• Как правильно управлять финансами своего бизнеса, если вы не специалист в области финансового анализа - Финансовый анализ

    Финансовый менеджмент - финансовые отношения между суъектами, управление финасами на разных уровнях, управление портфелем ценных бумаг, приемы управления движением финансовых ресурсов - вот далеко не полный перечень предмета "Финансовый менеджмент"

    Поговорим о том, что же такое коучинг? Одни считают, что это буржуйский брэнд, другие что прорыв с современном бизнессе. Коучинг - это свод правил для удачного ведения бизнесса, а также умение правильно распоряжаться этими правилами

ВСТУП

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

Становлення нової держави, а саме цей процес триває за­раз в Україні, майже завжди супроводиться кризовими яви­щами, які охоплюють усі сфери людського буття, особливо со­ціально-економічну; вони впливають на суспільну свідомість, насамперед, на релігійно-духовне життя народу. Потребують вирішення проблеми суспільно-політичного життя нашої кра­їни, її національного відродження, яке відбувається в сучас­них суперечливих умовах, і тому інтерес до вітчизняної історії, зокрема до історії релігії, в Україні зростає. Українська нація як свідомо, так і підсвідомо, знаходиться в пошуках тих духо­вних орієнтирів, які могли б зняти соціально-психологічне напруження, що існує в суспільстві.

Відродження української культури зумовлює відроджен­ня історичних органічно народних традицій, серед яких чіль­не місце посідає релігія як духовний феномен.

В Україні розпочався новий етап розвитку релігійних конфесій. Однак він породив безліч проблем, пов'язаних із нормалізацією релігійного життя, пошуками шляхів урегулю­вання міжцерковних відносин, зокрема, подолання гострих і болючих міжконфесійних конфліктів на основі конституцій­них положень принципу свободи совісті й віросповідного за­конодавства щодо правового регулювання діяльності релігій­них організацій.

Становлення нової держави, а саме цей процес триває за­раз в Україні, майже завжди супроводиться кризовими яви­щами, які охоплюють усі сфери людського буття, особливо со­ціально-економічну; вони впливають на суспільну свідомість, насамперед, на релігійно-духовне життя народу. Потребують вирішення проблеми суспільно-політичного життя нашої кра­їни, її національного відродження, яке відбувається в сучас­них суперечливих умовах, і тому інтерес до вітчизняної історії, зокрема до історії релігії, в Україні зростає. Українська нація як свідомо, так і підсвідомо, знаходиться в пошуках тих духо­вних орієнтирів, які могли б зняти соціально-психологічне напруження, що існує в суспільстві.

Відродження української культури зумовлює відроджен­ня історичних органічно народних традицій, серед яких чіль­не місце посідає релігія як духовний феномен.

В Україні розпочався новий етап розвитку релігійних конфесій. Однак він породив безліч проблем, пов'язаних із нормалізацією релігійного життя, пошуками шляхів урегулю­вання міжцерковних відносин, зокрема, подолання гострих і болючих міжконфесійних конфліктів на основі конституцій­них положень принципу свободи совісті й віросповідного за­конодавства щодо правового регулювання діяльності релігій­них організацій.