• Как правильно управлять финансами своего бизнеса, если вы не специалист в области финансового анализа - Финансовый анализ

    Финансовый менеджмент - финансовые отношения между суъектами, управление финасами на разных уровнях, управление портфелем ценных бумаг, приемы управления движением финансовых ресурсов - вот далеко не полный перечень предмета "Финансовый менеджмент"

    Поговорим о том, что же такое коучинг? Одни считают, что это буржуйский брэнд, другие что прорыв с современном бизнессе. Коучинг - это свод правил для удачного ведения бизнесса, а также умение правильно распоряжаться этими правилами

ЛІТЕРАТУРА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

Конституція України // Закони України (далі — ЗУ) — К.: ВРУ. Ін-т законодавства, 1997. — Т. 10.

Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.99 р. // Відомості Верховної Ради України (далі — ВВР).— 1999. — № 40.

Про бюджетну систему України: Закон України від 05.10.90
(У ред. Закону України від 29.06.95) // ЗУ. — 1996. — Т. 1.

Про Державний бюджет України на 2000 рік: Закон України від 17.02.2000 // ВВР. — 2000. — № 14–16.

Про закупівлю товарів, робіт, послуг за державні кошти: Закон України від 22.02.2000 // Там само. — № 20.

Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування: Закон України від 26.06.97 // Офіційний вісник України. — 1997. — № 30.

Про збір на обов’язкове соціальне страхування: Закон України від 26.06.97 // Там само.

Про оподаткування прибутку підприємств: Закон України від 22.05.97 // ЗУ. — 1997 — Т. 12.

Про податок на додану вартість: Закон України від 3.04.97 // Там само.

Про систему оподаткування: Закон України від 18.02.97 // Там само.

Про впорядкування оплати праці працівників окремих галузей бюджетної сфери: Постанова Кабінету Міністрів України від 29.05.96 № 565 // Зібрання постанов уряду України (далі — ЗПУ). — 1996. — № 13.

Про впровадження казначейської системи виконання державного бюджету: Постанова Кабінету Міністрів України і НБУ від 14.01.97 № 13 // Зібрання законодавства України. Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України. — 1997. — № 1.

Про затвердження Положення про порядок складання, розгляду, затвердження основних вимог відносно кошторису доходів і видатків бюджетних установ: Постанова Кабінету Міністрів України від 09.01.2000 № 17 // Зб. урядових нормативних актів України. — 2000. — № 13.

Про затвердження Порядку застосування векселів Державного казначейства: Постанова Кабінету Міністрів України від 27.06.96 № 689 // ЗПУ. — 1996. — № 14.

Про затвердження порядку обчислення середньої заробітної плати: Постанова Кабінету Міністрів України від 08.02.95 № 100 // Там само. — 1995. — № 3.

Про норми відшкодування витрат на відрядження в межах Украї­ни та за кордон: Постанова Кабінету Міністрів України від 23.04.99
№ 663 з подальшими змінами // Зібрання законодавства України. Поста­нови та розпорядження Кабінету Міністрів України. — 1999. — № 6.

Про стипендіальне забезпечення студентів, учнів, слухачів нав­чальних закладів, а також аспірантів і докторантів: Постанова Кабінету Міністрів України від 13.10.99 № 1880 // Там само. — 1996. — № 6.

Типове положення з планування, обліку, калькулювання собівартості науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт: Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 20.07.96 № 830 // ЗПУ. — 1996. — № 15.

Інструкція з обліку основних засобів та інших необоротних активів бюджетних установ: Затв. наказом Державного казначейства України 17.07.2000 № 64.

Інструкція зі статистики заробітної плати: Затв. наказом Міністерства статистики України від 11.12.95 № 323 // Бюл. нормативних актів міністерств і відомств України. — 1996. — № 3.

Инструкция по бухгалтерскому учету в учреждениях и организациях, состоящих на государственном бюджете СССР: Утв. приказом Министерства финансов СССР от 10.03.97 № 61.

Инструкция по учету медикаментов, перевязочных средств и изделий медицинского назначения в лечебно-профилактических учреждениях здравоохранения, состоящих на государственном бюджете СССР: Утв. приказом Минздрава СССР от 2.06.87 № 747.

