­чаючи додаткові витрати на спеціальні маршрути міського пасажирського транспорту, організовані відповідно до угод, укладених з транспортними підприємствами (понад вартість, сплачену працівниками організації за діючими тарифами на відповідний вид транспорту або віднесену за рахунок прибутку, що залишається у розпорядженні організації);

 

витрати на перевезення працівників — інвалідів І і ІІ групи до місця роботи і у зворотному напрямі незалежно від наявності маршрутів пасажирського транспорту загального користування;

 

додаткові витрати, пов’язані з виконанням робіт вахтовим методом, включаючи транспортні витрати на перевезення працівників від місця знаходження організації або пункту збору до місця роботи і у зворотному напрямі та від місця проживання у вахтовому селищі до місця роботи і у зворот­ному напрямі, а також витрати на експлуатацію та утримання вахтового селища, не компенсовані платою працівників за користування житлом і комунальними послугами

6. Поточні витрати на утримання і експлуатацію фондів природоохоронного призначення

Поточні витрати, пов’язані з утриманням та експлуатацією фондів природоохоронного призначення (очисних споруд, уловлювачів, фільтрів тощо);

витрати на захоронення екологічно небезпечних відходів;

оплата послуг сторонніх підприємств, установ і організацій щодо приймання, зберігання та знищення екологічно небезпечних відходів;

 

витрати на очищення стічних вод;

 

платежі за викиди, скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, платежі за розміщення відходів виробництва та інші види шкідливого впливу в межах лімітів;

 

інші види поточних витрат на збереження природи

7. Витрати на оп­лату послуг банків

Витрати на сплату відсотків з фінансових кредитів, одержаних для поповнення власних обігових коштів, а також для придбання основних виробничих фондів і нематеріальних активів для проведення наукової діяльності незалежно від терміну кредитування;

 

витрати, пов’язані з оплатою послуг комерційних банків та інших кридитно-фінансових установ, включаючи плату за:

 

розрахункове обслуговування;

 

отримання гарантій;

 

вексельний аваль;

 

факторингові і довірчі операції;

 

облік боргових вимог і зобов’язань, включаючи цінні папери;

 

поштово-телеграфні послуги та інші витрати, пов’язані з грошовим обігом

8. Витрати на обслуговування працівників організації підприємствами громадського харчування

Витрати на утримання приміщень, що надаються безоплатно підприємствам громадського харчування або використовуються організаціями самостійно для обслуговування пра­цівників, що перебувають з організацією у трудових відносинах, включаючи амортизаційні відрахування, витрати на проведення поточного ремонту приміщення, на освітлення, опалення, водо-, електропостачання, а також на паливо для приготування їжі

9. Витрати, пов’я­зані з підготовкою та освоєнням виробництва про-
дукції

Витрати, пов’язані з використанням природної сировини, в частині відрахувань для покриття витрат на геологічні розвідки та розшуки корисних копалин: витрати на рекультивацію земель; витрати некапітального характеру, які пов’я­зані з удосконаленням технологій та організацією виробництва, поліпшенням якості продукції, підвищенням її надійності, довговічності та поліпшенням інших експлуатаційних властивостей і здійснюються в ході виробничого процесу;

 

витрати на гарантійний ремонт і обслуговування виробленої продукції, якщо це передбачено умовами реалізації продукції, в межах встановлених норм;

 

витрати на виготовлення і придбання бланків цінних паперів, а також інші витрати, пов’язані з їх емісією

10. Витрати на від­творення основних фондів

Витрати на повне відтворення та капітальний ремонт основних фондів загального призначення у вигляді амортизаційних відрахувань від вартості основних фондів на реконструкцію, модернізацію та капітальний ремонт фондів, що належать організації, а також тих, що перебувають у користуванні організації на умовах оренди (лізингу), обчислені за їх балансовою вартістю відповідно до встановлених норм, включаючи прискорену амортизацію активної їх частини, та винагорода, нарахована орендодавцем, за користування основними фондами

11. Витрати на науково-технічну інформацію та рекламу

Друкарські витрати на видання наукових праць, наукових журналів, монографій (папір, фотонабір, друк, технічне редагування, брошурування, палітурні роботи тощо);

витрати на утримання науково-технічної бібліотеки (крім витрат на оплату праці), придбання книг і періодичних видань, їх переплітання, утримання бібліотечного інвентаря і бібліотечної техніки, науково-бібліографічна робота, влаштування тематичних книжкових виставок і вітрин, інші витрати на утримання науково-технічної бібліотеки;

 

витрати на організацію наукових конференцій та інших офіційних заходів;

 

витрати на участь організації у виставках, ярмарках, вартість переданих зразків і моделей;

 

