• Как правильно управлять финансами своего бизнеса, если вы не специалист в области финансового анализа - Финансовый анализ

    Финансовый менеджмент - финансовые отношения между суъектами, управление финасами на разных уровнях, управление портфелем ценных бумаг, приемы управления движением финансовых ресурсов - вот далеко не полный перечень предмета "Финансовый менеджмент"

    Поговорим о том, что же такое коучинг? Одни считают, что это буржуйский брэнд, другие что прорыв с современном бизнессе. Коучинг - это свод правил для удачного ведения бизнесса, а также умение правильно распоряжаться этими правилами

1.5. Особливості організації бухгалтерського обліку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 
68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

В Україні здійснюється державне регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Згідно зі ст. 6 Закону про бухгалтерський облік порядок ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності про виконання кошторисів і бюджетів установ регулюється Головним управлінням Державного казначейства України (ГУДКУ). Воно розробляє план рахунків бухгалтерського обліку і порядок його застосування, інструкції з обліку наявності та використання бюджетних і позабюджетних коштів, валютних операцій, основних засобів, видатків. Така сувора регламентація методології обліку забезпечує його єдність, порівнюваність показників установ різних галузей невиробничої сфери, можливість отримання зведених показників для контролю за виконанням кошторисів і бюджетів (рис. 1.4).

Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, які розробляються і затверджуються Мінфіном України, на бюджетні установи не поширюються.

Основними нормативними документами, відповідно до яких організується облік у бюджетних установах, є новий План рахунків бухгалтерського обліку та Порядок його застосування, нова бюджетна класифікація видатків, Інструкція з бухгалтерського обліку № 61 в частині, що не суперечить новому Плану рахунків та новій класифікації видатків. У них викладено методику обліку операцій з виконання кошторису видатків за бюджетним і спеціальним фондами, наведено план рахунків, їх коротку характеристику, форми основних облікових регістрів і вказівки щодо застосування статей (категорій) класифікації видатків для установ, що утримуються за рахунок бюджету.

Міністерства та відомства України за погодженням з ГУДКУ в разі необхідності можуть видавати вказівки про порядок застосування загальних положень з бухгалтерського обліку в установах своєї системи з урахуванням специфіки їх діяльності.

Важливу організаційну роль у господарському обліку відіграє Державний комітет України з статистики, який розробляє та узгоджує з Мінфіном України, ГУДКУ форми звітності. В бюджетних установах обов’язковим є застосування цілої низки первинних документів, наприклад, з обліку основних засобів, грошових коштів у касі, на рахунках у банку та органах Державного казначейства.

Ведення бухгалтерського обліку, здійснення контролю за виконанням кошторисів видатків, а також складання звітності в бюджетних установах покладається на бухгалтерію, яка є, як правило, самостійною службою і має свою структуру. Існують дві організаційні форми обліку в бюджетних установах: бухгалтерії при окремих установах і централізовані бухгалтерії. Самостійні бухгалтерії мають великі установи: вищі навчальні заклади, науково-дослідні інститути, лікарні тощо.

Централізовані бухгалтерії — найбільш поширена форма організації обліку. Вони створюються за відомчою чи міжвідомчою ознаками при територіальних і районних медичних об’єднаннях, міністерствах, відомствах та їх управліннях, управліннях місцевих державних адміністрацій і виконують усі функції з обліку та звітності бюджетних установ, які вони обслуговують.

Процес створення централізованих бухгалтерій почався в 60-ті роки, на теперішній час ними обслуговується понад 90% бюд­жетних установ, що утримуються за рахунок місцевих бюджетів.

Централізація справила позитивний вплив на бухгалтерський облік і звітність: поліпшився функціональний розподіл обов’язків між працівниками, набули поширення прогресивні форми і методи обліку, скоротилися видатки на утримання апарату управління, з’явилася можливість порівнювати та узагальнювати результати аналізу і контролю виконання кошторисів однотипних уста­нов, використовувати сучасну обчислювальну техніку (персональні комп’ютери моделей 486ДX100, Pentium 100–500). ТОВ «Парус-Сервіс» розробляє і впроваджує в Україні пакети приклад­них програм з комплексної автоматизації бухгалтерського обліку в бюджетних установах з виходом на баланс та інші форми звітності.

Автоматизація обробки обліково-економічної інформації є вирішальним фактором підвищення оперативності, аналітичності та достовірності даних бухгалтерського обліку.

Контрольні завдання до розділу 1

Розкрийте особливості фінансово-господарської діяльності бюджетних установ.

Сформулюйте визначення бухгалтерського обліку в бюджетних уста­новах.

Охарактеризуйте облікову політику бюджетних установ.

Назвіть основні задачі бухгалтерського обліку бюджетних установ.

Що включається в поняття «план рахунків бухгалтерського обліку»?

Розкрийте зміст нового Плану рахунків бюджетних установ.

Охарактеризуйте поняття «уніфікація планів рахунків».

Назвіть джерела формування доходів бюджетних установ.

Охарактеризуйте забалансові рахунки.

Охарактеризуйте поняття «форми бухгалтерського обліку» і сфери їх застосування в бюджетних установах.

Розкрийте взаємозв’язок основних регістрів меморіально-ордерної форми (Журнал-Головна).

Коротко охарактеризуйте журнально-ордерну форму, яка застосовується в бюджетних установах.

