• Как правильно управлять финансами своего бизнеса, если вы не специалист в области финансового анализа - Финансовый анализ

    Финансовый менеджмент - финансовые отношения между суъектами, управление финасами на разных уровнях, управление портфелем ценных бумаг, приемы управления движением финансовых ресурсов - вот далеко не полный перечень предмета "Финансовый менеджмент"

    Поговорим о том, что же такое коучинг? Одни считают, что это буржуйский брэнд, другие что прорыв с современном бизнессе. Коучинг - это свод правил для удачного ведения бизнесса, а также умение правильно распоряжаться этими правилами

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Підручники та навчальні посібники

Бойко О. Д. Історія України: Посібник для студ. вузів. — К.: Акаде­мія, 2005. — 687 с.

Грицак Я. Й. Нарис історії України: Формування модерної украї­нської нації ХІХ — ХХ ст.: Навч. посібник. — К.: Генеза, 1996. —

360 с.

Грушевський М. Ілюстрована історія Україні. — К.: Наукова думка, 2002. — 544с.

Гунчак Т. Україна: перша половина ХХ століття: Нариси політичної історії. — К.:Либідь, 1993. — 288 с.

Державні, політичні та громадські діячі України: політичні портре­ти: Навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. І—IV рівнів акредитації / В. І. Астахова, К. В. Астахова, Є. О. Бондарєв та ін. — К.: Ін Юре,

2002. — 473с.

Етнічна історія давньої України / П. П. Толочко, Д. Н. Козак, О. П. Моця та ін. — К., 2000. — 276 с.

Залізняк Л. Л. Первісна історія України: Навч. посібник. — К.: Вища школа, 2000. — 263 с.

Історія України / Ю. Зайцев, В. Баран, Я. Грицак та ін. — 2 вид. — Л.: Світ, 2002. — 520 с.

Історія України від найдавніших часів до наших днів: Навч. посіб­ник для студ. вузів / Ю. І. Макар, Б. Ф. Біленький, А. П. Коцур та ін. — Чернівці, 1998. — 335 с.

Історія України. Документи. Матеріали: Посібник / В. Ю. Король (уклад., комент.). — К.: Академія, 2002. — 448 с.

Історія України: Навч. посіб. / В. М. Литвин, В. М. Мордвінцев, А. Г. Слюсаренко — К.: Знання-Прес, 2002. — 670 с.

Історія України: навч. посіб. / В. Ф. Верстюк, О. В. Гарань, О. І. Гуржий та ін. — К.: Альтернативи, 2002. — 472 с.

Історія України: Хрестоматія: У 2-х ч. / Упор. С. М. Клапчук, Б. І. Білик, Ю. А. Горбань та ін. — К.: ІЗМН, 1996. — Ч. І. — 372 с. —

Ч. ІІ. — 336 с.

Лановик Б. Д. та ін. Історія України: Навч. Посібник для студ. — К.: Знання, 2000. — 574 с.

Остафійчук В. Ф. Історія України: Сучасне бачення: Навч. посіб­ник. — К.: Знання-Прес, 2002. — 352 с.

Політична історія України: Посібник для студентів вищих навчаль­них закладів / За ред. В. І. Танцюри — К.: Академія, 2001. — 488 с.

Семененко В. І., Радченко Л. О. Історія України з прадавніх часів до сьогодення: Навч. посібник. — Х.: Торсінг, 2003. — 480 с.

Субтельний  Орест.  Україна.  Історія. — К.:  Либідь,   1994. —

736 с.

Додаткова література

Андрущенко В. Л., Федосов В. М. Запорізька Січ як український фе­номен. — К.: Заповіт, 1995. — 174 с.

Баран В. Давні слов'яни. — К.: Наукова думка, 1998. — 345 с.

Веселова О. М. та ін. Голодомори в Україні, 1921—1923, 1932— 1933, 1946—1947: Злочини проти народу. — К.; Ньо-Иорк: Вид-во М. П. Коць, 2000. — 274 с.

Видатні постаті в історії України ІХ—ХІХ ст.: Короткі біографічні нариси. Історичні та художні портрети / В. І. Гусєв, В. П. Дрожжин, Ю. О. Калінцев та ін. — К.: Вища школа, 2002. — 360 с.

