• Как правильно управлять финансами своего бизнеса, если вы не специалист в области финансового анализа - Финансовый анализ

    Финансовый менеджмент - финансовые отношения между суъектами, управление финасами на разных уровнях, управление портфелем ценных бумаг, приемы управления движением финансовых ресурсов - вот далеко не полный перечень предмета "Финансовый менеджмент"

    Поговорим о том, что же такое коучинг? Одни считают, что это буржуйский брэнд, другие что прорыв с современном бизнессе. Коучинг - это свод правил для удачного ведения бизнесса, а также умение правильно распоряжаться этими правилами

АНОТАЦІЯ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ І УПРАВЛІННЯ

Мельник А.І. - Історія України

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

Київ

«Центр учбової літератури» 2008

ББК 65.3(4Укр)я73

М 48 УДК 94(477)(075.8)

Гриф надано Міністерством освіти і науки України (Лист №1.4/18-Г-2377 від 26.12.2007 р.)

Рецензенти:

Михальченко МІ. - доктор філософських наук, член-кореспондент НАН Украї­ни, завідувач відділу інституту Вищої освіти АПН України;

Кривошея В.В. - доктор історичних наук, професор кафедри філософії і суспіль­них наук Київського університету туризму, економіки і права;

Бевз Т.А. - доктор історичних наук, провідний науковий співробітник відділу етноісторичних досліджень інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України.

Мельник А.І.

М 48 Історія україни. Навчальний посібник. - К.: Центр учбової літератури, 2008. - 88 с.

ISBN 978-966-364-630-5

У посібнику висвітлено історію України від найдавніших часів до сьогодення. Оволодіння знаннями історії сприяє формуванню історичної свідомості, правильно­му розумінню закономірностей суспільного розвитку. Дає можливість, спираючись на історичний досвід, більш об'єктивно та глибоко оцінювати реалії сьогодення.

Посібник розрахований на викладачів історії, студентів.

ISBN 978-966-364-630-5

© Мельник А.І., 2008

© Центр учбової літератури, 2008

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ І УПРАВЛІННЯ

Мельник А.І. - Історія України

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

Київ

«Центр учбової літератури» 2008

ББК 65.3(4Укр)я73

М 48 УДК 94(477)(075.8)

Гриф надано Міністерством освіти і науки України (Лист №1.4/18-Г-2377 від 26.12.2007 р.)

Рецензенти:

Михальченко МІ. - доктор філософських наук, член-кореспондент НАН Украї­ни, завідувач відділу інституту Вищої освіти АПН України;

Кривошея В.В. - доктор історичних наук, професор кафедри філософії і суспіль­них наук Київського університету туризму, економіки і права;

Бевз Т.А. - доктор історичних наук, провідний науковий співробітник відділу етноісторичних досліджень інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України.

Мельник А.І.

М 48 Історія україни. Навчальний посібник. - К.: Центр учбової літератури, 2008. - 88 с.

ISBN 978-966-364-630-5

У посібнику висвітлено історію України від найдавніших часів до сьогодення. Оволодіння знаннями історії сприяє формуванню історичної свідомості, правильно­му розумінню закономірностей суспільного розвитку. Дає можливість, спираючись на історичний досвід, більш об'єктивно та глибоко оцінювати реалії сьогодення.

Посібник розрахований на викладачів історії, студентів.

ISBN 978-966-364-630-5

© Мельник А.І., 2008

© Центр учбової літератури, 2008