• Как правильно управлять финансами своего бизнеса, если вы не специалист в области финансового анализа - Финансовый анализ

    Финансовый менеджмент - финансовые отношения между суъектами, управление финасами на разных уровнях, управление портфелем ценных бумаг, приемы управления движением финансовых ресурсов - вот далеко не полный перечень предмета "Финансовый менеджмент"

    Поговорим о том, что же такое коучинг? Одни считают, что это буржуйский брэнд, другие что прорыв с современном бизнессе. Коучинг - это свод правил для удачного ведения бизнесса, а также умение правильно распоряжаться этими правилами

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 

Алексеев Ю. М., Вертерел А. Г. Історія України.: Навчальний посіб­ник. — К: Каравела, 2004. — 256 с.

Білоцерківський В. Я. Історія України: навчальний посібник. — К: Центр учбової літератури, 2007. — 535 с.

Бойко О. Д. Історія України. К: ВЦ «Академія», 2001. — 656 с.

Бунятян К. П. Давнє населення України. — К: Либідь, 1999. — 228 с.

Верига В. Нариси з історії України (кінець XVIII — початок XIX ст.). — Львів: Світ, 1996. — 448 с.

Видатні постаті в історії України (IX — XIX ст.): Короткі біографі­чні нариси. Історичні та художні портрети / В. І. Гусєв, О. Г. Сокирко, В. Г. Червінський. — К: Вища школа, 2002. — 359 с.

Голобуцький В. Запорозьке козацтво. — К: Вища школа. — 1994. — 539 с.

Грушевський М. С. Ілюстрована історія України. — К: Наукова ду­мка, 1992. —

Грушевский М. С. Очерк истории украинского народа. — К.: Вища школа, 1990.

Дорошенко Д. Нарис історії України.: у 2-х томах. — К.: Глобус.

1992.

Історія українського козацтва: нариси у 2-х т. / Редкол. В. А. Смолій та ін. — К: Вид. дім Києво-Могилянської академії, Т. 1. 2006. — 799 с.

Історія українських політичних партій: Кінець XIX — 1917 р. Хрес­томатія / Упорядник Б. І. Корольов, І. С. Михальський. — К: Вид. Євро­пейського університету, 2003. — 561 с.

Історія українського козацтва: нариси у 2-х т. / Редкол. В. А. Смолій та ін. — К: Вид. дім Києво-Могилянської академії, Т. 1. 2007. — 799 с.

Історія українського козацтва: нариси у 2-х т. / Редкол. В. А. Смолій та ін. — К: Вид. дім Києво-Могилянської академії, Т. 2. 2007. — 723 с.

Історія України в особах: XIX — XX ст. / І. Войцехівська, В. Облі-цов, О. Божко та ін. — К: Україна, 1995. — 479 с.

Історія України в особах: Литовсько — Польська доба / О. Дзюба, М. Довбищенко та ін. — К.: Україна, 1997. — 272 с.

Історія України в особах: Козаччина / Горобець В. М. та ін. — К: Україна, 2000. — 302 с.

Історія України: Навчальний посібник / Під загальною ред. В. А. Смолія. — К: Альтернатива, 1997. — 424 с.

Історія України: нове бачення / Під ред. В. А. Смолія. — К: Аль­тернатива, 2000. — 464 с.

Історія України: Посібник / за загальною ред. Г. Д. Темка, Л. С Тупчієнка. — К.: Вид. центр «Академія», 2002. — 480 с.

Історія України: Навчальний посібник / Під ред. М. О. Скрипни­ка. — К: Центр навчальної літератури, 2003. — 366 с.

Історія України. Документи. Матеріали: посібник для студентів вузів / Укладач В. Ю. Король. — К: Академія. — 2001. — 448 с.

Історія України: навчально-методичний посібник для семінарських занять / В. М. Литвин, А. Г. Слюсаренко, В. Ф. Колесник та ін.; за ред. В. М. Литвина. — К: Знання — Прес, 2006. — 460 с.

Комаринсъка 3. М. Історія України: посібник для самостійного ви­вчення та підготовки до семінарських занять. — Львів: ЛБІ НБУ, 2005. — 191 с.

Кудряченко А. І. Політична історія України XX століття: підручник / Кудряченко А. І., Калінічева Г. І., Костиря А. А. — К: МАУП, 2006. —

694.

Полонська — Василенко Н. Історія України. У 2. Т. — Т. 1. До се­редини XVII ст. — К: Либідь, 1993. — 640 с.

Полонська — Василенко Н Історія України. У 2. Т. — Т. 2. Від се­редини XVII ст. до 1923 p. — К: Либідь, 1993. — 608 с.

Савченко Н. М., Подольський М. К Історія України: модульний курс. Навчальний посібник. — К: Видав. «Фірма ІНКОС,» «Центр навча­льної літератури», 2006. — 544 с.

Скляренко В. Г. Русь і варяги: історико-етимологічне дослідження: монографія. — К: Довіра, 2006. — 118 с.

Уривалкін О. М. Таємниці історії України (загадки, події, фак­ти). — К: КНТ, 2006. — 403 с.

Уривалкін О. М. Історія України (середина XIII — середина XVII ст.). — К.: Кондор, 2005. — 281 с.

Уривалкін О. М. Історія України (кінець XVII — початок XXI ст.). — К.: КНТ, 2007. — 433 с.

Чутский А. І. Історія України: навчальний посібник. К: МАУП, 2006. — 345 с.

Яворницъкий Д. І. Історія запорозького козацтва. — К: Наукова думка, 1990. — Т. 1. — 592 с.