Визволення України: Велика Вітчизняна війна: 1941—1945: Хроно­логічний довід / В. А. Дрозд та ін. -.: Парламентське вид-во, 1999. — 136 с.

Голод 1932—1933 років на Україні: очима істориків, мовою доку­ментів. — К.: Політвидав України, 1990. — 605 с.

Гуржій О. Українська козацька держава в другій половині ХVII— ХVIІ ст.: кордони, населення, право. — К.: Основи, 1996. — 223 с.

Дзюба І. Інтернаціоналізм чи русифікація? — К.: КМ Acodemia, 1998. — 276 с.

Історія України в особах: Литовсько-польська доба / О. М. Дзю-ба, М. В. Довбишенко, Я. Д. Ісаєвич та ін. — К.: Україна, 1997. —

272 с.

Історія українського війська. — Львів: Світ, 1999. — 704 с.

Історична наука: термінологічний і понятійний довідник: Навч. по-сіб. / В. М. Литвин, В. І. Гусєв, А. Г. Слюсаренко та ін. — К.: Вища шк., 2002. — 430 с.

Кентій А. В. Українська повстанська армія в 1942—1943 рр. — К.: Ін-т історії України НАН України, 1999. — 287 с.

Костюк Г. О. Сталінізм в Україні (Генеза і наслідки): Дослідження і спостереження сучасника. — К.: Смолоскип, 1995. — 508 с.

Напередодні. Україна на рубежі тисячоліть. Експертні оцінки / Л. Бентковська та ін. — К.: Український вимір, 2000. — 175 с.

Солдатенко В. Ф. Українська революція. Історичний нарис: Моно­графія. — К.: Либідь, 1999. — 976 с.

Смолій В. А., Степанков В. С. Українська національна революція ХVII ст. (1648—1676 рр.) // Україна крізь віки: В 15 т. — К.: Альтерна­тиви, 1999. — Т. 7. — 351 с.

Толочко О. Київська Русь. — К.: Наукова думка, 1998. — 368 с.

Україна: ХХ століття: У 2-х книгах / В. Литвин, В. Смолій, М. Шпаковський. — К.: Альтернативи, 2002.

Шаповал Ю. Україна 20—50-х років: сторінки ненаписаної істо­рії. — К., 1993.

Підручники та навчальні посібники

Бойко О. Д. Історія України: Посібник для студ. вузів. — К.: Акаде­мія, 2005. — 687 с.

Грицак Я. Й. Нарис історії України: Формування модерної украї­нської нації ХІХ — ХХ ст.: Навч. посібник. — К.: Генеза, 1996. —

360 с.

Грушевський М. Ілюстрована історія Україні. — К.: Наукова думка, 2002. — 544с.

Гунчак Т. Україна: перша половина ХХ століття: Нариси політичної історії. — К.:Либідь, 1993. — 288 с.

Державні, політичні та громадські діячі України: політичні портре­ти: Навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. І—IV рівнів акредитації / В. І. Астахова, К. В. Астахова, Є. О. Бондарєв та ін. — К.: Ін Юре,

2002. — 473с.

Етнічна історія давньої України / П. П. Толочко, Д. Н. Козак, О. П. Моця та ін. — К., 2000. — 276 с.

Залізняк Л. Л. Первісна історія України: Навч. посібник. — К.: Вища школа, 2000. — 263 с.

Історія України / Ю. Зайцев, В. Баран, Я. Грицак та ін. — 2 вид. — Л.: Світ, 2002. — 520 с.

Історія України від найдавніших часів до наших днів: Навч. посіб­ник для студ. вузів / Ю. І. Макар, Б. Ф. Біленький, А. П. Коцур та ін. — Чернівці, 1998. — 335 с.

Історія України. Документи. Матеріали: Посібник / В. Ю. Король (уклад., комент.). — К.: Академія, 2002. — 448 с.

Історія України: Навч. посіб. / В. М. Литвин, В. М. Мордвінцев, А. Г. Слюсаренко — К.: Знання-Прес, 2002. — 670 с.