Розкрийте зміст державного регулювання бухгалтерського обліку в бюджетних установах.

Охарактеризуйте технічне забезпечення бухгалтерського обліку.

Назвіть переваги централізації бухгалтерського обліку в бюджетних установах.

Розкрийте зміст і структуру балансу бюджетних установ.

В Україні здійснюється державне регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Згідно зі ст. 6 Закону про бухгалтерський облік порядок ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності про виконання кошторисів і бюджетів установ регулюється Головним управлінням Державного казначейства України (ГУДКУ). Воно розробляє план рахунків бухгалтерського обліку і порядок його застосування, інструкції з обліку наявності та використання бюджетних і позабюджетних коштів, валютних операцій, основних засобів, видатків. Така сувора регламентація методології обліку забезпечує його єдність, порівнюваність показників установ різних галузей невиробничої сфери, можливість отримання зведених показників для контролю за виконанням кошторисів і бюджетів (рис. 1.4).

Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, які розробляються і затверджуються Мінфіном України, на бюджетні установи не поширюються.

Основними нормативними документами, відповідно до яких організується облік у бюджетних установах, є новий План рахунків бухгалтерського обліку та Порядок його застосування, нова бюджетна класифікація видатків, Інструкція з бухгалтерського обліку № 61 в частині, що не суперечить новому Плану рахунків та новій класифікації видатків. У них викладено методику обліку операцій з виконання кошторису видатків за бюджетним і спеціальним фондами, наведено план рахунків, їх коротку характеристику, форми основних облікових регістрів і вказівки щодо застосування статей (категорій) класифікації видатків для установ, що утримуються за рахунок бюджету.

Міністерства та відомства України за погодженням з ГУДКУ в разі необхідності можуть видавати вказівки про порядок застосування загальних положень з бухгалтерського обліку в установах своєї системи з урахуванням специфіки їх діяльності.

Важливу організаційну роль у господарському обліку відіграє Державний комітет України з статистики, який розробляє та узгоджує з Мінфіном України, ГУДКУ форми звітності. В бюджетних установах обов’язковим є застосування цілої низки первинних документів, наприклад, з обліку основних засобів, грошових коштів у касі, на рахунках у банку та органах Державного казначейства.

Ведення бухгалтерського обліку, здійснення контролю за виконанням кошторисів видатків, а також складання звітності в бюджетних установах покладається на бухгалтерію, яка є, як правило, самостійною службою і має свою структуру. Існують дві організаційні форми обліку в бюджетних установах: бухгалтерії при окремих установах і централізовані бухгалтерії. Самостійні бухгалтерії мають великі установи: вищі навчальні заклади, науково-дослідні інститути, лікарні тощо.

Централізовані бухгалтерії — найбільш поширена форма організації обліку. Вони створюються за відомчою чи міжвідомчою ознаками при територіальних і районних медичних об’єднаннях, міністерствах, відомствах та їх управліннях, управліннях місцевих державних адміністрацій і виконують усі функції з обліку та звітності бюджетних установ, які вони обслуговують.

Процес створення централізованих бухгалтерій почався в 60-ті роки, на теперішній час ними обслуговується понад 90% бюд­жетних установ, що утримуються за рахунок місцевих бюджетів.

Централізація справила позитивний вплив на бухгалтерський облік і звітність: поліпшився функціональний розподіл обов’язків між працівниками, набули поширення прогресивні форми і методи обліку, скоротилися видатки на утримання апарату управління, з’явилася можливість порівнювати та узагальнювати результати аналізу і контролю виконання кошторисів однотипних уста­нов, використовувати сучасну обчислювальну техніку (персональні комп’ютери моделей 486ДX100, Pentium 100–500). ТОВ «Парус-Сервіс» розробляє і впроваджує в Україні пакети приклад­них програм з комплексної автоматизації бухгалтерського обліку в бюджетних установах з виходом на баланс та інші форми звітності.

Автоматизація обробки обліково-економічної інформації є вирішальним фактором підвищення оперативності, аналітичності та достовірності даних бухгалтерського обліку.

Контрольні завдання до розділу 1

Розкрийте особливості фінансово-господарської діяльності бюджетних установ.

Сформулюйте визначення бухгалтерського обліку в бюджетних уста­новах.

Охарактеризуйте облікову політику бюджетних установ.

Назвіть основні задачі бухгалтерського обліку бюджетних установ.

Що включається в поняття «план рахунків бухгалтерського обліку»?

Розкрийте зміст нового Плану рахунків бюджетних установ.

Охарактеризуйте поняття «уніфікація планів рахунків».

Назвіть джерела формування доходів бюджетних установ.

Охарактеризуйте забалансові рахунки.

Охарактеризуйте поняття «форми бухгалтерського обліку» і сфери їх застосування в бюджетних установах.

Розкрийте взаємозв’язок основних регістрів меморіально-ордерної форми (Журнал-Головна).

Коротко охарактеризуйте журнально-ордерну форму, яка застосовується в бюджетних установах.

Розкрийте зміст державного регулювання бухгалтерського обліку в бюджетних установах.

Охарактеризуйте технічне забезпечення бухгалтерського обліку.

Назвіть переваги централізації бухгалтерського обліку в бюджетних установах.

Розкрийте зміст і структуру балансу бюджетних установ.