Яворницъкий Д. І. Історія запорозького козацтва. — К: Наукова думка, 1990. — Т. 2. — 560 с.

Яворницъкий Д. І. Історія запорозького козацтва. — К: Наукова думка, 1991. — Т. 3. — 592 с.

Алексеев Ю. М., Вертерел А. Г. Історія України.: Навчальний посіб­ник. — К: Каравела, 2004. — 256 с.

Білоцерківський В. Я. Історія України: навчальний посібник. — К: Центр учбової літератури, 2007. — 535 с.

Бойко О. Д. Історія України. К: ВЦ «Академія», 2001. — 656 с.

Бунятян К. П. Давнє населення України. — К: Либідь, 1999. — 228 с.

Верига В. Нариси з історії України (кінець XVIII — початок XIX ст.). — Львів: Світ, 1996. — 448 с.

Видатні постаті в історії України (IX — XIX ст.): Короткі біографі­чні нариси. Історичні та художні портрети / В. І. Гусєв, О. Г. Сокирко, В. Г. Червінський. — К: Вища школа, 2002. — 359 с.

Голобуцький В. Запорозьке козацтво. — К: Вища школа. — 1994. — 539 с.

Грушевський М. С. Ілюстрована історія України. — К: Наукова ду­мка, 1992. —

Грушевский М. С. Очерк истории украинского народа. — К.: Вища школа, 1990.

Дорошенко Д. Нарис історії України.: у 2-х томах. — К.: Глобус.

1992.

Історія українського козацтва: нариси у 2-х т. / Редкол. В. А. Смолій та ін. — К: Вид. дім Києво-Могилянської академії, Т. 1. 2006. — 799 с.

Історія українських політичних партій: Кінець XIX — 1917 р. Хрес­томатія / Упорядник Б. І. Корольов, І. С. Михальський. — К: Вид. Євро­пейського університету, 2003. — 561 с.

Історія українського козацтва: нариси у 2-х т. / Редкол. В. А. Смолій та ін. — К: Вид. дім Києво-Могилянської академії, Т. 1. 2007. — 799 с.

Історія українського козацтва: нариси у 2-х т. / Редкол. В. А. Смолій та ін. — К: Вид. дім Києво-Могилянської академії, Т. 2. 2007. — 723 с.

Історія України в особах: XIX — XX ст. / І. Войцехівська, В. Облі-цов, О. Божко та ін. — К: Україна, 1995. — 479 с.

Історія України в особах: Литовсько — Польська доба / О. Дзюба, М. Довбищенко та ін. — К.: Україна, 1997. — 272 с.

Історія України в особах: Козаччина / Горобець В. М. та ін. — К: Україна, 2000. — 302 с.

Історія України: Навчальний посібник / Під загальною ред. В. А. Смолія. — К: Альтернатива, 1997. — 424 с.

Історія України: нове бачення / Під ред. В. А. Смолія. — К: Аль­тернатива, 2000. — 464 с.

Історія України: Посібник / за загальною ред. Г. Д. Темка, Л. С Тупчієнка. — К.: Вид. центр «Академія», 2002. — 480 с.

Історія України: Навчальний посібник / Під ред. М. О. Скрипни­ка. — К: Центр навчальної літератури, 2003. — 366 с.

Історія України. Документи. Матеріали: посібник для студентів вузів / Укладач В. Ю. Король. — К: Академія. — 2001. — 448 с.

Історія України: навчально-методичний посібник для семінарських занять / В. М. Литвин, А. Г. Слюсаренко, В. Ф. Колесник та ін.; за ред. В. М. Литвина. — К: Знання — Прес, 2006. — 460 с.

Комаринсъка 3. М. Історія України: посібник для самостійного ви­вчення та підготовки до семінарських занять. — Львів: ЛБІ НБУ, 2005. — 191 с.

Кудряченко А. І. Політична історія України XX століття: підручник / Кудряченко А. І., Калінічева Г. І., Костиря А. А. — К: МАУП, 2006. —

694.

Полонська — Василенко Н. Історія України. У 2. Т. — Т. 1. До се­редини XVII ст. — К: Либідь, 1993. — 640 с.

Полонська — Василенко Н Історія України. У 2. Т. — Т. 2. Від се­редини XVII ст. до 1923 p. — К: Либідь, 1993. — 608 с.

Савченко Н. М., Подольський М. К Історія України: модульний курс. Навчальний посібник. — К: Видав. «Фірма ІНКОС,» «Центр навча­льної літератури», 2006. — 544 с.

Скляренко В. Г. Русь і варяги: історико-етимологічне дослідження: монографія. — К: Довіра, 2006. — 118 с.

Уривалкін О. М. Таємниці історії України (загадки, події, фак­ти). — К: КНТ, 2006. — 403 с.

Уривалкін О. М. Історія України (середина XIII — середина XVII ст.). — К.: Кондор, 2005. — 281 с.

Уривалкін О. М. Історія України (кінець XVII — початок XXI ст.). — К.: КНТ, 2007. — 433 с.

Чутский А. І. Історія України: навчальний посібник. К: МАУП, 2006. — 345 с.

Яворницъкий Д. І. Історія запорозького козацтва. — К: Наукова думка, 1990. — Т. 1. — 592 с.

Яворницъкий Д. І. Історія запорозького козацтва. — К: Наукова думка, 1990. — Т. 2. — 560 с.

Яворницъкий Д. І. Історія запорозького козацтва. — К: Наукова думка, 1991. — Т. 3. — 592 с.