Инструкция по учету продуктов питания в лечебно-профилак­тических и других учреждениях здравоохранения, содержащихся за счет государственного бюджета СССР: Утв. приказом Минздрава СССР от 5.05.83 № 530.

Інструкція про порядок використання та обліку позабюджетних коштів бюджетних установ та звітності про них: Затв. наказом Головного управління Державного казначейства України від 11.08.98 № 63 // Все про бухгалтерський облік. — 1998. — № 92.

Інструкція про службові відрядження в межах України та за кордон: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 13.03.98 № 59 зі змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 13.08.98 № 165 // Б-ка Податки та бухгалтерський облік: Службові відрядження. — 1998. — № 8.

Положення з бухгалтерського обліку операцій в іноземній валюті: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 20.02.96 № 29 зі змінами і доповненнями // Податки та бухгалтерський облік (додаток) — 1998. — № 10.

Порядок ведення касових операцій в національній валюті в Україні: Затв. постановою Правління НБУ від 13.10.97 № 334 // Все про бухгалтерський облік. — 1998. — № 56.

Пояснення до використання економічної класифікації видатків бюджету (додаток № 4 до наказу Мінфіну України від 3.12.97 № 265) // Бухгалтерський облік і аудит. — 1998. — № 8.

Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та Порядку рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ: Наказ Головного управління Державного казначейства України від 10.12.99 № 114 // Галицькі контракти. — 2000. — № 4.

Про затвердження типових форм з обліку і списання основних засобів, що належать установам і організаціям, котрі утримуються за рахунок державного чи місцевих бюджетів, та Інструкції по їх складанню: Наказ Головного управління Державного казначейства України, Державного комітету статистики України від 02.12.97 № 125/70 // Все про бухгалтерський облік. — 1998. — № 43.

Про затвердження Типової інструкції про порядок списання основних засобів бюджетних установ: Наказ Головного управління Державного казначейства України, Міністерства економіки України від 02.12.97 № 126/137 // Галицькі контракти. — 1998. — № 35.

Про порядок дооцінки матеріальних запасів, малоцінних і швидкозношуваних предметів: Наказ Головного управління Державного казначейства України, Міністерства економіки України від 02.12.97 № 127/138 // Там само.

Тимчасова інструкція про порядок касового виконання державного бюджету за видатками: Затв. наказом Головного управління Державного казначейства України від 21.03.97 № 28 // Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. — 1997. — № 6.

Белов А. Н. Бухгалтерский учет в учреждениях непроизводственной сферы. — М.: Финансы и статистика, 1995. — 240 с.

Ворончук П. Т., Онищук В. М. Довідник з питань бухгалтерського обліку. — К.: Україна, 1991. — 336 с.

Голов С. Ф., Єфіменко B. I. Фінансовий та управлінський облік. — К.: Автоінтерсервіс, 1996. — 543 с.

Грабова Н. М. Теорія бухгалтерського обліку. — К.: «А.С.К.», 1998. — 222 с.

Дедков Е. П. Бюджетный учет. — М.: Финансы и статистика, 1983. — 231 с.

Жутова З. У. Бюджетный учет и отчетность — М.: Финансы, 1970. — 215 с.

Завгородний В. П. Автоматизация бухгалтерского учета, контроля, анализа и аудита. — К.: «А.С.К.», 1998. — 754 с.

Кузьминский А. Н., Корецкий Л. Я., Джога Р. Т., Голов С. Ф. Организация бухгалтерского учета в системе Академии наук УССР. — К.: Наук. думка, 1985. — 302 с.

Кузьмінський A. M., Кузьмінський Ю. А. Теорія бухгалтерського обліку. — К.: Ред. газ. «Все про бухгалтерський облік», 1999. — 287 с.

Нидлз Б., Андерсон X., Колдуэл Д. Принципы бухгалтерского учета. — М.: Финансы и статистика, 1994. — 495 с.

Самборский В. И., Грищенко А. А. Анализ хозяйственной деятельности в бюджетных и научных учреждениях. — М.: Финансы и статистика, 1989. — 375 с.

Свірко С. В. Бухгалтерський облік і прийняття рішень в бюджетних організаціях. — К.: КНЕУ, 2000. — 185 с.

Ткаченко І. Т. Звітність бюджетних організацій. — К.: КНЕУ, 2000. — 216 с.