витрати на патентування і сертифікацію продукції;

 

витрати на рекламу і підготовку товарів до продажу у
межах законодавства

 

До витрат на рекламу належать:

 

витрати розроблення і видання рекламних виробів (ілюстрованих прейскурантів, каталогів, брошур, альбомів, проспектів, плакатів, афіш, рекламних листів, листівок тощо);

 

витрати на розроблення і виготовлення ескізів етикеток, зразків фірмових пакетів та упаковки;

 

витрати на рекламу в засобах масової інформації (оголошення в пресі, передачі по радіо і телебаченню), витрати на світлову, комп’ютерну та іншу зовнішню рекламу;

 

витрати на придбання, виготовлення, копіювання, дублювання і демонстрацію рекламних кіно-, відео- і діафільмів;

 

витрати на виготовлення стендів, муляжів рекламних щитів, покажчиків тощо (в сумі амортизації, зносу зазначеного інвентаря);

 

витрати на зберігання та експедирування рекламних
матеріалів;

 

витрати на оформлення вітрин, кімнат-зразків, виставок-продажів, включаючи відрядження працівників організації на виставку її продукції та вартість її зразків, які передаються безоплатно і не підлягають поверненню;

 

суми уцінки продукції, що повністю або частково втратила первинну якість за час експонування у вітринах;

 

витрати на проведення інших рекламних заходів, пов’я­заних з діяльністю організації

12. Витрати на утримання протипожежної і сторо­жової охорони

Оплата послуг сторонніх підприємств, установ і організацій за протипожежну і сторожову охорону

13. Витрати на забезпечення нормальних умов праці і техніки безпеки

Витрати на придбання обладнання та утримання загороджень для машин та їх рухомих частин, люків, отворів, сигналізацій, захисних та інших пристроїв некапітального характеру, що забезпечують техніку безпеки;

витрати на забезпечення працівників спеціальним одягом, взуттям, обмундируванням, форменим одягом та спеціальним харчуванням у випадках, передбачених законодав-
ством;

 

витрати на дотримання правил техніки безпеки праці, санітарно-гігієнічних та інших спеціальних вимог, передбачених правилами технічної експлуатації, нагляду і контролю за діяльністю організації у встановленому законодавством порядку

14. Податки, збори та інші обов’яз­кові платежі й витрати

Відрахування на будівництво, реконструкцію, ремонт і утри­мання автомобільних доріг;

відрахування до Державного інноваційного фонду;

 

відрахування до Державного фонду сприяння конверсії;

 

сплата рентних платежів за використання земельних ресурсів;

 

сплата концесійних платежів за використання природних копалин;

 

сплата збору, передбаченого законодавством, за реєстрацію організації в органах державного управління;

 

плата за деревину, продану на пні;

 

плата за воду, що збирається з водогосподарських систем у межах затверджених лімітів, а також платежі за використання інших природних ресурсів;

 

орендна плата за отримані в оренду приміщення нежитлового призначення;

 

платежі з обов’язкового страхування майна організації та цивільної відповідальності, а також окремих категорій працівників, зайнятих у виробництві відповідних видів продукції (робіт, послуг) безпосередньо з підвищеною небезпекою для життя та здоров’я, передбачених законодавством;

 

збори та інші обов’язкові платежі, передбачені законами України, постановами Верховної Ради України, указами Президента України та декретами Кабінету Міністрів України

15. Витрати на реа­лізацію продукції

Відшкодування складських, навантажувально-розвантажу­вальних, перевалочних, пакувальних, транспортних і страхувальних витрат постачальника, що включаються до ціни продукції згідно з базисом поставки, передбаченим угодою сторін;

 

оплата послуг транспортно-експедиційних, страхових та посередницьких організацій (включаючи комісійну винагороду), вартість яких включається до ціни продукції згідно з базисом поставки, передбаченим угодою сторін;

 

сплата експортного (вивізного) мита і митних зборів

16. Інші витрати

Витрати на покриття втрат, що виникли внаслідок технічно неминучого браку;

 

витрати на операції із скляною тарою;

 

витрати на покриття нестачі матеріальних цінностей на виробництві та на складах у межах норм природного убування;

 

витрати на відшкодування шкоди, заподіяної працівникові ушкодженням здоров’я, пов’язаним з виконанням ним трудових обов’язків;

 

витрати на виплату звільненим працівникам вихідної допомоги і середнього заробітку;

 

витрати, пов’язані з нарахуванням та виплатою дивідендів учасникам та засновникам організації (оплата повідомлень у засобах масової інформації, конвертів, послуг зв’язку);

 

інші накладні витрати, які відносяться на собівартість НДДКР і підлягають відшкодуванню замовниками згідно із законодавством