Історія України: навч. посіб. / В. Ф. Верстюк, О. В. Гарань, О. І. Гуржий та ін. — К.: Альтернативи, 2002. — 472 с.

Історія України: Хрестоматія: У 2-х ч. / Упор. С. М. Клапчук, Б. І. Білик, Ю. А. Горбань та ін. — К.: ІЗМН, 1996. — Ч. І. — 372 с. —

Ч. ІІ. — 336 с.

Лановик Б. Д. та ін. Історія України: Навч. Посібник для студ. — К.: Знання, 2000. — 574 с.

Остафійчук В. Ф. Історія України: Сучасне бачення: Навч. посіб­ник. — К.: Знання-Прес, 2002. — 352 с.

Політична історія України: Посібник для студентів вищих навчаль­них закладів / За ред. В. І. Танцюри — К.: Академія, 2001. — 488 с.

Семененко В. І., Радченко Л. О. Історія України з прадавніх часів до сьогодення: Навч. посібник. — Х.: Торсінг, 2003. — 480 с.

Субтельний  Орест.  Україна.  Історія. — К.:  Либідь,   1994. —

736 с.

Додаткова література

Андрущенко В. Л., Федосов В. М. Запорізька Січ як український фе­номен. — К.: Заповіт, 1995. — 174 с.

Баран В. Давні слов'яни. — К.: Наукова думка, 1998. — 345 с.

Веселова О. М. та ін. Голодомори в Україні, 1921—1923, 1932— 1933, 1946—1947: Злочини проти народу. — К.; Ньо-Иорк: Вид-во М. П. Коць, 2000. — 274 с.

Видатні постаті в історії України ІХ—ХІХ ст.: Короткі біографічні нариси. Історичні та художні портрети / В. І. Гусєв, В. П. Дрожжин, Ю. О. Калінцев та ін. — К.: Вища школа, 2002. — 360 с.

Визволення України: Велика Вітчизняна війна: 1941—1945: Хроно­логічний довід / В. А. Дрозд та ін. -.: Парламентське вид-во, 1999. — 136 с.

Голод 1932—1933 років на Україні: очима істориків, мовою доку­ментів. — К.: Політвидав України, 1990. — 605 с.

Гуржій О. Українська козацька держава в другій половині ХVII— ХVIІ ст.: кордони, населення, право. — К.: Основи, 1996. — 223 с.

Дзюба І. Інтернаціоналізм чи русифікація? — К.: КМ Acodemia, 1998. — 276 с.

Історія України в особах: Литовсько-польська доба / О. М. Дзю-ба, М. В. Довбишенко, Я. Д. Ісаєвич та ін. — К.: Україна, 1997. —

272 с.

Історія українського війська. — Львів: Світ, 1999. — 704 с.

Історична наука: термінологічний і понятійний довідник: Навч. по-сіб. / В. М. Литвин, В. І. Гусєв, А. Г. Слюсаренко та ін. — К.: Вища шк., 2002. — 430 с.

Кентій А. В. Українська повстанська армія в 1942—1943 рр. — К.: Ін-т історії України НАН України, 1999. — 287 с.

Костюк Г. О. Сталінізм в Україні (Генеза і наслідки): Дослідження і спостереження сучасника. — К.: Смолоскип, 1995. — 508 с.

Напередодні. Україна на рубежі тисячоліть. Експертні оцінки / Л. Бентковська та ін. — К.: Український вимір, 2000. — 175 с.

Солдатенко В. Ф. Українська революція. Історичний нарис: Моно­графія. — К.: Либідь, 1999. — 976 с.

Смолій В. А., Степанков В. С. Українська національна революція ХVII ст. (1648—1676 рр.) // Україна крізь віки: В 15 т. — К.: Альтерна­тиви, 1999. — Т. 7. — 351 с.

Толочко О. Київська Русь. — К.: Наукова думка, 1998. — 368 с.

Україна: ХХ століття: У 2-х книгах / В. Литвин, В. Смолій, М. Шпаковський. — К.: Альтернативи, 2002.

Шаповал Ю. Україна 20—50-х років: сторінки ненаписаної істо­рії. — К., 1993.