Фінанси підприємств / За ред. A. M. Поддєрьогіна. — К.: КНЕУ, 1998. — 366 с.

Чумаченко М. Г. Сучасні проблеми бухгалтерського обліку в Україні // Баланс. — 1999. — № 44. — С. 5—13.

 

Конституція України // Закони України (далі — ЗУ) — К.: ВРУ. Ін-т законодавства, 1997. — Т. 10.

Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.99 р. // Відомості Верховної Ради України (далі — ВВР).— 1999. — № 40.

Про бюджетну систему України: Закон України від 05.10.90
(У ред. Закону України від 29.06.95) // ЗУ. — 1996. — Т. 1.

Про Державний бюджет України на 2000 рік: Закон України від 17.02.2000 // ВВР. — 2000. — № 14–16.

Про закупівлю товарів, робіт, послуг за державні кошти: Закон України від 22.02.2000 // Там само. — № 20.

Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування: Закон України від 26.06.97 // Офіційний вісник України. — 1997. — № 30.

Про збір на обов’язкове соціальне страхування: Закон України від 26.06.97 // Там само.

Про оподаткування прибутку підприємств: Закон України від 22.05.97 // ЗУ. — 1997 — Т. 12.

Про податок на додану вартість: Закон України від 3.04.97 // Там само.

Про систему оподаткування: Закон України від 18.02.97 // Там само.

Про впорядкування оплати праці працівників окремих галузей бюджетної сфери: Постанова Кабінету Міністрів України від 29.05.96 № 565 // Зібрання постанов уряду України (далі — ЗПУ). — 1996. — № 13.

Про впровадження казначейської системи виконання державного бюджету: Постанова Кабінету Міністрів України і НБУ від 14.01.97 № 13 // Зібрання законодавства України. Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України. — 1997. — № 1.

Про затвердження Положення про порядок складання, розгляду, затвердження основних вимог відносно кошторису доходів і видатків бюджетних установ: Постанова Кабінету Міністрів України від 09.01.2000 № 17 // Зб. урядових нормативних актів України. — 2000. — № 13.

Про затвердження Порядку застосування векселів Державного казначейства: Постанова Кабінету Міністрів України від 27.06.96 № 689 // ЗПУ. — 1996. — № 14.

Про затвердження порядку обчислення середньої заробітної плати: Постанова Кабінету Міністрів України від 08.02.95 № 100 // Там само. — 1995. — № 3.

Про норми відшкодування витрат на відрядження в межах Украї­ни та за кордон: Постанова Кабінету Міністрів України від 23.04.99
№ 663 з подальшими змінами // Зібрання законодавства України. Поста­нови та розпорядження Кабінету Міністрів України. — 1999. — № 6.

Про стипендіальне забезпечення студентів, учнів, слухачів нав­чальних закладів, а також аспірантів і докторантів: Постанова Кабінету Міністрів України від 13.10.99 № 1880 // Там само. — 1996. — № 6.

Типове положення з планування, обліку, калькулювання собівартості науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт: Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 20.07.96 № 830 // ЗПУ. — 1996. — № 15.

Інструкція з обліку основних засобів та інших необоротних активів бюджетних установ: Затв. наказом Державного казначейства України 17.07.2000 № 64.

Інструкція зі статистики заробітної плати: Затв. наказом Міністерства статистики України від 11.12.95 № 323 // Бюл. нормативних актів міністерств і відомств України. — 1996. — № 3.

Инструкция по бухгалтерскому учету в учреждениях и организациях, состоящих на государственном бюджете СССР: Утв. приказом Министерства финансов СССР от 10.03.97 № 61.

Инструкция по учету медикаментов, перевязочных средств и изделий медицинского назначения в лечебно-профилактических учреждениях здравоохранения, состоящих на государственном бюджете СССР: Утв. приказом Минздрава СССР от 2.06.87 № 747.

Инструкция по учету продуктов питания в лечебно-профилак­тических и других учреждениях здравоохранения, содержащихся за счет государственного бюджета СССР: Утв. приказом Минздрава СССР от 5.05.83 № 530.

Інструкція про порядок використання та обліку позабюджетних коштів бюджетних установ та звітності про них: Затв. наказом Головного управління Державного казначейства України від 11.08.98 № 63 // Все про бухгалтерський облік. — 1998. — № 92.

Інструкція про службові відрядження в межах України та за кордон: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 13.03.98 № 59 зі змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 13.08.98 № 165 // Б-ка Податки та бухгалтерський облік: Службові відрядження. — 1998. — № 8.

Положення з бухгалтерського обліку операцій в іноземній валюті: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 20.02.96 № 29 зі змінами і доповненнями // Податки та бухгалтерський облік (додаток) — 1998. — № 10.

Порядок ведення касових операцій в національній валюті в Україні: Затв. постановою Правління НБУ від 13.10.97 № 334 // Все про бухгалтерський облік. — 1998. — № 56.

Пояснення до використання економічної класифікації видатків бюджету (додаток № 4 до наказу Мінфіну України від 3.12.97 № 265) // Бухгалтерський облік і аудит. — 1998. — № 8.

Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та Порядку рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ: Наказ Головного управління Державного казначейства України від 10.12.99 № 114 // Галицькі контракти. — 2000. — № 4.

Про затвердження типових форм з обліку і списання основних засобів, що належать установам і організаціям, котрі утримуються за рахунок державного чи місцевих бюджетів, та Інструкції по їх складанню: Наказ Головного управління Державного казначейства України, Державного комітету статистики України від 02.12.97 № 125/70 // Все про бухгалтерський облік. — 1998. — № 43.

Про затвердження Типової інструкції про порядок списання основних засобів бюджетних установ: Наказ Головного управління Державного казначейства України, Міністерства економіки України від 02.12.97 № 126/137 // Галицькі контракти. — 1998. — № 35.

Про порядок дооцінки матеріальних запасів, малоцінних і швидкозношуваних предметів: Наказ Головного управління Державного казначейства України, Міністерства економіки України від 02.12.97 № 127/138 // Там само.

Тимчасова інструкція про порядок касового виконання державного бюджету за видатками: Затв. наказом Головного управління Державного казначейства України від 21.03.97 № 28 // Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бухгалтерського обліку. — 1997. — № 6.

Белов А. Н. Бухгалтерский учет в учреждениях непроизводственной сферы. — М.: Финансы и статистика, 1995. — 240 с.

Ворончук П. Т., Онищук В. М. Довідник з питань бухгалтерського обліку. — К.: Україна, 1991. — 336 с.

Голов С. Ф., Єфіменко B. I. Фінансовий та управлінський облік. — К.: Автоінтерсервіс, 1996. — 543 с.

Грабова Н. М. Теорія бухгалтерського обліку. — К.: «А.С.К.», 1998. — 222 с.

Дедков Е. П. Бюджетный учет. — М.: Финансы и статистика, 1983. — 231 с.

Жутова З. У. Бюджетный учет и отчетность — М.: Финансы, 1970. — 215 с.

Завгородний В. П. Автоматизация бухгалтерского учета, контроля, анализа и аудита. — К.: «А.С.К.», 1998. — 754 с.

Кузьминский А. Н., Корецкий Л. Я., Джога Р. Т., Голов С. Ф. Организация бухгалтерского учета в системе Академии наук УССР. — К.: Наук. думка, 1985. — 302 с.

Кузьмінський A. M., Кузьмінський Ю. А. Теорія бухгалтерського обліку. — К.: Ред. газ. «Все про бухгалтерський облік», 1999. — 287 с.

Нидлз Б., Андерсон X., Колдуэл Д. Принципы бухгалтерского учета. — М.: Финансы и статистика, 1994. — 495 с.

Самборский В. И., Грищенко А. А. Анализ хозяйственной деятельности в бюджетных и научных учреждениях. — М.: Финансы и статистика, 1989. — 375 с.

Свірко С. В. Бухгалтерський облік і прийняття рішень в бюджетних організаціях. — К.: КНЕУ, 2000. — 185 с.

Ткаченко І. Т. Звітність бюджетних організацій. — К.: КНЕУ, 2000. — 216 с.

Фінанси підприємств / За ред. A. M. Поддєрьогіна. — К.: КНЕУ, 1998. — 366 с.

Чумаченко М. Г. Сучасні проблеми бухгалтерського обліку в Україні // Баланс. — 1999. — № 44. — С. 5—13.